Vedtaget på bestyrelsesmøde 8.1.2020
Medicinhaverne har i løbet af 10 år udviklet sig til at være en smuk og velbesøgt medicin-botanisk park med træer, buske og urter, der har været og/eller i dag er tilskrevet medicinsk virkning.
Medicinhaverne er beliggende på et 3,2 hektar stort og stærkt skrånende terræn umiddelbart syd for Tranekær Slot. Arealet og den tilhørende lade-bygning er lejet af grevskabet på en uopsigelig kontrakt frem til 2050.
ORGANISATION
Medicinhaverne drives som en non-profit forening ”Medicinhaverne i Tranekær” ifølge vedtægterne. Ved årsskiftet 2019-2020 er der 325 husstandsmedlemmer, som årligt betaler et kontingent på kr. 200. Bestyrelsen er på syv medlemmer og en suppleant. Beretning og budget skal godkendes på den årlige generalforsamling.
Medicinhavernes formål er at:
– Fremme udvikling af aktiviteter inden for medicinplanteområdet.
– Fremme etablering af et Formidlingscenter for Medicinplanter og Plantemedicin, herunder en medicinplantesamling.
– Forestå/koordinere arrangementer for medlemmerne samt forskningssamarbejde med relevante forskningsinstitutioner.
– Fungere som informations- og inspirationskilde for foreningens medlemmer og for det omgivende samfund.
– Fungere som en turistattraktion.
Medicinhaverne modtager ikke årlige offentlige tilskud. Det årlige kontingent fra medlemmerne samt entréindtægter dækker driften, men alle nye tiltag kan kun lade sig gøre takket være stor velvilje fra fonde.
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at fremtidige driftsudgifter skal tilpasses driftsindtægterne (entreindtægter og medlemskontingenter).
Den frivillige havegruppe
Et særkende ved Medicinhaverne er, at stort set alle opgaver sker i kraft af frivilligt arbejde af den såkaldte Havegruppe, som ved årsskiftet 2019-2020 består af 53 pensionister.
Der skal arbejdes på, at der kommer et øget antal frivillige i havegruppen, når der kommer flere arbejdsopgaver. Ligeledes arbejdes der på at forøge den allerede eksisterende andel af medicinske-farmaceutiske kompetencer.
Havegruppen vil også fremover stå for driften af Medicinhaverne, mens det bliver nødvendigt med ekstern hjælp til flere opgaver.
Med i alt seks temahaver samt specialområder der skal passes, med et passende udviklingsniveau og med en mere solid økonomi, vil det være realistisk, at større opgaver udføres professionelt, – det være sig egentlige anlægsarbejder, tegning og opbygning af formidlingscenter, bedre parkeringsforhold for de besøgende osv.
MEDICINHAVERNES INDHOLD – TEMAHAVER OG ARBORET
Temahaverne
Medicinhaverne kommer til at bestå af seks temahaver med hver sit medicinske tema samt et arboret med træer af medicinsk betydning. Når de seks temahaver er tilplantet, vil der i alt være godt 700 forskellige planter.
De seks temaer er ”Åndedræt og kredsløb” med undertemaet duftplanter, ”Urin- og kønsveje” med undertemaet elskovsplanter, ”Fordøjelse, stofskifte og ernæring” med undertemaet snapseurter, ”Infektioner og immunsystem” med undertemaet Hildegard von Bingens klosterhave, ”Nervesystem og bevægeapparat” med undertemaet meditation og ”De fem sanser”, hvor undertemaet endnu ikke er fastlagt. Undertemaerne refererer direkte til det overordnede tema.
Sidst på året 2019 blev de sidste planter i ”Infektioner og immunsystem” plantet, så de fem første haver er fuldt ud realiserede.
Derefter vil den sjette have blive anlagt, hvilket tager to til to et halvt år.
Temahavernes videre udvikling
Temahaverne er i en konstant udvikling, også selv om de er beplantet og indviet. Der finder en meget stor forskning sted inden for planternes indholdsstoffer og deres anvendelse til medicinske formål. Derfor vil der også jævnligt komme nye planter, hvis indholdsstoffer er højere ratede rent medicinsk. Enkelte planter vil til gengæld udgå, da de har en mindre relevans.
