Referat af bestyrelsesmøde 13. august 2020 hos Jann Poulsen, Svendborg

Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Kirsten Jørgensen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen og Lene Anker.
Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referat: Lene Anker
SIDEN SIDST
31.900 fra Havefonden
Helle: Vi har modtaget 31.900 kr. fra Havefonden af 2007 til træer i arboretet. Nanna har fået tilbud på 80 nye træer, som skal plantes i efteråret. Det er træer, der oprindelig skulle være placeret øst for det nuværende hegn, da der var planer om ni haver. Tilbuddet er på 41.000 kr. Der bliver gravet drænrør ned ved de enkelte træer, så de kan vandes. Bestyrelsen mener, vi skal betale os fra at få gravet store huller til træer og drænrør, alternativt leje et stort jordbor. Jann har lavet en tegning, der viser, hvor træerne skal placeres. Når træerne er plantet, skal tegningen overføres til et stort skilt, som placeres ved indgangen, så gæsterne kan orientere sig om arboretet.
Nanna foreslog, at vi lader græsset gro mellem have 4, 5 og 6 og i stedet slår nogle stier til træerne, slår rundt om træerne og f.eks. tre meter rundt om de tre haver. Hun foreslog desuden, at hver have får til opgave at passe et antal træer i arboretet.
Beslutning: Jann laver forslag til stiføring i græsset.
Hvad skal der søges om?
Helle: Jeg har på opfordring fra Jens Oldenbjerg, formand for Fonden Langelands Elforsyning, sendt fonden en ansøgning til belægning (fem cm) på vejen hen mod Medicinhaverne fra Botofte Strandvej og på parkeringspladsen (mellem de store sten). Ansøgningen er på 90.000 kr. Det er prisen på de granitskræver, Oldenbjerg foreslog at lægge.
Bestyrelsen har besluttet, at det ikke skal være granitskærver. Jørgen foreslog, at asfaltere vejen. Det er ikke besluttet, hvilken belægning, der vælges, hvis vi får pengene.
Genoptryk af den danske folder
Helle: Vi fik trykt 6000 for få måneder siden, men vi skal have lavet flere, både danske og engelske.
Annoncering i to dagblade
Helle: Vi har for første gang annonceret i to dagblade, begge gange halvsides annoncer, pris ca. 14.000 kr. i alt. Om de har givet nogen effekt, kan vi ikke sige, men formentlig har tv-programmet med Ghita Nørby og Jim Lyngvild også haft betydning. Vi har også fået god omtale i TV2 FYN, Radio Diablo og i Fyns Amts Avis.
Anmeldelser
Helle: Vi har fået et par negative anmeldelser via Google, som jeg har svaret på.
Lene: Vi får næsten dagligt meget positive anmeldelser på Facebook, hvor vi lige nu ligger på fem ud af fem mulige stjerner.
Børnenes Medicinhave
Der er fyldt certificeret sand i sandkassen, men der skal købes legeredskaber. Plastic er ok. Arbejdet med resten af fase 1, en pumpe og et lille vandløb, som løber ud i en faskine med medicinske sumpplanter skal færdiggøres i år, da vi har fået penge til det af Langeland Kommune. Der bliver desuden lavet en robiniekant rundt om sandkassen.
Afledning af regnvand
Jørgen og Helle har tjekket vandafledningsforanstaltningerne i de enkelte haver. Jørgen har efterfølgende fjernet jord rundt om trælisterne og gravet render ud i græsplænerne, så vandet kan løb væk. Han opfordrer til, at man i de enkelte have sørger for at holde jorden væk fra trælisterne, så der er fri passage, næste gang, der kommer en voldsom byge. Jonathan har renset afvandingsdrænene. Jørgen gjorde opmærksom på, at faskinen i Have 1 er forsvundet. Han foreslår, at der laves en drænrist på sydsiden af Have 5.
Helle: Der skal ligeledes findes en løsning i Have 1, hvor der hver vinter fra østsiden løber store mængder vand ind i haven, gennem duftafdelingen og videre ud på stien ned mod indgangen til haven.
BESØGSTAL 2020
Ole J.: Vi har pr. 10. august i år haft entreindtægter på 440.760, 20 kr. Pr. samme dato i 2019 var beløbet på 183.167. Vi har i samme periode haft 8916 betalende besøgende i 2020 mod 6808 sidste år. Plantekassen har 10. august i år haft indtægter på 72.473,80. Samme dato i 2019 var beløbet på 54.151.
Der står 27.556,95 kr. på bogkontoen. Det nye oplag kostede 35.000 kr.
Kaj foreslog, at bogsalget om tirsdagen flyttes til betalingspavillonen. Som det er nu, bliver nogle gæster forvirrede og tror, at de skal betale entré ved bogbordet.
