Bestyrelsesmøde i Medicinhaverne 23.04.24

Til stede: Per Mansa, Ole Jacobsen, Kaj Nielsen, Jann Poulsen, Lissi Strøjer, Simon Danholt Hansen, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer.
Afbud fra: Christian Ahlefeldt- Laurvig.
Per valgt til dirigent, Dorte skriver referat.
Pkt. 1. Justering af dagsorden: Indsættes pkt. 8 ændres til hegn rundt have 6, og næste møde til pkt. 9, evt. til pkt. 10.
Under evt. ønskes drøftet kurser til medarbejdere, dræn, håndklædetørrer, seddel uddelt ved sidste bestyrelsesmøde om opgaver for entreprenørgruppen, og vandtårn.
Pkt 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 21.03.24.
Modtagelse af nye frivillige: Tages op igen 07.05.24 på frokostmøde.
Taget. Per kontakter Christian Dam da taget stadig ikke er helt tæt.
Frugthaven. De kommer ikke, har fundet et andet sted til deres malerarbejde.
Næstformand. Simon har sagt ja til at påtage sig næstformandskabet.
Græsslåning. Har været påvirket af det meget våde vejr.
Maler. Der er lavet aftale med maler om, at de skal være færdige med malerarbejdet senest d. 16. maj.
Gebyrer ved indbetaling af kontanter i banken. Det blev på sidste møde besluttet at Ole opretter en bankboks.
Pkt. 3. Ekstraordinær generalforsamling 30.04.24. Helle kontakter foreslåede formandskandidater. Ole kontakter Erling ang. medlemsliste og medbringer selv stemmekort. Der serveres kaffe/te og kage. Simons hustru bager. Nanna skriver referat.
Pkt. 4. Foredrag Anemette Olesen. Deltagere meget tilfredse. Der var ca. 50.
Pkt. 5. Besøg af DR og Verdensdamerne. Besøget bliver formentlig skubbet til d. 15, da det kan passe sammen med et besøg på slottet. Pt. planlagt at Per og Helle tager imod.  Såfremt Helle ikke kan den dag, spørges Annie om hun vil.
Pkt. 6.  Banner. Der er modtaget et forslag til banner. Lene arbejder videre med designeren. Planen er at det kommer op at hænge inden 15.05.
Pkt. 7. Status og vedligeholdelse. Vi er så heldige, at Simon kan og vil reparere redskaber. Tingene afleveres med manillamærke med oplysninger om hvad der skal gøres og hvilken have det tilhører. Simon finder et sted hvor tingene kan sættes/lægges og køber manillamærker. Forhåbentlig har vi snart Kurt tilbage, og Simon vil så lave aftale med Kurt om fordeling af opgaver.
Pkt. 8. Hegn. Ved dagens gennemgang af have 6 ses at mange både hækplanter, træer og planter er ødelagt af harer. Det besluttes derfor at sætte hegn rundt haven. Simon køber ind og der arbejdes på at finde en låge i hver ende af haven.
Pkt. 9. Næste møde. Aftales efter generalforsamlingen.
Pkt. 10 evt.
Papirhåndklæder. Per er oplyst om at der bruges mange papirhåndklæder. Ole køber et par kasser. Kaj undersøger hvad en håndtørrer koster, hvis det besluttes at indkøbe en, kan Simon installere den.
Kursus. Lissi foreslår hjertestarter-kursus for de frivillige, og Simon at der opsættes et skilt med angivelse af hvor den nærmeste hjertestarter er. Det aftales at Lissi undersøger muligheden for kursus og om der kan sættes en hjertestarter op ved Medicinhaverne.
Seddel vedr. større opgaver. Ole ønsker den medtaget som fast emne på bestyrelsesmøde, og at gruppen drøfter den hver tirsdag i laden
Dræn. Niels har fremsendt forslag til hvordan man kan lave en ”afløbsrende”. Der har været brugt meget tid og energi på at genoprette stierne, og den liste, der er lagt ved udgangen af have 1 op mod have 6, er ikke let at passere for kørestole. Det aftales at lave et forsøg der. Niels tages med på råd.
Muldtoilet. Der afventes fortsat tilladelse fra kommunen.
Vanding. I tørre perioder er der problemer med at få vand til de 3 øverste haver ( 4,5,6). Der er tanker om en gang i fremtiden at få etableret et vandtårn, således at vandet kan pumpes op fra ajlebeholderen – gerne med en soldrevet pumpe, til benyttelse i de 3 haver.