Planter er levende organismer, og det er derfor naturligt, at nogle går ud, mens andre skal holdes skarp i ave og kræver jævnlig beskæring eller anden reduktion.
De fleste af Medicinhavernes planter vokser i en fed lerjord, hvad ikke er velegnet for dem alle. Nogle planter hører oprindelig hjemme i mager jord, andre i sur jord og atter andre i tør jord. Det er derfor planen at etablere flere bede med forskellige typer jordbund og efterfølgende flytte rundt på planter, så de får de optimale vækstbetingelser.
Arboretet
Der er i Medicinhaverne skabt et enestående medicinsk-botanisk arboret med godt 100 forskellige træsorter tilskrevet medicinsk betydning. Da de står i det relativt store græsareal, som omgiver de seks temahaver, virker det endnu ikke af så meget, og derfor er det planen at plante trægrupper bestående af flere træer af samme sort. Endvidere består det samlede arboret yderligere af de mange træer, der er plantet i samtlige temahaver.
Der er planer om et nærmere samarbejde med TICKON (slotsparken), som er beliggende to hundrede meter fra Medicinhaverne, om at refererer til hinanden, når de samme træsorter findes begge stedet. Derved vil besøgende kunne se eksemplarer af den samme træsort som ung og som mere end 100 år gammel.
Da mange af træerne er indkøbt relativt små, vil der blive lagt vægt på at give dem bedre betingelser med gødning, renholdelse m.m.
Plangedatabase
Samtlige planter er registreret i en database, så det til enhver tid kan ses, hvilke planter der findes, og hvor de står. Databasen anviser, hvilke planter, der skal sås årligt, og hvilke der skal graves op for vinteropbevaring.
Databasen blev udarbejdet for adskillige år siden. Da også den er udarbejdet, vedligeholdes og opdateres af en frivillig, er den lavet, så kun en enkelt person kan tilgå den. Det er således en meget sårbar konstruktion, og det vanskeliggør arbejdet, at Havegruppens medlemmer ikke kan orientere sig i den.
Databasen skal sikres, og den skal udbygges professionelt, så mindst to personer har direkte adgang til at arbejde i den. Yderligere skal alle i Havegruppen kunne læse i den.
På længere sigt vil det være optimalt, at publikum kan læse i databasen vie et link på hjemmesiden.
FORMIDLINGSCENTER
Videns aspektet er en væsentlig side af Medicinhavernes arbejde. I foråret 2020 er der tekstskilte ved samtlige forskellige planter, der afholdes foredrag og kurser om vinteren, og der er rundvisninger om sommeren. I 2018 udgav Medicinhaverne en bog i 700 eksemplarer med plantemedicinens historik og beskrivelse af godt 60 planter. Ved årsskiftet 2019-2020 var bogen udsolgt, og den genoptrykkes derfor i 500 eksemplarer i foråret 2020.
Bestyrelsen ønsker inden for en femårig periode at etablere et formidlingscenter, idet der både blandt voksne og børn i dagens samfund er et udækket behov for viden om plantemedicin baseret på videnskabelige resultater og eksakt viden om planterne.
Et formidlingscenter skal rumme permanente oplysninger om Medicinhavernes planter samt tematiske særudstillinger med tekster, billeder og digital formidling. Det kan f.eks. være om nye forskningsresultater, fremstilling af medicin fra planter, folkemedicin og kloge koner, kinesisk plantemedicin, arboreter, indisk medicin, plantebevaring, fra planter til moderne medicin osv.
For indeværende har Havegruppens medlemmer kompetencer til den slags udstillinger, men det vil blive nødvendigt med et nærmere samarbejde med videnskabelige institutioner.
Der arbejdes ud fra ideer om en nybygget moderne og energirigtig version af de gamle herregårdsorangerier / paradehuse i en muret bygning med oplukkelige vinduer mod syd og en muret væg mod nord. Der skal være plads til at holde møder og udstillinger, ophold for besøgende grupper, for vinteropbevaring af sarte planter, samt forberedelser til toilet- og caféfaciliteter og billetsalg.
