Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2022 i Frivilligcenteret, Rudkøbing.
Til stede: Per Mansa, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Kaj Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Holger Brodersen og Elin Lambertsen.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden
Christian blev valgt som dirigent og Elin som referant.
Følgende punkter blev tilføjet under nævnte punkter:
7 – planter i Børnenes Medicinhave,
   – plantemarkeder,
8 – tidsplan for have 6,
   – sprøjtning af roser, forespørgsel fra Gunver,
   – forslag fra Jan Oskar,
   – nye frivillige,
   – nye mærkater og skilte.
2. Konstituering af bestyrelsen (fordeling af opgaver)
Lene beholder opgaverne med de sociale medier og medlemskartoteket. Elin overtager sekretær-rollen i bestyrelsen og opdatering af kontaktlisten over havens frivillige.
Lene vil gerne af med følgende opgaver:
– sende bestilte bøger og
– modtage tilmelding til kurser samt kopiering af materiale, der skal uddeles ifm. kurserne.
Ole Jacobsens opgaver er fordelt i entreprenørgruppen. Ole er begyndt igen i Medicinhaverne og får dermed nogle af sine gamle opgaver retur. Mogens er pt. i entreprenørgruppen, men ønsker at komme tilbage til have 4.
Kirsten Jørgensen har tidligere været tovholder i div. plantemarkeder samt foredrag. Nanna kontakter Kirsten senere på året vedr. disse opgaver.
3. Økonomihåndtering
Holger er blevet kasserer. Per og Holger har haft møde med bank og bogholder.
4. Aktuelle projekter
– status på planteriet ved Jørgen og Holger.
Betonelementerne til kompostbeholdere er sat, terrænet omkring er færdigt. Der er jævnet, hvor der skal graves ud til hække (omkring Ø-havsstien), men der er udfordringer med beton i jorden (gammelt gulv). Derfor kommer der indtil videre ikke hæk mellem Ø-havstien og kompoststationen.
Der skal opsættes 2 låger ifm. arbejdsvejen fra planteriet til haverne (en i hver ende). Der blev afsat 16.000 exl. moms til dette.
– formidlingsvæg.
Bestyrelsen afventer et budget og forslag til placering og udseende fra Helle Ravn. Bestyrelsen foreslår Helle, at Poul Erik Hansen og Jann Poulsen inddrages.
Der er købt og modtaget 4 små højbede fra Zinkbakken.
– sponsoraftale med Zinkbakken.
Aftalen omfatter højbede for under halv pris. Der er købt og modtaget 4 store højbede (og de 4 små til formidlingsvæggen)
Der kommer link til Zinkbakken på Medicinhavernes hjemmeside og Zinkbakken nævnes på sponsorskiltet ifm. næste redigering.
– anskaffelse af parktraktor/minilæsser og salg af den store traktor
Christian vil finde ud af om Tranekær Slot kan bruge traktoren. Eller om den evt. kan indgå i en byttehandel ifm. køb af en parktraktor/minilæsser.
 – 30.000 kr. fra Nordea til ukrudtsbrænder og en kantskærer.
Kantskærer er leveret. Der er indkøbt et slæbenet (I stedet for en ukrudstbrænder) og som ser ud til at fungere. Hvis det fortsat virker vil Per vil kontakte Nordea, om pengene kan bruges til et dyrt redskab til den kommende parktraktor, fx en frontskovl.
5. Indvielse af Børnenes Medicinhave.
Indvielsen vil foregå 13. august 2022.
Alle detaljer er ikke på plads endnu, men følgende er planlagt:
Der vil være en børnekokkeskole, som Kulinarisk Sydfyn vil stå for (har bl.a. ide om at lave  forret og is med smage fra Børnenes Medicinhave). Picard skal grille kød. Forældrene får en rundtur i haverne, mens børnene laver mad. Forældrene (og andre) kan købe en luksusmiddag for 150 kr. pr. kuvert.
Der afsluttes med cirkus.
