Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2021 hos Lene Anker, Løkkeby

Til stede: Per Mansa, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Lene Anker.
Afbud: Kirsten Jørgensen.
Referat: Lene Anker.
Konstituering af bestyrelsen
Ole Jacobsen fortsætter som kasserer, Christian Ahlefeldt-Laurvig som næstformand og Lene Anker som sekretær. Per Mansa blev nyvalgt som formand på generalforsamlingen.
Gratis dage eller anden imødekommelse af Jan Oskar Andersens forslag til generalforsamlingen
Jan var inviteret til bestyrelsesmødet, men ønskede ikke at deltage.
Beslutning: Vi laver en dag med gratis adgang for alle i slutningen af sæsonen. Endelig dato besluttes på næste bestyrelsesmøde. Der vil ligeledes være gratis adgang til haverne, når vi i august (dato følger) indvier Haven for infektioner og Hildegards Have. Der er desuden gratis adgang under det årlige plantemarked, som næste gang afvikles sidste søndag i maj 2022. I forvejen har de knap 370 husstandsmedlemmer samt unge under 18 år gratis adgang.
Siden sidst
Ny kontrakt med udvidet areal
Christian Ahlefeldt-Laurvig medbragte forslag til ny kontrakt med udvidet areal. Med i det lejede areal er nu området foran laden ned til Øhavsstien samt alleen. Det samlede areal er på 3,4 ha. Lejen udgør fortsat 13.000 kr. årligt plus moms. Lejemålet er uopsigeligt til 30. april 2050. Vederlaget skal næste gang forhandles i 2029.
Kontrakten blev underskrevet af formand Per Mansa og udlejer Christian Ahlefeldt-Laurvig.
Besøgstal og økonomi
Ole J.  orienterede om entreindtægterne samt indtægter fra plantesalgsbordet i 2021: 117.000 kr. Sidste år på samme tid: 86.000 kr. Vi har lige nu 194.000 kr. stående på kontoen. Vi skal senere på året betale ca. 100.000 kr. i moms og skat.
Jørgen Fischer efterlyste et forecast på forventede indtægter resten af året. Per har efterfølgende mailet bestyrelsen en saldobalance for perioden 1. januar til 31. maj 2021.
Beslutning: Budgettet revideres inden næste bestyrelsesmøde, så vi har bedre overblik over, hvad vi kan igangsætte.
Bevilling på 20.000 kr.
Rudkøbing Borgerforening har doneret 20.000 kr. til bord-bænke-sæt i Børnenes Medicinhave. De 20.000 kr. kan ikke dække udgifterne til det Kompan-bord-bænke-sæt, der er søgt om. Det koster 13.000-14.000 kr. mere. Der skal desuden lægges ca. 20 kvm røde Randers Teglsten, som sættet kan stå på. Jann Poulsen foreslog, at der laves en robiniepergola, som der er i de øvrige haver.
I samme forbindelse blev Jørgen Fischers forslag om renovering af arealet øst for gæsteparkeringspladserne diskuteret. Ifølge forslaget skal mulden skrabes af, og der skal lægges et lag knust beton og slotsgrus. Det er aftalt med Christian Ahlefeldt-Laurvig, at mulden kan deponeres på godsets areal. Renoveringen forventes at koste 35.000-40.000 kr. ekskl. moms.
Beslutning: Jørgen Fischer kontakter Stougaard for at få et fast tilbud på en robiniepergola (Jann har tegnet et forslag), lægning af 20 kvm Randers Tegl, etablering af kompoststation/materialeplads samt renovering af parkeringspladsen øst for den nuværende parkeringsplads (arealet mellem parkeringspladsen og området med orkideerne). Når vi har priser og et revideret budget, bliver opgaverne prioriteret.
Nyt låsesystem
H&M Larsen Tømrer & Snedker, Langeland, monterer tirsdag 22. juni nyt låsesystem. Kaj Nielsen bliver administrator. Porten skal fremover låses op med en SmartPhone-app eller et betalingskort.
Per: Alle, der har behov for adgang til laden udover tirsdage, kan henvende sig til Kaj.
Anmeldelser på Google
Tidl. formand Helle Ravn har hidtil besvaret de anmeldelser, der kommer på Medicinhavernes Google-konto. Per spørger, om Helle vil forsætte med det.
Forslag til nye projekter/ansøgninger
Kunstbænk i samarbejde med Alfio Bonnanno
Alfio besøgte for nylig Medicinhaverne med henblik på at skabe en stor kunstbænk i området mellem Have 4 og 5. Alfio er meget interesseret i projektet. Der skal skaffes nogle store sten samt lagret egetræ. Christian vil undersøge, om godset har egnede sten. Der skal senere i processen laves en projektbeskrivelse, så vi kan søge fondsmidler.
Orangeri ved de bageste have
Beslutning: Der arbejdes videre med planerne om et orangeri i området syd for haverne. Kommunen har tidl. været positiv overfor etableringen af et væksthus på Medicinhavernes område. Ifølge Christian er godset, som ejer jorden, også positiv overfor bygning af et orangeri. Mulige sponsorer: Real Dania, Gubra, Jepsen.
Arrangementer – efter genåbning
Indvielse af Have 4
Per har aftalt med Have 4, at haven åbnes officielt i slutningen af august. Efterfølgende er det aftalt, at Marianne Justesen kontakter Michael Falch for at høre, om han vil ”klippe snoren” til haven. Der bliver gratis adgang til haverne på indvielsesdagen.
Haveforedrag med den svenske haveguru fra Kædeby
Beslutning: Kirsten spørger Hannu Sarenström, om han vil holde foredrag i november. Husk at spørge om prisen, opfordrede Helle til under frokosten i tirsdags. Man kan følge Hannu her: https://www.facebook.com/hannu.sarenstrom
Rundvisning om frugt og bær
Jann Poulsen laver rundvisning onsdag 11. august kl. 14 om frugt og bærs gavnlige indholdsstoffer. Læs mere her: https://medicinhaverne.dk/aktivitetsliste/
EVT.
Tilbud til tilflyttere
Per har fået en henvendelse fra Langeland Kommune vedr. tilbud til tilflyttere.
Beslutning: Nanna laver 50 nummererede fribilletter, som kommunen kan give til nye tilflyttere sammen med brochurer fra Medicinhaverne.
Rundvisninger
Ole J.: Der er kommet gang i rundvisningerne igen, men vi har stadig færre end forrige år.
Per: For nylig har studerende fra Forfatterskolen i København og ledelsen i Ældre Sagen med adm. dir. Bjarne Hastrup i spidsen været på guidede rundture. Den sidste deltog også borgmester Tonni Hansen i. Torsdag 17. juni viste Gitte elever fra 4., 5. og 6. klasse på Nordskolen rundt, og mandag 21. juni kommer fire medarbejdere fra Geopark Det Sydfynske Øhav på besøg i haverne, hvor de skal mødes med Per, Ole D., Annie og Jann.
Sommerudflugt
Der er nedsat en gruppe bestående af Jette Kristensen, Tove Nielsen og Hanne Mertz med Nanna som kontaktperson til bestyrelsen. Udflugten – der kommer snart en dato – går til Gråsten Slots køkken- og slotshave.
Beklædning
Vi mangler veste til nye frivillige. De nuværende er dog meget varme, så måske skal vi i stedet/også have en sommervest eller en t-shirt og flere kasketter. Guiderne har også brug for en tyndere vest med logo og evt. teksten Guide.
Beslutning: Per bad under orienteringen ved frokosten i tirsdags de frivillige om at melde tilbage med ønsker/forslag.