Formand for Teknik og Miljø i Langeland Kommune, Bo Nissen, klipper snoren til det nye toilet. Til venstre ses Gunvor Rosell.

FORMAND HELLE RAVNS ÅRSBERETNING FOR 2018 PÅ GENERALFORSAMLINGEN 6. FEBRUAR 2019

Efter det hektiske år 2017 med anlæggelse af vandløb var vi i Havegruppen enige om, at året 2018 skulle være et år, hvor der blev samlet op på mindre forsømmelser. I 2017 havde vi haft det store projekt med anlæggelse af vandløbet, og det havde resulteret i efterslæb på forskellige områder. Vi opsatte derfor to klare mål for 2018.
1 Vi ville have flere arrangementer for publikum. Foreningen Medicinhaverne i Tranekær havde 10-års jubilæum den 8. april, og det skulle fejres med en række aktiviteter for publikum. Publikum skulle være i centrum.
2 Der skulle i langt højere grad arbejdes på de indre linjer, så året ikke blev så hektisk, hvilket blandt andet ville sige, at vi ville have styr på indretningen af laden.
1. ARRANGEMENTER FOR PUBLIKUM
I alt blev der i 2018 holdt 16 offentligt udbudte arrangementer, det vil sige kurser, rundvisninger og foredrag.
Der var foredrag med Gorm Rasmussen om etnobotanikeren V.J.Brøndegaard, med Per Bendix Jeppesen om brug af planter ved diabetes- og hormonelle sygdomme, hvortil der var 100 tilhørere, samt med mig selv om landbohaver gennem 300 år.
I marts blev der traditionen tro holdt kursus i podning af frugttræer med Peder Lollesgaard, Aage Hansen og Jann Poulsen som undervisere, og i april holdt Jann kursus i beskæringens ædle kunst.
Ligeledes traditionen tro var Medicinhaverne med ved plantemarked på Hvidkilde og i slutningen af maj hos os selv, og her var der rigtig mange besøgende.
Til gengæld må vi sige, at vores tanke om at lave en speciel rundvisning for tilflyttere ikke var nogen succes. Der var vistnok 11-12 deltagere, men kun to var nytilflyttede!
I løbet af sommeren blev der holdt 6 tematiske rundvisninger samt to for foreningens medlemmer og en tur rundt i Tranekær for at se på vilde medicinske planter. Den sidste tur var ledet af Leon Brimer og Claus Dalskov.
For at promovere Medicinhaverne uden for den egentlige sæson fik jeg en idé om at lave en julekalender til modtagerne af vores nyhedsbrev. Lise Munk lavede et skide flot lay-out, og julekalenderen blev en stor succes, så der ved årsskiftet var 418 modtagere samt 35-40 pressefolk.
Endelig skal dertil lægges, at der i 2018 var 40 rundvisninger for forud anmeldte grupper mod 28 i 2017!
Besøgstal og medlemmer
Og kom der så flere besøgende i Haverne efter alle vores anstrengelser? Dertil er kun at svare et stort JA. Alt i alt kom der 10.380 besøgende mod året før i 2017 var der hele 8.433 – en stigning på 23%. Den fremgang er vi både stolte af og ydmyge over for, for hvor længe kan tallet blive ved med at stige?
Men heldigvis er vi også blevet flere medlemmer, idet vi ved årsskiftet var 270, som er en fremgang på 40 i løbet af året.
Markedsføring
Til nu har vi været meget tilbageholdende med at bruge ret mange midler på markedsføring. Til gengæld er vi meget glade for GRATIS markedsføring eller med små omkostninger: omtale i aviser, radio og ugeblade, opsætning af kopierede og laminerede plakater, løbesedler, ugentlige opdateringer på Facebook, hjemmeside og Instagram, forskellige netportaler, Langelands Turistforenings aktivitetsoversigt, mm. Og her vil jeg gerne takke Lene Anker for hendes store arbejde med opdateringer på hjemmeside og masser af andre steder. Ligeledes tak til Lise, som har lavet et nyt koncept for nyhedsbrevet.
Vores foldere på dansk og tysk blev kørt ud til campingpladser, købmænd, turistkontorer mm. i det Sydfynske område, og der blev i alt brugt godt 13.000 foldere. Skal besøgstallet stadig stige, skal vi imidlertid længere ud i landet med markedsføringen. Vi annoncerer kun to steder, og det helt lokalt: I Langelandsguiden og i Lohals Havns turistbrochure, som omdeles i sommerhuse på Nordlangeland.
2. ANLÆGSARBEJDER
Vores andet mål var at arbejde på de indre linjer, i første omgang i laden. Og det tør nok siges, at der er sket noget, ikke mindst takket være Povl-Erik Hansen og Flemming Kunkel. Vægge er repareret og kalket, der er lavet redskabsstativer, så hver temahave har egne redskaber, der er købt nye stole, et filebord og reoler.
Takket være en bevilling på kr. 100.000 fra Langeland kommune blev bygningen kloakeret, der blev indlagt vand – og der blev lavet et toiletrum, som holdes frostfrit og dermed er åbent hele året. Opførelse af rummet og alt installationsarbejde blev udført af håndværkere, men Havegruppens medlemmer lavede rampe op til toilettet, opbyggede tekøkken, malede osv. En gammel oprindelig vask fra laden blev sat i stand og er sat op, der er kommet vandhane udendørs, og Ole Jacobsen har skænket et smukt granittrug, hvor støvler og redskaber kan vaskes.
