Referat af bestyrelsesmøde 26. april 2021 hos Kaj Nielsen, Tullebølle
Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Kirsten Jørgensen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen og Lene Anker.
Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig.
Desuden deltog Per Mansa i bestyrelsesmødet.
Referat: Lene Anker.
SIDEN SIDST
Besøgstal og økonomi
Indtægter i plantekassen til dato i 2021: 5967 kr. I 2020 var beløbet på 15.412 kr.
Entreindtægter i 2021: 31.581 kr., svarende til 632 betalende gæster. Børn og unge samt medlemmer har gratis adgang. I 2020 var tallet 17.804 kr., svarende til 451 betalende gæster. Der er altså allerede tale om en betragtelig stigning.
Helle: Jeg tror, at vi får et kanongodt år igen i år. Vi har for første gang tegnet to helsidesannoncer i Jysk Fynske Mediers tillæg Sommer Danmark (udkommer 30. maj) og Sommeroplevelser på Fyn (udkommer 27. juni). Tillæggene sendes ud med de 17 aviser, som Jysk Fynske Medier udgiver.
Torsdag 29. april bliver jeg interviewet af en journalist fra Fyns Amts Avis, som vil lave en artikel med fokus på frivilligt arbejde. Det er til tillægget Rundt om Langeland, og tirsdag 27. april får jeg besøg af en studerende, der vil lave bachelorprojekt om frivilligt arbejde.
Ole J.: 10 grupper har foreløbig bestilt en rundvisning. I stedet for Birthe, som er sygemeldt, har Kirsten overtaget regnskabet for plantekassen.
Ansøgninger
Helle: Jeg har – efter opfordring fra Havefonden selv – søgt om 39.936 kr. til planter i Børnenes Medicinhave, og Kompan om et stort rundt bord og to bænke, også til Børnenes Medicinhave.
Status på Stougaards anlægsarbejde
Jørgen: Stougaard forventes at blive færdig med anlægsarbejdet i denne uge. Vi har sat 130.000 kr. (eksklusiv moms) af i budgettet til arbejdet, men har siden tilføjet to yderligere opgaver (bortkørsel af overskudsjord og renovering af den lille plads foran laden).
Jørgen: Stougaard har gravet render til plantning af bøgehæk. Nanna har bestilt 260 nye bøgehækplanter og ud over at plante dem, skal vi flytte bøgehækken ved den lille plads foran laden.
Ikke nødvendigt med en sikkerhedsrepræsentant
Helle: Et medlem af havegruppen har spurgt, om det er lovpligtigt, at vi skal have en sikkerhedsrepræsentant med de maskiner, vi har. Det er det ikke, så længe der er tale om frivillig, ulønnet arbejde.
GENERALFORSAMLING
Der er bestilt annoncer i Øboen samt mailet invitation ud til alle medlemmer vedr. generalforsamling 18. maj kl. 19 i Medicinhaverne. På valg er formand Helle Ravn, som takker nej til genvalg, kasserer Ole J. samt Jann Poulsen, der begge modtager genvalg. Desuden er suppleanterne, Nanna og Lene, på valg. De modtager begge genvalg. Desuden er revisorsuppleant Lars Johansen på valg.
Helle beder revisor Torben Tranberg om at fremlægge regnskabet, Lars Johansen om at være ordstyrer og Niels-Ove og Gitte om at være stemmetællere.
Selv om Helle forlader formandsposten, fortsætter hun som frivillig i Have 3 og vil også fortsat søge fondsmidler.
Bestyrelsen foreslår Per Mansa til posten som formand.
HVAD GØR VI VED DEN DÅRLIGE STEMNING, DER HAR BREDT SIG
Bestyrelsesmødet blev holdt på opfordring fra Nanna og Lene, som havde bedt om at få ovenstående punkt samt de to næste på dagsordenen.
Lene: Flere har henvendt sig til os og været kede af den dårlige stemning, der på det seneste har været under formanden og kassererens orientering på tirsdage kl. 09.30.
Nanna: Flere har også været bekymrede over kameraovervågningen i laden, og for udsigten til yderligere arbejde med at holde træerne i arboretet og frygten for at blive ”tvangsudskrevet” til Have 6.
