Til stede i Frivilligcenter Langeland, Rudkøbing: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Lene Anker. Afbud fra:  Kirsten Jørgensen og Stig Joensen.
Referent: Lene Anker.
ØKONOMI
Besøgstal
Ole J.: Besøgstal, betalende gæster pr. 19. sept. 2017: 6317. Besøgstal, betalende gæster pr. 19. sept. 2018: 7792. Det svarer til en stigning på 23 pct. Hertil kommer gæster, der går gratis ind, bl.a. medlemmer, børn og unge under 18 år og deltagere i plantemarkedet.
Betaling for vand
Helle: Pr. 1. januar 2019 skal udlejer, Tranekær Gods, opkræve vand- og afledningsafgift hos lejeren. Ole J. kontakter Forsyningen, for at høre, hvordan vi gør.
Plantekassen
Helle: Plantekassens indtægter (kontanter og MobilePay) er nu en del af Medicinhavernes regnskab. Det betyder, at vi skal betale moms af indtægterne.
Møde med SKAT
Ole J: Bogholder Britta Christiansen henvender sig til SKAT vedr. møde, så vi er sikre på, at vi gør alt korrekt.
Bogen
Helle: Bogen er nu indtægtsgivende. Der er pr. dags dato et overskud på 5000 kr. og hertil kommer lagerbeholdningen af bøger.
Køb af traktor
Bestyrelsen vedtog på forslag fra formanden at købe den Ferguson 35, som Ole J. har købt og renoveret for egne penge. Den koster 30.000 kr.
Fondsansøgninger
Afslag fra Fionia Fond på ansøgning om 30.000 kr. til Ferguson-traktor.
Afventer svar i oktober fra Langelands Elforsyning på ansøgning om 55.210 kr. til planter
Afventer svar fra Nordea på ansøgning om 28.500 til køb af bødkerkar til Have 4.
ANLÆGGELSE AF HAVE 4
Jørgen: Haveentreprenør Stougaard går i gang midt i oktober og arbejdet forventes afsluttet midt i november. Haven bliver grubbet i 70 centimeters dybde, der bliver anlagt stier med slotsgrus, og bede, bl.a. bedene med de røde sten, og der bliver sat brune Milton-stålkanter.
Jann: Umiddelbart inden Stougaard starter, skal vi flytte de buksbomplanter, der nu står midt i haven. De bliver midlertidigt slået ned uden for haven og genplantet et andet sted. De bliver erstattet af lavere buksbomplanter, som skal indramme Hildegard af Bingen-området.
Helle: Vi får 142.000 kr. fra Fynske Bank til Have 4. De kommer og overrækker en stor check, når Stougaard går i gang med arbejdet. Vi tager billeder og laver pressemeddelelse, så de får noget reklame som tak for den flotte donation. Jeg skal have ny hofte den 22. oktober, så hvis Stougaard går i gang derefter må andre tage imod donationen.
Jann: Når Stougaard er færdig, planter vi ca. 30 træer.
FORSIKRING
Helle: Vi skal have opdateret vores forsikringer, og vi har fået et tilbud fra Lokalforsikring, og i næste uge får vi et fra Topdanmark. Begge tilbud bliver sendt til bestyrelsen, som så kan tage stilling til, hvilket forsikringsselskabet vi skal vælge.
INDRETNING AF LADEN
Toilettet
Helle: Der mangler puslebord, bindstativ og et toiletskilt uden på indgangsdøren. Vi har to plakater med giftige planter, som bliver rammet ind og hængt op. De skader, VVS-folkene lavede på væggene, skal males over.
Jørgen: Der skal sættes en dørstopper op, og der skal køres jord på området ved brønden og sås græs.
Jann: Vi skal have lukket revnerne i den nye stenvæg med lerblandet muldjord og plantet stenplanter.
Helle: Når toilettet er færdigt, vil det være åbent døgnet rundt.
Køkkenet
Helle: Bordpladen er sat op i køkkenet, så der kan tilsluttes vand og afløb.
Kontoret
Helle: Vi mangler en reol til kontorområdet. Og en reol til skilte.