Der blev talt om at samarbejde med Tickon og bi-foreningen ifm. indvielsen.
Der skal findes borde/stole og telte – Per går videre med dette.
Der søges om penge ved Kulturregionen. Per kigger på ansøgning med Michael fra Kulinarisk Sydfyn.
6 – Eksterne henvendelser.
– forskningsprojekt fra UCL om medborgerskab og demens, møde den 24. april
Der kommer 3 personer fra UCL og Jane Jegind.
– temadag med Folkeuniversiteten
Langelands Folkeuniversitet har spurgt om Medicinhaverne vil være “del af  en gruppe under Folkeuniversitetet Langeland, der fejrer FNs år for grundlæggende videnskaber” og med temaet “klima og miljø”.
Per deltager i et møde med Folkeuniversitetet.
– 3 frivillige i sommerferien
3 medicinplanteinteresserede personer har spurgt om de kan være frivillige i sommerferien. Bestyrelsen siger ja til det – og at de kan slå deres telt op på arealet bag Velkomstpavillonen.
Der er desuden en 17-årig fra Fyn, som også ønsker at være frivillig. Per svarer hende, at det er hun velkommen til.
– indbydelse til fornyet kulturpolitik – visionsmøde den 29. marts på Rådhuset.
Holger deltager og med et ønske om at natur og haver kommer til at fylde mere i kulturvisionen.
– hike Fyn workshop
Jesper Ansbæk deltager som repræsentant for Medicinhaverne.
7. Nyt om plantedatabasen.
Intet nyt, da mødet – berammet 21. marts – er udsat pga. sygdom.
– planter i Børnenes Medicinhave
Bestyrelsen var enige om, planterne fortrinsvis skal være medicinske, men at en lille andel kan være ikke-medicinske planter. (Note fra Per: Det viser sig at være et følsomt og kompliceret spørgsmål, hvorfor der bør nedsættes en fast gruppe som skal vurdere hvilke planter der kan indgå i Medicinhaverne)
– plantemarkeder
Deltagelse ved plantemarkeder og med plantesalg afhænger af, om der er planter til dette (og om der er frivillige der melder sig). Holger vender tilbage om Medicinhaverne skal deltage ved Hvidkilde plantemarked.
8. Eventuelt.
– Have 6
Det er planen at den starter op i 2023 med følgende tidsplan;
Der skal ansøges om fondsmidler. Jørgen indhenter senere i år et overslag v Stougaard til entreprenørdelen samt veje til Have 1 og Have 5. Der laves overslag over udgifter til planter.
Entreprenørdelen starter op i foråret 2023 og tilplantning i efteråret 2023.
At det kan udføres, afhænger dog af at der er frivillige til haven.
 – sprøjtning af roser
Gunvor (Have 1) har spurgt om hun må sprøjte roserne forebyggende med “gift”. Dette da roserne er hårdt ramt af af svampesygdommen stråleplet. De pågældende roser er ikke medicinplanter.
Bestyrelsen var enige om, at holde fast i at der ikke skal bruges gifte. Et alternativt middel er at sprøjte forebyggende med skummetmælk.
– henvendelse fra Jan Oskar vedr. Apotek-museums genstande
Jan Oskar foreslår, at genstandene fra Rudkøbings gamle apotek flyttes til Medicinhaverne.
Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, og vil tage det op, når et formidlingscenter bliver en realitet.
– nye frivillige;
Der er heldigvis kommet 4 frivillige (og flere er på vej). Gitte har vist dem rundt og har oplevet, at det ikke er alle haver, der vil have nye frivillige. Det er bestyrelsens holdning at alle Haver bør være positive overfor at modtage nye frivillige. Der er brug for at få flere med, hvis vi til næste år skal kunne bemande have 6, hvor der også bliver brug for at inddrage erfarne  folk fra de eksisterende havegrupper.
– nye mærkater og skilte;
Er der bestilt nye mærkater og skilte (også til Have 6)? Holger undersøger nærmere.
Næste møde bliver i maj.