Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2022 i Frivilligcenteret, Rudkøbing.

Til stede: Per Mansa, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Lene Anker.
Afbud: Kirsten Jørgensen og Ole Flintegaard Jakobsen.
1. Valg af dirigent og referent, justering af dagsordenen
Christian Ahlefeldt-Laurvig valgtes som dirigent og Lene Anker som referent.
2. Oles opgaver
Kassereropgaverne:
Bogholder Britta Christensen betaler regninger, Annie overtager administrationen af betaling for rundvisninger. Lene fortsætter med medlemskontakt og kontingentopkrævning.
Traktorer og andre maskiner, kørsel og vedligehold: Mogens og Flemming tager sig indtil videre af vedligehold. Den lille Ferguson er sendt til service hos firmaet AMS Biler, Havnegade i Rudkøbing. Medicinhavernes kontaktperson er Søren Elnegaard, der er udlært Ferguson-mekaniker.  Plæneklipperne plus hækklipperne følger efter.
Arne Egelund har monteret en hovedafbryder på den store traktor.
Christian: Lav logbog over traktorerne. Det er god ting, når der er flere om at vedligeholde.
Vandløbet: Kaj overtager ansvaret for vandløbet og dammene.
Folderne skal rettes (med en label) med ny kontaktperson. Oles svarmail har nu fået tilføjet, at hvis henvendelsen drejer sig om Medicinhaverne, så skal den videresendes til medicinhaverne@fynpost.dk
3. Generalforsamling 2. marts kl. 19 i Borgerhuset, Rudkøbing
Indkaldelse: Lene sørger for annonce til Øboen, der udkommer onsdag 9. februar. Hun sørger ligeledes for at maile dagsorden og regnskab til medlemmerne. Efter generalforsamlingen mailer hun referat og formandens beretning til medlemmerne.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen hvert år. Per Mansa modtager genvalg. På valg er tre bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Fischer og Kirsten Jørgensen. Christian og Jørgen modtager genvalg. Kirsten modtager ikke genvalg. Der skal desuden vælges et nyt bestyrelsesmedlem efter Ole Flintegaard Jakobsen, der trækker sig på grund af sygdom. Der skal også vælges to suppleanter. Nanna Mariegaard modtager genvalg, mens Lene Anker trækker sig. På valg er også revisor Torben Tranberg, der modtager genvalg, samt revisorsuppleant (kun på valg hvert andet år) Lars Johansen. Han modtager genvalg.
4. Besøgstal og økonomi
Formanden oplyste, at bankbeholdningen pr. 31.12 var på 280.400 kr. Besøgstallet i 2021 er opgjort til 17.476. Per fremlagde forslag til budget for 2022 for bestyrelsen.
5. Projekter og ansøgninger
Formidlingsvæg: Helle Ravn og Ole Due har foreslået, at de 25.000 kr., vi fik i slutningen af 2021 af en anonym giver, bruges til en formidlingsvæg med nyt tema hvert år. Første år om Henrik Harpestreng, der regnes for at være Nordens første medicinske forfatter med bl.a. urtebogen ”Liber Herbarum”. De foreslår desuden at anlægge små højbede med de planter, der omtales på plancher.
Jørgen: Flot med de 25.000 kr. og god ide med yderligere formidling. Jeg foreslår, at vi renoverer den hvide pavillon, der er angrebet af svamp i flere af pladerne, og bruger den til formidling.
Flere gav udtryk for, at pavillonen er populær blandt gæsterne, og at det vil være forkert at blokere den.
Beslutning: Bestyrelsen er positiv over for Helle og Oles forslag om en formidlingsvæg og vil gerne se budget, forslag til placering og udseende. Pavillonen renoveres, når der er penge til det.
Ukrudtsbrænder: I slutningen af 2021 fik vi 30.000 kr. fra Nordea Fonden til en ukrudtsbrænder til vedligeholdelse af gangene. Per viste bestyrelsen flere forskellige typer gasbrændere.
Beslutning: Kaj og Flemming finder frem til den bedste løsning, og – hvis det er muligt inden for de 30.000 – også en kantskærer.
