Til stede: Per Mansa, Jann Poulsen og Jørgen Fischer, Kaj Nielsen, Dorte Meyer, Nanna Mariegaard, Ole Jacobsen og Elin Lambertsen.
Afbud fra: Christian Ahlefeldt-Laurvig
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Per blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 11. januar 2024.
ad 2. Alfio Bonnano projekt; der er kommet afslag fra Lokale og Anlæg Fonden. Svar på ansøgningen til Statens Kunstfond forventes primo marts.
ad 6. Samarbejde med Sauna Sydfyn. Der er ikke noget nyt. Det er uklart hvilke forventninger Sauna Sydfyn har til samarbejdet. Bestyrelsen var enige om, at evt. kommende samarbejde skal være med klare aftaler.
3. Ny formand?
Da Per lige har haft en lille blodprop i hjertet, vil han gå af som formand ifm. kommende ekstraordinær generalforsamling.
4. Evaluering af Planlægningsmødet
Planlægningsmøde blev drøftet.
For at minimere støj ifm kaffepause fra kørende materiel, opfordrede bestyrelsen, at entreprenørerne holder pause kl. 10.45 – 11.00. Og opfordrer andre grupper til at holde kaffepause i samme tidsrum.
Der var ønske om at få øget kendskab til de øvrige haver. Bestyrelsen besluttede derfor, at der er rundvisning første tirsdag i hver måned kl. 12.00 og til frokost efter følgende plan: have 1 i april, have 2 i maj, have 3 i juni, have 4 i august, have 5 i september, have 6 i oktober.
Der blev talt om ved næste planlægningsmøde at blande deltagerne, så hver have/gruppe ikke sætter sig ved samme bord.
5. Medicinplanter i Have 6 v. Nanna og Dorte
Det blev besluttet at de 3 specialbede skal indeholde spiselige vilde planter (dette har åbenbart ikke være på bestyrelsesmøde før), hvilket også er omtalt i de fondsansøgninger, Medicinhaven har sendt. Dette er også tænkt som inspiration for de besøgende.
Lisbet samt Nanna, Dorte og Jann har kigget på mulige planter i nævnte bede. Sidstnævnte 3 arbejder videre med dette arbejde.
Oplægget fra sidstnævnte tre var ikke sendt til orientering til formand for have 6. Elin opfordrede til – som der er talt om før på bestyrelsesmøder – at haverne/grupperne generelt altid skal orienteres forinden, hvis dagsordenen indeholder punkter vedr. deres område.
Nanna, Dorte og Jan er kommet med forslag til medicinplanter for lugtesansen, men udvalget har vist sig at være begrænset. Elin foreslog, at de kan suppleres med planter, der har dufte som anbefales ifm. lugtetræning (når lugtesansen forsvinder som f.eks. ifm. Corona).
6. Generalforsamling 29. februar
Elin og Christians forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og tilrettet. Bliver sendt til medlemmerne inden generalforsamlingen sammen med regnskab 2023.
Generalforsamlingen bliver med kaffe/kage. Nanna bestiller kage ved bageren.
Vedtægtsændringer skal besluttes på ekstraordinær generalforsamling, hvor der også skal vælges ny formand.
Simon og Lissi har sagt ja til at stille op til bestyrelsen.
Budget 2024 blev gennemgået – Per retter til. Det forventes at ved udgangen af 2024 er 300.000 kr. på bankbogen (tallet er nu justeret til 235.000).
7. Evaluering af Foredrag med Hyldemor
Der kom omkring 130 til foredraget med Hyldemor, så det må betegnes som en succes.
Næste foredrag er med Anemette Olesen og bliver onsdag d 10. april i Borgehuset. Per kontakter Folkeuniversitet om de vil være medarrangør (hvilket de efterfølgende har sagt ja til).
Anemette vil fortælle om medicinhistoriske planter – hvilke planter tog munkene med sig sydfra og hvordan er det siden gået med disse planter.
8. Modtagelse af nye frivillige
Under planlægningsmødet blev der nævnt, at som ny frivillig er det godt at føle, at der er behov for een. Hvilket Gitte og Elin skal være opmærksom på ifm modtagelse af nye frivillige. Det blev også talt om, at en ny frivillig skal have en mentor i sin have (ikke nødvendigvis formanden). Den nye frivillig skal have 2-4 haver at vælge imellem (de haver, der har størst behov for flere frivillige).
9. Rundvisning i Medicinhaverne for interesserede
Der var flere ifm foredraget med Hyldemor, der spurgte til rundvisningsture, uden at stille op med en gruppe. Der var enighed om, at der i så fald skal være tilmelding. Det blev aftalt at Elin kontakter Annie herom (er efterfølgende sket. Rundviserne har ikke tid til flere rundvisninger, men der henvises til at Jyske Medier har rundvisning i Medicinhaverne den 30. maj og 29. juni, pris 75 kr. for abonnent og 115 kr. for ikke-abonnent).
10. Uddeling af foldere. Hvornår går vi i gang? v. Nanna
Nanna håber på, at de nye foldere er trykt til omdeling inden påske. Ellers må vi omdele de (ca. 1.000) gamle og de vigtigste steder.
11. Nyt om database
Intet nyt, arbejdet fortsætter.
12. Pantemarked forår 2025
Planteriet foreslår at der holdes plantemarked forår 2025. Elin og Jette fra Planteriet vil gerne være med til at arrangere det. Men vil gerne være flere om opgaven. Bestyrelsen synes det er en god ide.
13. Planteriet, hvad kan de levere.
Elin informerede om, hvad Planteriet kan tilbyde. Hvilket er:
– vi vil meget gerne have planter fra haverne og egne haver, og de skal (helst) leveres inden kl. 11.00
– Elin kommer hver uge og spørger haverne (på skift), om der er planter vi kan få,
– hvis I mangler planter i haverne, er I velkommen til at hente planter i Planteriet (såfremt vi har dem),
– når I kommer med planter – og der ingen er i Planteriet – så husk navn ved planterne,
– drivhuset kan bruges til vinteropbevaring, men den enkelte have skal passe planterne,
– vi kan ikke tilbyde at så planter for haverne samt passe planter i drivhuset, da vi i princippet blot er i Medicinhaverne een gang om ugen.
Dorte gjorde opmærksom på, at der f.eks. er forskellige lavendler, så det skal Planteriet og haverne være opmærksomme på.
14. Sommerudflugt – dato og forberedelse
Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
15. Status på Drift og vedligehold
Ændringer:
– Lene er presseansvarlig
– Ole er sammen med Kaj på låsesystemet.
16. Næste møde
Aftales efter generalforsamling.
17. Evt.
Elin har været til generalforsamling i Visit Tranekær. Som har plan om Middelalderdage 31/7 – 3/8.
De har måske brug for lån af borde og stole til “Taffelmiddag”, hvilket er i orden med Medicinhaverne.
Bramfri Festival v. Esben Just bliver kun i Rudkøbing i år og ikke i Tranekær.
Tåsinge Frugthave har spurgt om de kan male plader i laden, hvilket de kan om tirsdagen, når vi er der.
Laden er utæt. Per kontakter Christian Dam herom (er allerede sket; Han vil sørge for at de utætte tagvinduer bliver erstattet af tagplader, evt. gennemsigtige).