Helle: Coronaen har sat sit præg på vores samarbejde, men vi må være tålmodige lidt endnu. Den 21. maj bliver det tilladt at være 50 samlet indendørs, og så kan vi igen begynde at spise sammen og atter få mulighed for at udveksle ideer og tanker. Første arbejdsdag, hvor vi kan samles i laden, bliver tirsdag den 25. maj, og den dag behøver havegruppen IKKE at tage frokost med, her vil Per og Nanna nemlig sørge for smørrebrød 😊
Beslutning: Vi etablerer en driftsgruppe bestående af Kaj, Ole og Jørgen. Jørgen og Kaj planlægger sammen opgaverne, og Ole J. har ansvaret for vedligeholdelse og drift af alle maskiner. Gruppen vil arbejde for at få en fast tilknyttet stab. Til gengæld vil haver, der har særlige opgaver, f.eks. hækklipning, fjernelse af træer, buske eller andre ”tunge” opgaver, kunne få hjælp af entreprenørgruppen. Af hensyn til planlægning og udførelse af opgaverne, beder driftsgruppen om, at man kontakter dem i god tid med opgaver.
ER DER OPGAVER DER KAN UDSKYDES?
Beslutning: Kompostanlægget bliver tidligst anlagt til efteråret og vil formentlig blive lavet af købt arbejdskraft.
Entreprenørgruppen fortsætter med at harve Have 6 for at holde den fri for ukrudt. Den bliver tidligst anlagt i 2022 eller 2023, alt afhængig af hvornår vi har kræfter til det. Og det er selvfølgelig helt frivilligt, om man til den tid ønsker at komme til at arbejde i Have 6.
ER DER OPGAVER, VI KAN HJÆLPE HINANDEN FÆRDIGE MED I DE FORSKELLIGE HAVER
Beslutning: Entreprenørgruppen og Jan Oskar sørger fremover for rensning af træerne i arboretet.
EVT.
Ny folder
Nanna: Den nye folder er klar til at blive trykt. Jeg har bestilt 20.000 stk., som bliver bundtet a 50 stk. De bliver leveret direkte til Medicinhaverne.
Helle laver nye A3- og A4-plakater, til bl.a. erstatning af den Turistkontoret på Torvet bruger, hvor indgangsprisen er forkert.
Vildtkamera i laden
Da flere ting er forsvundet i den senere tid, frygter vi, at udefrakommende har afluret koden. Vi har derfor sat et vildkamera op i laden. Det er kun tændt mellem 18-08. Vi har desuden ændret koden til nøgleboksen.
Børnenes Medicinhave
Der er lavet fire flotte højbede, som er klar til plantning og såning. Per hjælper gruppen med at etablere vandanlægget. Bent med flere har sikret sandkassen, så ingen kan få fingre og tæer i klemme.
Græsslåning
Jann og Ole J. har lavet en plan for, hvordan græsset fremover skal slåes. Alle ”græsklippere” får en kopi af planen. Jann: Det er vigtigt, at området fremstår velplejet. Viser det modsatte sig, må vi tage beslutningen om at lade områder være uklippede, op til revision.
Annoncer vedr. flere frivillige
Lene laver udkast til annonce i Øboen og Ugeavisen Svendborg, hvor vi søger flere frivillige. Til brug for annoncen skal der tirsdag 25. maj tages et fællesbillede af hele havegruppen.
Ny gasbrænder
Jerry køber en ny og større gasbrænder.
Pasning af vandløbet
Jerry har midlertidigt – på grund af sygdom – overtaget pasningen af vandløbet mellem Have 5 og 2 samt inde i Have 2.
Ny fræser og flere haveredskaber
Kaj har købt en ”letvægtsfræser” samt flere nye redskaber efter ønske fra de forskellige haver.
Ny redskabsreol
Der er fremstillet en ny redskabsreol til Børnenes Medicinhave og den kommende Have 6.
Rive til traktoren
Jørgen og Ole J. køber en rive til traktoren, så vejen og parkeringspladserne fremover kan rives en gang om ugen.
Brug buskrydder ved pylonskiltene
Helle: De fire store – og meget dyre – pylonskilte til venstre for indgangen har alle skader på grund af græsklipning. Helle opfordrer til, at man i stedet bruger buskrydderen omkring skiltene.
Rensning af drænrør
Ole J.: Entreprenørgruppen kommer rundt og renser drænene i haverne, så vi er klar, hvis der kommer voldsomme regnbyger.
Referat af bestyrelsesmøder
Helle opfordrer til, at man husker at læse referatet.