Bestyrelsesmøde i Medicinhaverne. Torsdag den 4. november kl.19.00 hos Per, Vesteregnsvej 11, 5932 Humble

Til stede: Ole, Christian, Jørgen, Jann, Per og Nanna
Fraværende: Lene, Kaj og Kirsten
Ref. Nanna
Dagsorden:
Besøgstal og økonomi – det økonomiske råderum ved årsskiftet.
Der har været 10% fremgang på besøgstallet, svarende til ca. 16.000-17.000 besøgende
Økonomi: Der mangler at blive betalt flg.:
Husleje       15.000 kr.
Vand          33.000 kr.
Planter       25.000 kr.
Julefrokost 15.000 kr.
Pæl mm       3.000 kr.
Tilbage på kontoen er der nu 427.000 kr. Desuden kommer der kontingentindbetalinger på ca. 70.000 kr.
Ved årsskiftet vil der være ca. 300.000 kr. tilbage.
Der er søgt om 56.000kr ved Sydfynske Dampskibsselskab til bænke til mellem haverne. Svar den kommende uge.
Forslag til anskaffelser sidst på året
– bestilling af gartnerdrivhus til planteskole bag plantebordene, 40.000 kr. plus sokkel. Der gives 40% rabat hos Juliana Drivhuse. Vi beder Juliana drivhuse om at sætte huset op, 17.000kr. I alt 51.000 kr. inkl. moms.
Der laves plads i området, så vi kan slå planter ned.
– anskaffelse af stor gasbrænder samt kantskærer som delvis erstatning for Jerry. Tilbud indhentes og der søges tilskud hos Nordea
– anskaffelse af dykpumper mm til genbrug af regnvand i ajlebeholder og have 4.
– indretning af lukket rum indenfor porten til foldere, bøger mm. Poul Erik indhenter tilbud. Døren skal være så bred, at vi kan komme ind med en palleløfter.
– Bestilling af 1 bigbag og sække svarende til 5 bigbags med Champost Jordforbedring.
– pusteudbænke mellem haverne. Der er søgt om 56.000kr ved Sydfynske Dampskibsselskab til bænke til mellem haverne. Svar den kommende uge.
–  andre bænke og borde. Der indkøbes et sæt Københavnerbord og bænke til have 4. Nanna indkøber. Per orienterer herom på tirsdag.
– ny industristøvsuger. Den gamle skal renses mm og så kører den igen.
– interaktiv database over medicinplanter tilknyttet hjemmesiden (har fået anbefalet UPTIME i Svendborg som vurderer at det vil koste 40-50.000 kr.
– Ikke aktuelt i år.  Helle, Lene og Ole Due arbejder videre. Men der skal tages billeder af havens planter i forskellige stadier, som kan bruges, når vi går i gang med at oprette ny database.
– Traktoren skal ordnes – drypper olie. Ole og Jørgen tager sig af det.
– Bonanno kontaktes for brug af sten fra parkeringspladsen til projekt i haverne. Resten bruges til kystsikring. Christians folk fjerner de tiloversblevne sten.
Ansøgning om LAG-midler til større projekt.
Tilskud på 50% max 250.000. Ansøgningsfrist 1.2.
Forslag:
Orangeri/formidlingshus, men den ideelle løsning er meget dyrere end 500.000
Jørgens forslag om en glastilbygning bag laden.
Kompoststation og vanding med genbrugsvand i ny vandledning til have 4 (og 6?)
Vi var enige om at udforme et forslag, så man kunne lave et bæredygtighedsprojekt. Der laves en brainstorming omkring vand, kompost mm. Vi foreslår at Jørgen, Poul Erik, Helle og Per laver et forslag og Anne Mette Wandsøe kontaktes for afklaring inden udformning af ansøgning.
Planlægningsmøde den 4.1.
Per og Nanna planlægger og inddrager andre som oplægsholdere til at arrangere dagen, der foregår i Borgerhuset. Huset er bestilt.
Generalforsamling skydes til den 02.03.2022
Borgerhuset er reserveret.
På valg: Jørgen (fortsætter). Kirsten spørges. Kaj spørges. Lene stopper som suppleant.
Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen
Nyt møde den 24.02. Hvis nødvendigt mødes vi derudover i Laden.
PR
Drøftelse af vores markedsføring, kan vi gøre mere ift. arrangementer?
Brug af Facebook. På hjemmesiden skal Livets gang fremhæves.
Større indsats drøftes til foråret.
Vi har haft 30 guidede rundvisninger i indeværende år.
Nyhedsbreve fortsættes. Vi skal blive bedre til at få lagt ud i god tid før et arrangement.
Foredrag i foråret.
Forslag fra Lise.
Bodil Søgaard kommer den 23.02 kl. 19.00 og holder foredraget: Når planter taler sammen. Foregår i Borgerhuset.
Jann Poulsen og Peder Lollesgaard laver podekursus den 19.03 kl. 10.00 i Frivillighuset.
Jann Poulsen laver beskærekursus i Medicinhaverne den 09. april kl. 10.00.
9. Samarbejdet i Tranekær
Fælles skiltning, bistader i Medicinhaverne ….
Samarbejdet om skilte er opgivet på nuværende tidspunkt.
Per har talt med bifolkene om evt. at sætte bistader i haverne.
10. Andet.
Kommunen har spurgt om husstandsfribilletter til nye tilflyttere til kommunen. De får 50 stk. til velkomstpakkerne fremover.
Per har fået opringning fra forsikringen om en gennemgang af forsikringen. Enighed i bestyrelsen om at vi fortsætter den nuværende aftale hos Topsikring.
Steffen Nielsen, Bagenkop, med forslag om at vi i haverne kunne være med til lageroptælling hos STARK tirsdag den 30.11 kl. 07.00. Der gives 150kr/time/person. Pengene går til foreningen.
Ole Jakobsen: strømmen er steget. Vandløbet kører fremover fra 9-17. I vintermånederne køres kun 1 time hver dag af hensyn til klynerne og planterne i vandløbet. Kaj og Ole kigger på det.
Entreprenørerne har meget travlt. Der er en lang liste med ting, der skal laves, helst inden vinter. Se opslagstavlen. Vi må hjælpe dem, så godt vi kan. Haverne er godt med i år.