Toilettet blev behørigt indviet 30. oktober af formanden for teknisk udvalg Bo Nissen, og han klippede en guirlande over. Den bestod af efeu-blade – og blomster lavet af toiletpapir.
Uheldigvis for CEBI, som udsprang af samme projekt som Medicinhaverne, klarede de ikke skærene. Men Fonden Fynske Bank var så generøs, at den støttede Medicinhaverne med det beløb, som blev udbetalt til Fonden i forbindelse med den frivillige likvidation af CEBI. Ydermere var der en kreds af private investorer, der ønskede at donere dividende fra likvidationen af CEBI til Medicinhaverne.
Et voila! Næppe var toilettet på plads, før vi gik i gang med at anvende ”CEBI-midlerne” til anlæggelse af ”Haven for infektioner og immunsystem”. Entreprenørfirmaet Stougaard stod for arbejdet, og temahaven blev færdig inden jul. Det bliver en flot have med en lille middelalderlig klosterhave – Hildegard von Bingens have – i midten.
Og nu da entreprenøren var der med maskiner, ja så fik han også lov til at grave render til nyplantning af bøgehække ved parkeringspladsen, så også det område er mindre uordentligt og bliver tæmmet. Bøgehækkene blev plantet den 18. december af den ukuelige Havegruppe!
ØVRIGE TILTAG
I foråret blev arbejdet med at gennemgå samtlige planter, deres skilte og placering færdiggjort, og det resulterede i, at Ole Due skrev ikke mindre end 172 nye planteskilte, som blev trykt og placeret på de rette steder.
I begyndelsen af juli måned udgav Medicinhaverne bogen ”Medicinhaverne i Tranekær – en medicin-botanisk park”. Bogen blev trykt i 700 eksemplarer, og ved årsskiftet var der en lagerbeholdning på 240 eksemplarer. Bogen er skrevet af Ole Due Pedersen og Helle Ravn.
Vandløbet er i sig selv en succeshistorie, men vi har været forundrede over vandforbruget. Gitte Dalsgaard har derfor lavet nøje regnskab over forbruget for at se, om der eventuelt er en læk. Det vides endnu ikke.
Fondsansøgninger
Som det fremgår af ovenstående, kan vi stadig kun udvikle Medicinhaverne takket være velvillige fonde og i 2018 også Langeland kommune.
I alt blev 14 fonde ansøgt om midler til så forskellige ting som vand, kloakering og toilet, skilte, bogen, børneaktiviteter, vandfontæne, stole, planteindkøb, publikumsaktiviteter, græsslåmaskine og ikke mindst Have 4.
Heldigvis blev det belønnet, og vi takker for generøse tilskud på i alt 321.308 kr. mod 273.585 kr. i 2017. Tilskudsgiverne var:
Fonden Fynske Bank 138.750
CEBI investorer 18.870
Nordea 28.500
Langeland kommune 100.000
Langeland kommune 6.000
Lolland Falster og Rudkøbing Købstæders Brandsocietets Fond 10.000
Havefonden af 2008 19.188
HAVEGRUPPEN
Uden havegruppe, som efterhånden er på 48 personer, var der slet ingen Medicinhaver. Så kort kan det siges. Jeg vil gerne sige hver og en tak for indsatsen og det gode humør, for det har ikke været mindre end fantastisk.
Der er efterhånden så mange forskellige opgaver, som bliver løst, så megen velvilje, og ikke mindst så megen entusiasme og ansvarlighed. Faktisk er det sådan, så man efter tirsdagens arbejdsdag går gladere hjem, end man kom. TAK til de øvrige 47 i Havegruppen.
EVALUERING
Nu må medlemmerne selv vurdere, om vi er gode til at holde vores mål. Målene var:
Flere aktiviteter for publikum & arbejde på de indre linjer, så året ikke blev så hektisk.
Men først og sidst er det væsentligste alle de omkring 600 forskellige planter, som tilskrives medicinsk betydning, og planterne har det generelt rigtig godt.
Derfor vil jeg slutte med en lille beretning om brug af plantemedicin. Den blev skrevet ned af folkemindeindsamleren Evald Tang Kristensen i begyndelsen af 1900-tallet:
En mand var syg og led meget, og så sendte de bud efter doktoren, og han fik medicin. Det lod han dog stå i vinduet og tog vel ikke noget af det. Endelig blev der sendt bud efter en klog kone fra Egelund i nabosognet., Hun sagde, at han var dejt vov, og nu ville hun komme næste torsdag og så se at udrette noget. Manden blev så den dag klædt helt nøgen af og ført ud i esen (fyrstedet i bryggerset). Så havde hun et tov, og det skulle en karl krybe op på rygningen af huset med og lade det gå ned i skorstenen.  Den syge mand blev nu bundet i tovet og hejset derop. Konen havde så mange urter med, og der blev gjort ild på esen, og han blev røget i dem. Så kom han sig. Det er ikke længe siden dette foregik.
E. Tang Kristensen: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. Bind 7 side 420, nr. 1494.
Helle Ravn
Formand
6.2.2019
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________