Medicinhaverne ligger under 100 meter fra Tranekær Slot, som tidligere havde et stort herregårdsgartneri med væksthuse og mange ansatte bl.a. en overgartner og en blumist. Såvel slotsparken som haveanlæg blev tegnet og anlagt af så kendte havearkitekter som H.A. Flindt og den engelske landskabsgartner H.E. Milner. Medicinhaverne ønsker derfor at opføre et formidlingscenter, som i formen ligger i forlængelse af det stedlige, historiske slotsgartneri.
Der findes en privat drevet café umiddelbart ved siden af Medicinhaverne og en god restaurant neden for Tranekær Slot. Der er for indeværende ikke behov for at etablere en café, men der bør tages højde for en eventuel senere indretning af café.
Formidlingscentrer forventes at blive placeret umiddelbart inden for indgangen til Medicinhaverne (inden for lågerne). Bygningen projekteres så bæredygtigt som muligt, og så lidt energikrævende som muligt. Der påtænkes opvarmning med jordvarme, og solceller eller anden miljøvenlig energi skal indgå i planerne, ligesom der skal opsamles regnvand til vanding.
Elektronisk formidling
Medicinhaverne har en særdeles velbesøgt hjemmeside www.medicinhaverne.dk . Også den er lavet som frivilligt arbejde, men den vil blive professionelt udbygget, så det bl.a. vil blive lettere at tilgå den på flere sprog. Dele af hjemmesiden er oversat af et tysk medlem af Havegruppen, men en del mangler. På lignende vis skal hjemmesiden oversættes til engelsk, hvilket der ikke mindst af forskningsmæssige årsager er behov for.
Hjemmesiden www.medicinhaverne.dk , www.facebook.com/medicnhaverne og www.instagram.com/medicinhaverne opdateres stort set hver uge, og alle dele har flere og flere brugere.
Også Nyhedsbrevet udarbejdes frivilligt og kommer cirka 10 gange årligt; for indeværende er der godt 625 modtagere, hvoraf omkring 70 % åbner det hver gang.
FORSKNINGSSAMARBEJDE
Der eksisterer et løst samarbejde med AU- Årslev DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Medicinhaverne har allerede en del af Aarslevs rosenrod-samling, og der er mulighed for, at Medicinhaverne kan videreføre en del af Årslevs indsamlede og dyrkede træsorter, blandt andet ginkgo biloba.
Der eksisterer et samarbejde med lektor dr. pharm. Leon Brimer, KU – Sektion, Food Safety and Zoonoses bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af beskrivelse af planternes indholdsstoffer.
Medicinhaverne vil antagelig have mulighed for at leje yderligere jord direkte op ad det eksisterende areal, uden for det østlige hegn, og her er det tanken at etablere mindre dyrkningsforsøg af medicinske planter i samarbejde med universiteter og medicinalfirmaer.
BØRNENES MEDICINHAVE – Natur og formidling
Nutidens børn har en yderst begrænset viden om planter og planternes betydning for vores samfund. Medicinhaverne vil derfor bidrage til at give børn en viden om sundhed, kost, sygdom og anvendelse af planter til forskellige formål.
Børnenes Medicinhaver skal bidrage med viden om planter til børn. Det er planen at opbygge en samling bede med spiselige og velsmagende planter (blomster, bær & frugt, blade) og samtidig formidle viden om planternes brug, medicinsk såvel som i kost. Ud over planterne skal børnenes medicinhave bestå af en række plancher, som fortæller om de udvalgte planter.
Vand er forudsætning for alt liv. Der skal etableres et mindre lege-vandløb, som på én gang formidler viden om vandplanter og dyreliv i vandet, men som også appellerer til børns leg med vandet.
Børnenes Medicinhave planlægges opbygget i tre trin, hvor det første trin udføres i 2020. Her vil der blive etableret et lille vandløb, som løber ud i en faskine med medicinske sumpplanter. Af hensyn til de mindste børn vi der også komme en sandkasse. I 2021 udføres trin to med plantning af en bambuslabyrint, og der etableres en spiseplads. I 2022 udføres trin tre, som er et læringshus med plancher om planter og insekter. Endvidere kommer der en række højbede med spiselige medicinske planter.
