Ekstraordinær generalforsamling 12. april 2016
Der er ekstraordinær generalforsamling iflg. vedtægterne tirsdag 12. april kl. 12.30 i Medicinhaverne, Botofte Strandvej 2A i Tranekær. Eneste punkt på dagsordenen er de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. marts 2016. Vedtægtsændringerne kan ses herunder. Det gennemstregede slettes. Tilføjelser/ændringer er markeret med rød og kursiv skrift.

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR MEDICINHAVERNE I TRANEKÆR

(tidligere Planteressource Foreningen – Langeland, forkortet PRFO)
Som vedtaget den 8. april 2008 på den stiftende generalforsamling, og siden godkendt ændringer på generalforsamlingen d. 19. marts 2014, og på den ekstraordinære generalforsamling d. 1.st. okt. 2014.
1. Navn
Foreningens navn er Medicinhaverne i Tranekær. Planteressource Foreningen – Langeland. Forkortet PRFO.
2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Langeland.
3. Formål
Foreningens formål er at
1. Fremme udvikling af aktiviteter indenfor planteressourceområdet medicinplanteområdet og iværksætteri med afsæt i planteressourcer, og afledte udviklingsaktiviteter inden for fremstilling, sundhed, velvære og turisme.
2. Medvirke til at f Fremme etablering af et Formidlingscenter for Medicinplanter og Plantemedicin, herunder en medicinplantesamling. og et marked for lokalt producerede produkter.
3. Medvirke til at fremme en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig produktion og forarbejdning af planteressourcer.
4. 3. Forestå/koordinere arrangementer, og aktiviteter for medlemmer samt forskningssamarbejde med relevante forskningsinstitutioner. besluttet på generalforsamlingen.
5. Tilskynde til dannelse af tema- og arbejdsgrupper inden for foreningens fokusområder, herunder forestå iværksætterarrangementer samt kurser rettet mod foreningens iværksættere og projektudviklere.
5. 4. Fungere som informations- og inspirationskilde for foreningens medlemmer og for det omgivende samfund.
6. 5. Fungere som en turistattraktion.
4. Information til medlemmer
Foreningen vil tilstræbe kvartalsvis information primært via Nyhedsbrevet, Hjemmesiden, Facebook og e-mail.
5. Medlemmer
Enhver kan ved at rette henvendelse til foreningens bestyrelse optages som medlem.
Medlemskabet følger kalenderåret og regnes fra tidspunktet for indbetaling af kontingentet.
6. 1. Generalforsamling
Generalforsamlingen en er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal på Langeland.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved offentlig annoncering og e-mail til medlemmerne.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Velkomst
Godkendelse af dagsordenen
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Regnskab for det forløbne år
Valg af:
a. Formand
b. 3 bestyrelsesmedlemmer
c. 1 bestyrelsessuppleant
d. 1 revisor
e. 1 revisorsuppleant (hvert andet år)
Særlige Emner til behandling.
a
b.
c.
Behandling af skriftlige indkomne forslag fra medlemmerne. Forslagene skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen.
a.
b.
c.
Fastsættelse af næste års kontingent
Budget for næste år
Eventuelt
Afstemning foretages skriftligt, såfremt det ønskes af mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer.
7.2. Beslutningsdygtighed
Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er foreskrevet i disse vedtægter.
8. Valg til bestyrelse
Valg af den del af bestyrelsen, der er på valg, foregår ved afstemning blandt personer, der erklærer at ville acceptere valg og præsenterer sig.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 (to) år. Halvdelen af bestyrelsen plus 1 (en) suppleant er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Valg til bestyrelsen kan ske blandt de fremmødte medlemmer, og ved skriftlig fuldmagt fra et medlem, som ikke er til stede, men erklærer at være villig hertil.
Formandsvalg foretages særskilt. Formanden er på valg hvert år.
Hvis der er opstillet mere end det nødvendige antal personer, kan medlemmerne ved skriftlig afstemning afgive 1 (en) stemme på det antal kandidater, der skal vælges.
De personer, der har opnået flest stemmer, er valgt.
Valg af 1 (en) suppleant foregår efter samme procedure. Hvis flere kandidater er opstillet vælges ved skriftlig afstemning den person, som opnår flest stemmer.
Valg af formand foregår efter samme procedure. Hvis flere kandidater er opstillet vælges ved skriftlig afstemning den person, som opnår flest stemmer.
Ved eventuel stemmelighed mellem yderkandidater foretages omvalg blandt disse.
9. Generalforsamlingsreferat
Sekretæren udarbejder et detaljeret referat, som godkendes af bestyrelsen og efterfølgende udsendes til medlemmerne pr. e-mail.
10. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det efterfølgende kalenderår.
11. Bestyrelse
Foreningens ledelse er den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 6 (seks) medlemmer + formanden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Såfremt formanden afgår i valgperioden, skal bestyrelsen konstituere en midlertidig formand af sin midte, indtil nyvalg kan finde sted ved førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer får sine direkte udgifter dækket.
12 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udarbejdes dagsorden og optages detaljeret referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden sammen med 1 (et) af de øvrige bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.
Sager af væsentlig betydning for foreningens fremtid, samt køb og salg af fast ejendom og værdipapirer kræver bemyndigelse fra generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Formanden kan til foreningens normale drift i enkeltsager overgive sit mandat til næstformanden.
13. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren fører et detaljeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Kasseregnskabet skal afstemmes løbende.
Foreningens kassebeholdning skal indestå på en bankkonto, bortset fra et mindre beløb til porto og andre småudgifter.
14. Revisorer
Generalforsamlingen vælger 1 (en) revisor og 1 (en) revisorsuppleant. Valget gælder for 1 (et) år. Revisorsuppleanten er på valg hvert andet år.
Valg af revisorer følger proceduren for Valg af Bestyrelse, jfr. 8.
Revisorernes arbejde er ulønnet. Revisorer får sine direkte udgifter dækket.
15. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af mindst 1/4 af medlemmerne i en til bestyrelsen stillet skrivelse med begrundet redegørelse for, hvad der ønskes behandlet.
Senest 8 (otte) dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 (to) ugers varsel ved e-mail og offentlig annoncering.
Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med almindeligt flertal.
16. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan alene ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger evt. ekstraordinær generalforsamling, med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning.
17. Eksklusion
Hvis et medlems aktiviteter skader foreningen eller foreningens arbejde, har bestyrelsen hjemmel til at stille medlemmets medlemskab i bero indtil førstkommende generalforsamling, hvor sagen skal behandles.
Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om eksklusion.
18. Foreningens opløsning
Foreningen opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, hvortil er fremmødt mindst 1/4 af foreningens medlemmer, og hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer tilslutter sig beslutning om opløsning.
Er fremmødet blandt medlemmerne på mindre end 1/4, men tilslutningen mindst den ovenfor angivne, indkaldes der efter senest 8 (otte) dage til en ny ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som det eneste punkt på dagsorden. På denne ekstraordinære generalforsamling kan beslutning om foreningens opløsning træffes med 3/4 flertal af de fremmødte.
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen foreninger eller aktiviteter med et almennyttigt formål.
19. Hæftelse
Foreningen hæfter kun økonomisk for sin formue.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________