FORMAND BJARNE MØLLER PETERSENS ÅRSBERETNING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN 22. MARTS 2011

Velkommen til vor 3. generalforsamling i PRFO –  stiftet i april 2008.
MÆRKEDAGE
16september sidste år var en vigtig dag for PRFO.  Den dag blev den første have af forhåbentlig 9 haver åbnet. Der kom mange mennesker, som viste stor interesse for vores projekt. Borgmesteren holdt indvielsestalen og klippede snoren over med den saks, som Gunvor bar fem på en gylden pude!!!
Ole Due Pedersen og Hans Elbers holdt inspirerende indlæg i ”Svinestalden”, og vejret holdt! – jo det blev en dejlig dag. Dem har der heldigvis været en hel del af. Så som de medlemsmøder der er afholdt og gode arbejdsdage i medicinhaven. Når medierne besøger os og viser TV eller skriver om Medicinhaverne og de planter, vi dyrker, eller nye haver vi planlægger. Så glemmer man de mindre gode dage, hvor det regner, hvor der kommer afslag på fondsansøgninger, og vi ikke helt får den opbakning, som vi drømmer om!
UDVIKLING
Der er sket rigtig meget i det seneste år.  Vi har fået den første delhave Åndedrætshaven etableret. Lagerhaven suppleres stadig, og der er lagt op til, at nye haver kan etableres så snart, der er økonomisk baggrund herfor.
Der er produceret en fin brochure, som vi har stor glæde af. Store info-skilte har vi fået lavet, som kommer op nu til foråret. Kirsten Jørgensen er i gang med mindre skilte til de enkelte planter i Åndedrætshaven. I Hou har vi fået renoveret det drivhus, som vi har lånt af Charlottenlund Gods, så det nu er muligt af fremdrive og opbevare planter her. Og det ligger heldigvis tæt på Hans Elbers hjem.
MEDLEMMER
PRFO har ca. 90 medlemmer, heraf 8-12 stykker som er aktive og gør en stor indsats for Medicinhaverne. Mest fremme er Havegruppen –  Gunvor Rosell, Kirsten Jørgensen, Ole Due Pedersen og Hans Elbers., uden dem var der ikke skudt en Åndedrætshave op. De har mødtes, planlagt, knoklet og forhåbentlig også delt glæden ved at arbejde med det, som interesserer dem.
Noget inspiration kunne hentes på en fin sommerudflugt til Endelave Medicinhave, andet er kommet fra havearkitekt Jann Poulsen, som har bidraget med stor ekspertise og engagement. Håber han (du) bliver ved. Vi har dog et stærkt ønske om, at flere vil melde sig og være med i arbejdet. Det kan være mere eller mindre, måske et par gange i årets løb?
Eller allerbedst hvis der kunne etableres endnu en havegruppe, som ville tage del i arbejdet. Inspiration kan hentes i den nuværende Havegruppe. Derfor kom frit frem. Til gavn for Langeland og jer selv! Kontingentet er kun på 150 kr. pr. husstand, så alle kan være med.  Men man må da gerne betale mere!
ØKONOMI
Da Nationalparkundersøgelsen bevilgede 300.000 kr. ultimo april sidste år, turde vi tage det endelig skridt til etablering af den første delhave. Sådan en står i 300.000-350.000 kr., når man gør en hel en hel del frivilligt arbejde selv! Uden de andre tidligere tildelte fondsmidler fra Friluftsrådet, LAG, Region Syddanmarks Vækstforum og en del private fonde var vi naturligvis ikke kommet så langt. Den 27 februar i år kom der ganske uventet en flot donation på 33.500 kr. fra Den Fynske Frugthave Langland-afdelingen. Det varmer!
En kæmpe udfordring er behovet for likviditet. Bortset fra Vækstforum, så udbetales der ingen penge fra offentlige fonde, før arbejdet er færdigt og vi kan fremvise fakturaer og godkendte regnskaber. Svendborg Sparekasse fortjener stor anerkendelse, for de har ydet en kredit på helt op til ½ mill. Kr. til PRFO. Det vil fremgå af kassererens regnskabsfremlæggelse lidt senere.
