Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for Medicinhaverne
Tirsdag den 30. april kl. 12.00 i Medicinhavernes lade, Botofte Strandvej 2A, Tranekær
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af vedtægtsændringer, som besluttet på ordinær generalforsamling den 29.2.2024.
Ændringerne fremgår af referatet. KLIK HER FOR AT LÆSE REFERATET
Det drejer sig om flg. punkter (ændring med rødt):
Stk. 5 Medlemmer
Enhver kan ved at rette henvendelse til foreningens bestyrelse optages som medlem. Medlemskabet følger kalenderåret og regnes fra tidspunktet for indbetaling af kontingentet
Stk. 6.
Under punktet valg:
a. Valg af formand
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af bestyrelsessuppleant
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
Stk. 8. Valg af bestyrelse
Valg af den del af bestyrelsen, der er på valg, foregår ved afstemning blandt personer, der erklærer at ville acceptere valg og præsenterer sig. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en periode på 2 (to) år.
Stk. 11.
Foreningens ledelse er den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 4-6 (fire til seks) medlemmer + formanden.
4. Valg af formand
Per Mansa går af som formand af helbredsmæssige årsager.