Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2022 i laden i Medicinhaverne.
Til stede: Per Mansa, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen og Elin Lambertsen. Jann Poulsen deltog fra pkt. 5.
Afbud fra Holger Brodersen
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Christian blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 31. maj 2022.
Ib har været i kontakt med leverandøren af “koglen”, og de er i gang med et skilt.
Gavekort til Medicinhaven, er pt. Ikke efterspurgt.
Jann, Helle og Lisbeth vil i løbet af efteråret gennemgå hver enkelt have, i samarbejde med haveformanden, mhp. at gennemgå, om alle planter er at betragte som medicinske (ratet min. 3 ud af 5 mulige på databasen “Plant for a future”).
3. Kort evaluering af indvielsen af Børnenes Medicinhave.
Der var 347 besøgende, heraf ca. 70 børn samt ca 40 frivillige. Et tilfredsstillende antal, i betragtning af, at det var en meget varm dag.
Cirkusset burde nok have været tidligere på dagen.
Tickon og Biavler-foreningen havde ikke så mange besøgende. Begge vil gerne deltage i et lignende samarbejde.
Det blev besluttet, at der laves en skabelon (checkliste) – ud fra erfaringerne i lørdags – til næste tilsvarende arrangement (hvem gør hvad).
Per og Elin kigger på det, når projektet er evalueret.
4. Strategi for maskinparken.
Vi har tidligere i år modtaget et tilbud fra Croni på en minilæsser med skovl, overfaldsgreb og palleløfter. Tilbuddet var på 211.000 kr. exl. moms.
Per mente, at der var afsat penge til en minilæsser i budgettet, men et tjek viser, at der (efter at vi droppede LAG-ansøgningen), kun var afsat penge til merprisen til minilæsseren ved salg af den store traktor. Resten kan evt. findes i budgettet.
Flemming redegjorde for tilbuddet. Minilæsseren kan erstatte den store traktor.
Det blev aftalt, at Croni kommer tirsdag den 23. august 2022, kl. 10.00 og demonstrerer nævnte minilæsser til interesserede. Herefter tages der stilling til et evt. køb.
Der har tidligere været snak om evt. køb af en elektrisk kirkegårdstransporter. Helle har allerede søgt om 50.000 kr. til en brugt v. Langelands Elforsyning, da fristen for ansøgning var i søndags den 14. august 2022. Bestyrelsen har dog endnu ikke besluttet, at en sådan skal købes.
5. Have 6 – er det nu?
Det blev drøftet om der var frivillige nok, til at Have 6 kan starte op.
Der var enighed om, at starte gradvist op – 1 etape er anlæggelse af gange fra have 1 og have 5, samt evt. udskifte lerjorden, hvor hækken skal plantes. Det aftales med entreprenøren, om hækken skal plantes efterår 2022 eller 2023.
Jann foreslog John som tovholder, hvilket blev besluttet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Jann Poulsen, John Hansen, Jørgen Fischer og Per Mansa, som står for gennemførelsen af etableringen af haven.
Vi opfordrer til, at frivillige fra de andre haver / grupper, melder sig som frivillig til have 6. I så fald skal de kontakte John.
Bestyrelsen beder Helle om at ansøge midler til Have 6.
Jann Poulsen vil tirsdag den 23. august til frokostmødet orientere om planerne for Have 6.
6. Evt.
Ib har foreslået at nedgravede kabler og vandrør kortlægges.
Ole Jacobsen har (vist) været med til at lægge kablerne – Kaj taler med Ole.
Elin vil spørge en bekendt med metaldetektor, om hun vil medvirke til kortlægningen.
Når kabler og vandrør er lokaliseret, bliver de markeret med spray og et dronebillede tages.
Facebook, er som bekendt hacket. Firmaet Facebook kan/vil ikke hjælpe. Det blev aftalt, at Lene og Nanna søger professionel hjælp.
Der er for nyligt stjålet vandhane i have 5 samt timeren til vandløbet.
Det blev besluttet, at der opsættes 3 skilte med “Kameraovervågning”.
Kaj finder ud af, hvor de kan købes og Nanna køber.
Nanna foreslog, at vi kigger på om det er muligt at bruge robot plæneklipper. Et forsøgsområde kan være græs-området mellem haverne 4-5. Croni kigger på det ifm. med demonstration af minilæsser næste tirsdag.