Det ser alvorligt ud ved årsskiftet, men i begyndelsen af 2011 er der kommet god gang i fondsindbetalingerne.
Udfordringerne er også store, når der skal lægges budget for det nye år, som det vil fremgå, kan vi kun lave grove estimater. Vi håber med det, der nu er skabt, at potentielle donatorer vil få øjnene op for, at PRFO vil og kan noget med Medicinhaverne i Tranekær!
VEDTÆGTER
PRFO-vedtægter var ved stiftelsen 8. april 2008 meget standardpræget. Tiden har vist, at disse ikke er helt brugbare, og der er nogle steder næsten modstrid på visse punkter.
Derfor har vi et punkt på dagsordenen om vedtægtsændringer. Her er kun tale om pragmatiske ændringer og ikke på nogen måde afgørende ændringer i grundlaget for PRFOs virke.
Håber I vil vedtage disse. Så må vi snarest havde en ekstraordinær generalforsamling til endelig bekræftelse.
CEBI
Som I nok ved, udsprang CEBI af PRFO, men det er et selvstændigt ApS selskab, som kommercielt forsøger at skaffe kapital m.h.p. at dyrke medicinplanter f.eks. til forsøgsformål for firmaer, institutioner og private. Vi er jo i gang med Hirsegræsforsøg, som kan blive til stor gavn for landmænd på Langeland, både hvad angår salg af energiafgrøder og mindskelse af kvælstofudledningen. Der arbejdes på at forsøg med udvalgte medicinplanter kan komme i gang.
Visse samarbejdsområder mellem PRFO og CEBI: Det er vel muligt, at f.eks. fremtidige bygninger og mandskab kan rumme aktiviteter og arbejde for både PRFO og CEBI.
FREMTIDEN
Ja vi har jo allerede fortalt, at vi ønsker flere haver snarest muligt, når økonomien tillader det. Og der ligger flere ansøgninger ude på delhaver. Havegruppen arbejder med scenarier, hvor der kommer næsten ingen penge, eller midler til en eller flere nye delhaver.
MEN man kan frygte, at er der ikke en vis speed i Medicinhaverne og aktiviteter omkring disse, kan vi gå i stå, når nyhedens interesse er ovre!
Bjarne Mahler Schou har udarbejdet et forslag med en mere professionel plan, der peger på muligheder for mere permanent bemanding, rundvisninger, udstillinger, kurser, salg m.m.
Det kræver investeringer i størrelsesordenen 10-15 mill. kr. Hvis et sådan tiltag kan gennemføres, så øges Medicinhaverne muligheder for at klare sig og stå på egne ben. Jeg syntes, vi nu i aften skal diskutere, hvad vej vi skal forsøge at gå? Det kræver selvsagt en stor donation, hvis man skal gå for det store projekt! Men hvad vej syntes I, vi skal prøve?
Det er, som berørt tidligere, helt afgørende, at der er folk som bakker op omkring Medicinplanteprojektet i Tranekær.
Ikke mindst vil hjælpe til –  alt efter tid, lyst og muligheder?
Så en kraftig opfordring til at melde jer, eller sig det til nogen i kender!
TAK
Jeg har jo allerede nævnt Havegruppen flere gange, men ud over os i Bestyrelsen har flere andre også været aktive, så som Ole Jacobsen, Mette G. Pedersen, Anne Jensen samt havearkitekt Jann Poulsen. Britta Christiansen som har været en dygtig bogholder. Sidst men ikke mindst Bjarne Mahler Schou. Som jeg sagde i fjor – uden en super ildsjæl som dig, der foruden vilje også udviser konstant stor kreativitet, stod vi ikke her.
Også stor tak til Chr. Ahlefeldt for Medicinhaverne kan være på Smørtoften – den bedste placering på Langeland, og at du bakker aktivt op om projektet. Så ser vi frem mod foråret – håber der kommer penge til projektet, så vi kan anlægge nye medicinhaver og skabe glæde og omsætning på vores Ø.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________