BÆREDYGTIGHED
Medicinhaverne – en langelandsk génbank
Såvel medicinalindustrien som fødevareproducenter vender tilbage til ældre plantesorter i bestræbelserne på at finde ældre planter, som er mere resistente over for sygdomme eller indeholder stoffer, som er helt forsvundet eller stærkt decimeret i det eksisterende plantemateriale.
Medicinhaverne fungerer allerede som en lille plante-genbank for en række langelandske planter. Således findes der for indeværende 18 af de 20 kendte æblesorter fra Langeland, samt en rodægte rose, som stammer fra haver i Tranekær. Nogle af Medicinhavernes planter stammer allerede fra langelandsk indsamlede vilde planter, og hvor det er muligt ønsker vi at udskifte de købte – såkaldte vilde – planter med planter fra naturen.
BESØGENDE & TURISME
I de seneste år er besøgstallet støt steget hvert eneste år, og der arbejdes på en årlig forøgelse af besøgstallet.  Realistisk forventer vi i løbet af nogle år et årligt besøgstal på cirka 25.000, men det forudsætter en øget synliggørelse og markedsføring. Der skal derfor anvendes øgede midler på markedsføringen, og der skal hvert år laves spektakulære events inden for Medicinhavernes arbejdsområde.
Professionelle filmfolk skal lave en lille film om Medicinhaverne. Den skal vises på Youtube, hjemmesiden mm.
Medicinhaverne ønsker i langt højere grad at genererer en øget tilstrømning af en- og flerdages turister til Langeland. Der satses derfor på flere gruppebesøgende, da der derved kan ske en mere målrettet markedsføring. Her tænkes i høj grad på studerende ved højere læreanstalter (farmaceuter, medicinere, landskabsarkitekter, plantevidenskab mm.), samt på sundhedsfagligt personale.
En anden målgruppe for markedsføring er turistbusoperatører. Der vil blive udsendt direct mails med foldere på dansk.
Fra og med 2020 er entreen 50 kr. for voksne og gratis for børn og unge under 18 år. I de seneste år har entreen været 30 kr. men med fem udbyggede haver, er det rimeligt med en entréstigning.
I 2019 blev opført en pavillon, hvor de besøgende betaler kontant eller via mobilepay. Pavillonen rummer bl.a. informationsfoldere på tre sprog.
TIDSPLAN
2020
Forhøjelse af entreen til 50 kr for voksne, 35 kr pr person for gruppen, guidning i 1½ time 400 kr plus entre, børn under 18 år gratis
Flere frivillige i Havegruppen
Planlægning af den sjette temahave; jordbearbejdning af stedet
Gennemførelse af Trin 1 af Børnenes Medicinhave
Tilpasning af jordbund til udvalgte planter (surbund, sumpet jord, mager jord mm)
2021
 Gennemførelse af Trin 2 af Børnenes Medicinhave
Anlæggelse af stier og bede i den sjette temahave
Efterårsplantning af træer og omgivende hæk i den sjette temahave
Hjemmesiden oversat til tysk
2022
Projektbeskrivelse formidlingscenter
Ansøgning formidlingscenter
Ansøgning byggetilladelse mv
Soignering af parkeringsområder
Efterårsplantning af den sjette temahave
Skilteskrivning til planterne i sjette temahave
Gennemførelse af Trin 3 i Børnenes Medicinhave
2023
Ansøgning formidlingscenter
Etablering af samarbejde med relevante forskningsinstitutioner
Idéfase udstilling i formidlingscenter
Ny database over samtlige planter, vinteropbevaring, såning af etårige planter
Professionel bearbejdning af hjemmesiden
Hjemmesiden oversat til engelsk
Indvielse af den sjette temahave
2024
Opførelse af formidlingscenter
Udarbejdelse af udstilling til formidlingscenter
2025
Indvielse formidlingscenter