Referat af bestyrelsesmøde 24. februar 2022 i Frivilligcenteret, Rudkøbing.

Til stede: Per Mansa, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Kaj Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Lene Anker.
Afbud: Kirsten Jørgensen, Ole F. Jakobsen og Nanna Mariegaard.
1. Dirigent og referent, justering af dagsordenen
Christian valgtes som dirigent og Lene som referent. Følgende punkter blev tilføjet under punkt 4: Kompoststation, potteriet/planteriet og annoncer.
 2. Evaluering af planlægningsmødet
Hvordan gik dagen?
Der var enighed om, at det var et godt møde med en positiv stemning. Per: Desværre blev punktet under kaffen om kommunikation mellem bestyrelse og havegruppe ikke rigtig debatteret.
Noget til generalforsamlingen?
Se under punktet Kommentarer til beretningen.
3. Forberedelse af generalforsamlingen 2. marts
Evt. indkomne forslag
Per: Der er ikke indkommet forslag.
Nye i bestyrelsen
Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen af vælge Holger Brodersen (som erstatning for Ole Jacobsen) og Elin Lambertsen (som erstatning for Kirsten Jørgensen) til bestyrelsen samt Dorte Meyer som suppleant (i stedet for Lene Anker).
Kommentarer til beretningen
Christian foreslog, at Per i beretningen nævner, at erfaringen har vist, at det er vigtigt, at alle nøglepersoner har back up.
Jørgen foreslog at nævne, at den samme erfaring har gjort, at vi må erkende, at vi har brug for mindre maskiner.
Christian: Det er muligt at få tilskud til udskiftning af ældre maskiner med moderne miljøvenlige maskiner. Han mailer yderligere oplysninger til Per.
Kommentarer til regnskab og budget
Per: Der er afsat 82.300 kr. til kompoststation og 140.000 kr. til potteriet/planteriet i budgettet. Vi har fået bevilget 150.000 af Lolland-Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond. Pengene er endnu ikke udbetalt.
Per: Der er afsat 55.000 kr. til nyt fælles fotoarkiv samt plantedatabase. Der er nedsat en gruppe bestående af Ole Due, Helle og Lene.
4. Projekter og ansøgninger i lyset af planlægningsmødet
Formidlingsvæg: Helle Ravn og Ole Due har foreslået, at de 25.000 kr., vi fik i slutningen af 2021 af en anonym giver, bruges til en formidlingsvæg, gerne med halvtag over, med nyt tema hvert år. Første år om Henrik Harpestreng. De foreslår desuden at anlægge små højbede med planter, der omtales på plancher.
Bestyrelsen er positiv over for Helle og Oles forslag om at bruge de 25.000 kr. til en formidlingsvæg og vil gerne se budget samt forslag til placering og udseende.
Ukrudtsbrænder og kantskærer
Per: Vi har søgt og fået 30.000 kr. af Nordea Fonden til en ukrudtsbrænder og en kantskærer.
Kaj: Vi har købt kantskæreren, og den fungerer fint.
Bestyrelsen har besluttet at købe et slæbenet til 1300 kr., som kan trækkes af en af de små græsklippere, i stedet for ukrudtsbrænderen. Kaj står for indkøb af slæbenettet.
Per: I stedet for ukrudtsbrænderen vil vi få Nordeas tilladelse til at bruge pengene på udstyr til en parktraktor. Riven, der er købt til den store traktor, går for dybt i stierne og skal sælges.
Kompoststation, potteriet/planteriet
Jørgen: Vi har fået to tilbud på kompostanlæg, potteriet/planteriet samt adgangsvej. Tilbuddet fra Entreprenørfirmaet Arthur Pedersen lyder på sammenlagt 171.015,00 kr. Tilbuddet fra Stougaard Anlæg og Pleje er på 121.875 kr. Det sidste tilbud er inkl. såning af græs på muldarealer, anslået til 8000 kr. Begge tilbud er inkl. et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter på 20.000 kr.
Beslutning: Bestyrelsen accepterer Stougaards tilbud dog minus såning af græs. Jørgen kontakter Stougaard og udarbejder en tidsplan. Per afsætter flere penge i budgettet til potteriet/planteriet og kompoststation.
Jørgen: Inden arbejdet sættes i gang, skal vi selv have ryddet arealerne for kvas og krat, opmagasinerede planter, gl. ståltråd med mere. Ud over ovennævnte kommer der udgifter til selve drivhuset (inkl. montage som Juliana udfører), højbede, dyrehegn, plantning af bøgehække ved Øhavsstien samt el- og vandstik.
Ansøgning om op til 300.000 kr. i LAG-midler til Bæredygtighedsprojekt (regnvands- og kompostanlæg samt parktraktor og minilæsser med skovl). Medicinhaverne skal selv medfinansiere et tilsvarende beløb, inkl. værdi af egne arbejdstimer.
Bestyrelsen besluttede at droppe den planlagte LAG-ansøgning, men fastholder Bæredygtighedsprojektet, dog i en økonomisk reduceret udgave.
Christian: Der er ca. 200 kubikmeter vand i ajlebeholderen, og vandet er ok. Der har ikke været ajle i beholderen siden 70erne. Det er planen at købe en dykpumpe og pumpe vandet op i de store, hvide beholdere, vi allerede har, og at køre det op i haverne med vogn og traktor.
Per kontakter Anne Mette Wandsøe, der er LAG-koordinator for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.
Annoncer
Bestyrelsen besluttede at købe en helsidesannonce i Jysk Fynske Mediers tillæg SommerDanmark, der udkommer 29. maj. Pris 10.500. Tillægget kommer ud sammen med 14 dagblade.
Bestyrelsen besluttede ligeledes at købe en helsidesannonce i Jysk Fynske Mediers tillæg Sommeroplevelser på Fyn, der udkommer 26. juni sammen med 14 dagblade. Pris: 10.500 kr. Lene bestiller annoncerne.
Skal vi stadig nedsætte et udvalg om mærkning i planteboden m.m.?
Holger og Nanna arbejder videre med mærkning af planter og marmelade i salgsboden. Nanna får skabelon til marmelademærkater af Ole J. De kan evt. printes på Frivilligcenteret.
5. Entre for virksomheder – er der sket noget siden sidst?
Christian foreslår biotechfirmaet GUBRA at tegne et virksomhedsmedlemsskab, så medarbejdere, der bor i firmaets ejendom i Løkkeby, kan gå gratis i Medicinhaverne.
6. Tak til den nuværende bestyrelse
Ole Jacobsen og Kirsten Jørgensen var ikke til stede på grund af sygdom, men Per takkede Lene, der stopper som suppleant og sekretær, for godt samarbejde.
7. Eventuelt
Stierne i dufthaven
Jørgen: Vi skal have repareret stierne i dufthaven, der har fået dybe render på grund af store nedbørsmængder. Vi har grus.