ØKONOMI
Aktuel kassebeholdning
Ole J. udleverede en printet oversigt over Medicinhavernes fire konti: Bog, Entré, Medicinhaverne (hovedkonto) samt Planter. Der står pr. 13. august 2020 636.186,72 kr. tilsammen på de fire konti. Han udleverede ligeledes en oversigt over plantekassens indtægter.
Det blev besluttet at oprette en konto i Nordea til de euro (sedler), vi får i kassen. Helle køber mønterne.
Det blev ligeledes besluttet, at plantekassens regnskab skal forenkles, og at der må ikke fremgå personnavne i regnskabet.
Udgifter i resten af 2020
Helle udleverede en printet oversigt over Medicinhavernes budget for 2020. Vi har forventede udgifter resten af året for rundt regnet 211.109 kr.
Færdiggørelse af Børnenes Medicinhave
Det blev besluttet – i lyset af vores gode økonomiske situation – at fremrykke købet af højbede til i år.
Udskiftning af McCormic-traktoren
Det blev besluttet at sælge McCormic-traktoren og købe en kraftigere traktor evt. med en lille tipvogn.
Tilsidesættelser til orangeri/formidlingscenter
Beslutning: Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde, hvor Povl-Erik inviteres med for at redegøre for de foreløbige sondringer vedr. placeringen.
Have 6
Beslutning: Etableringen af Have 6 udskydes til 2021.
FORSLAG OM NYE HAVEMØBLER
Nanna og Jørgen har udarbejdet et forslag til udskiftning af havemøbler. De har gennemgået alle havemøbler i haverne og arboretet og foreslår løbende de ringeste møbler udskiftet med f.eks. Københavnerbænke og -borde (se det vedhæftede foto). Rammen er støbejern og plankerne fås i både mahogni og genbrugsplast i flere farver. De er vedligeholdelsesfri og helt klassiske. Pris pr. bænk er ca. 10.000 kr. og pr. bord knap 7000 kr. Priserne er ekskl. moms og fragt.
Det blev besluttet, at Nanna og Jørgen står for indkøb af nye møbler til de to pavilloner. Hvis bænken i pavillonen passer i betalingspavillonen, flyttes den derned og der købes en mere magen til (til erstatning for de stole, der pt. står der). Der skal ligeledes findes et træstativ, som skal males hvidt, til skraldespanden foran laden. Desuden anskaffes en hvid bænk, som placeres foran laden.
Nanna foreslog, at vi laver flere robiniebænke rundt om i arboretet a la de to, Stig har lavet til Have 5 af robinierester fra pergolaerne.
VANDING AF HAVERNE
Ole J. har købt siveslanger til alle haver med tænd-sluk automatisk.
ØKONOMISKE ØNSKER
Mobildækning
Der er problemer med mobildækningen. Helle har på anbefaling fra Langeland Kommune henvendt sig til Jørgen Jensen, pensioneret ingeniør der arbejder for hurtigt bredbånd til Langeland. Der findes ikke økonomisk overkommelige 100 pct. brugbare løsninger lige pt.
Beslutning: Vi får fremstillet to skilte med forklaring på, at man blot tager et billede af nummeret og betaler, når man kommer hjem, og det gælder både entré og planter.
EVT.
Revne i krukken i Have 4
Helle: Dorte har gjort opmærksom på, at der formentlig er en revne i krukken under koglen.
Beslutning: Kaj finder sammen med Have 4 en løsning på problemet.
Buksbomhækken i Have 4
Bestyrelsen har fået en skriftlig henvendelse fra Have 4 vedr. buksbomhækken, som mistrives. Lene har henvendt sig til Iben Thomsen, en af Danmarks førende eksperter i sygdomme i park- og landskabsbevoksning. Have 4 anmoder bestyrelsen om at imødekomme deres ønske om at få Iben Thomsen til at undersøge problemerne med buksbommen. Det vil koste ca. 10.000 kr.
Det blev besluttet at imødekomme Have 4s ønske.
Grus på havegange
Der mangler grus på gangene i Have 2 og 3. Ole J. anbefaler, at man river opad i stedet for nedad.
Beslutning: Helle kontakter firmaet, der producerer slotsgrus, for prisen på to træk. Arbejdet med at lægge nyt grus overlades til entreprenør Karl Henning Pedersen. Haverne skal dog først gennemgås, hvor også metalkanterne ses efter.
Auktion
Ole J. foreslog, at vi holder auktion over nogle af de ”fejlkøb”, vi har liggende i laden, bl.a. to sprøjter, to gasbrændere, stålbyer, plantesten og vandslanger.
Forslaget blev vedtaget.
Vinteropbevaring af sarte planter
Det blev besluttet, at tage punktet op på et tirdagsmøde.
Ringe skiltning af Øhavsstien
Beslutning: Nanna beder Jesper om at henvende sig til Langeland Kommune for at påpege problemer med dårlig skiltning af Øhavsstien ved alleen op til haverne.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Sted og dato ikke fastlagt.