”NYT” INDGANGSPARTI/BETALINGSOMRÅDE
Helle beder Povl Erik om at lave en tegning over området nederst til højre i alleen, hvor det nye indgangsparti skal være. Pengekassen og stativet med foldere flyttes hertil. Der skal desuden være et stativ med plads til 10 cykler. Der laves et nyt stort skilt med et opdateret dronebillede, som også placeres her. Der sættes LED-projektører med sensorer op på laden. De skal oplyse området ved kassen og toiletdøren.
Christian: Bliver der flere problemer med ubudne gæster, kan vi evt. sætte et vildtkamera op.
Helle: Vi skal fremover sørge for at bruge samme skrifttype til alle skilte.
EVENTUELLE NYE INITIATIVER
Helle: Medlemmer af havegruppen kommer med mange gode ideer og forslag til nye tiltag. Jeg vil bede bestyrelsen om at tage stilling til to konkrete forslag om henholdsvis en humlekule i Have 4, alternativt i depothaven, samt anlæggelsen af et område, evt. i birkelunden, med blomstrende vilde planter.
Bestyrelsen er glad for ideer til udvikling af Medicinhaverne. Bestyrelsen vedtog, at haverne samt den kommende 6. have skal have 1. prioritet. Der er her, vi skal lægge kræfterne for nuværende, og vi skal huske at holde fast i medicinhavekonceptet. Andre tiltag vil derfor først kunne effektueres derefter.
STRATEGIPLAN
Helle: Vi har så småt taget hul strategiarbejdet på de årlige januar-møder, men jeg mener, at bestyrelsen skal lave en decideret strategiplan, som kan fremlægges på den kommende generalforsamling, 6. februar 2019.
Det blev vedtaget, at Helle kommer med oplæg, som bestyrelsen arbejder videre med i løbet af januar 2019.
EVT. TRANEKÆR-SAMARBEJDE
Helle: Jeg foreslår, at vi holder et møde med alle, der er aktive i Tranekær med henblik på fælles markedsføring. Jeg er i kontakt med museet vedr. evt. skilte, som bl.a. skal fortælle om Tranekærs historie og kulturmiljø.
Christian: Det er en god ide. Vi prøvede det for 11 år siden, men det løb ud i sandet. Vi har dog et stort problem med kroen, hvor mange gæster får en dårlig oplevelse. Det smitter af på hele Tranekær.
Lene: På Tripadvisor har 57 anmeldt stedet som intet mindre end frygteligt.
EVENTUELT
Tilbud på medlemskontingent
Bestyrelsen vedtog, at nye medlemmer, der melder sig ind i Medicinhaverne efter 1. oktober 2018, får 2019 med.
Rundvisninger
Helle: Annie, der er besøgskoordinator, vil på næste bestyrelsesmøde fortælle om arbejdet med rundvisningerne. Vi har i år oplevet en stor fremgang i antallet af rundvisninger. 39 grupper har været på rundvisning, og hertil kommer de guidede ture, vi selv har udbudt.
Flere grupper beder om lov til at drikke kaffe/spise frokost i laden. Det betyder, at guiden skal bruge endnu længere tid på gruppen.
Bestyrelsen besluttede, at det er op til den enkelte guide, om vedkommende vil bruge den ekstra tid på gruppen.
Society af Open Gardens og workshop I Faaborg Kommune
Helle: Jeg har fået en invitation fra Danish Society of Open Gardens om at deltage i generalforsamlingen og en invitation fra Faaborg Kommune om at deltage i en workshop vedr. kultur, natur og helse. Jeg kan ikke, vil andre i bestyrelsen deltage?
Det blev besluttet at takke nej til at deltage i Faaborg og afvente pris på generalforsamlingen i Danish Society.
Anskaffelser i 2018/2019
Jørgen: Jeg foreslår, at vi – når økonomien er til det – køber en erstatning for den lille, meget slidte røde havetraktor. Det kunne være en, der er et par numre større end den gule, vi har. Jeg vil tro, at sådan en koster ca. 50.000 kr.
Helle: Vi skal også have undersøgt, om vi kan finde en traktor med fastmonteret gasbrænder, og så foreslår jeg, at vi køber Oles havefræser.
Fuglekasser
Jørgen: Vi har fået doneret nogle fuglekasser og skal finde ud af, hvor de skal hænges op.