Planteskolen: I begyndelsen af 2022 har vi (efter ansøgning) fået bevilget 150.000 kr. fra Lolland Falster og Langelands købstæders Brandsocietets Fond til en planteskole. Bestyrelsen fik forelagt budgettet fra ansøgningen samt Povl Eriks tegning af planteskoleområdet med drivhus og højbede. Der er i ansøgningen budgetteret med en udgift på 198.826. kr. Beløbet er uden moms. Vi har ifølge formanden allerede afholdt udgifter til projektet for ca. 25.000 kr. – bl.a. depositum på 12.000 kr. til drivhuset, som leveres i marts.
Skilte til planter og træer til salg på plantebordet: Holger har foreslået, at vi professionaliserer skiltene på de planter, vi sælger på plantebordet. Jann har talt med Landbrugsstyrelsen, og vi må gerne pode træer og lave planter til salg direkte til vores gæster. Jørgen havde fremsendt budget for entreprenørarbejdet i forbindelse med etableringen af planteskolen. På forslag fra Jørgen er Jann fremover også en del af arbejdsgruppen bag planteskolen.
Beslutning: Bestyrelsen er positiv over for at professionalisere skiltefremstillingen. Den foreslår, at der nedsættes et udvalg, der kommer med budget og forslag til, hvordan det kan gøres.  
Bæredygtighedsprojekt: Jørgen viste skitser af kompoststationen, som vi søger LAG-midler til. Der er ansøgningsfrist 12. marts 2022. Per gjorde opmærksom på, at vi først må bruge af de midler, vi søger, når vi er indstillet til bevilling, og at vi i øvrigt selv skal medfinansiere et beløb svarende til det, vi søger om. Heri kan dog indgå værdien af eget arbejde. Jørgen og Povl Erik er primo februar klar med projekt og pris på kompoststationen (Jørgen) og vandprojektet (Povl Erik) med opsamling af regnvand fra den store lade bag Medicinhavernes lade.
Povl Erik har foreslået, at vi anskaffer en mindre traktor, gerne eldrevet, som evt. kan indgå i ansøgningen til bæredygtighedsprojektet. Lene foreslog ligeledes, at vi bytter den store traktor ud med en parktraktor, som kan køre på stierne, uden at de bliver ødelagt. Bestyrelsen diskuterede bæredygtighed generelt, og solceller på laden samt ladestation blev nævnt. Christian nævnte, at lydløst materiel er fremtiden.
6. Planlægningsmøde
Det blev besluttet at holde planlægningsmøde for havegruppen tirsdag 8. marts kl. 10 i Borgerhuset i Rudkøbing.
Entre for virksomheder
Per: Arrangører af weekendkurser i Mindfulness i Tranekær har henvendt sig for at få rabat på adgang til Medicinhaverne.
Beslutning: Kursusarrangører betaler 50 kr. pr. kursist, som så kan besøge haverne ubegrænset i løbet af kurset.
Beslutning: Vi kan tilbyde firmaer virksomhedsmedlemsskaber. Christian foreslår biotechfirmaet GUBRA at tegne et virksomhedsmedlemsskab, så medarbejdere, der bor i firmaets ejendom i Løkkeby, kan gå gratis i Medicinhaverne.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 24. februar kl. 19 i Frivilligcentret, Rudkøbing.
Foredrag og kurser i foråret
Når planter snakker sammen
Onsdag 23. februar 2022 kl. 19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing, holder lic. scient. i biologi Bodil Søgaard foredrag om allelopati, det kemiske samspil mellem planter.
Podekursus
Lørdag 19. marts 2022 kl. 10 i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing, podekursus ved Jann Poulsen og Peder Lollesgaard. Tilmelding til medicinhaverne@fynpost.dk.
Beskærekursus
Lørdag 9. april 2022 kl. 10 i Medicinhaverne ved Jann Poulsen. Tilmelding til medicinhaverne@fynpost.dk.
Indvielse af Børnenes Medicinhave
Bestyrelsen mener, at det skal ske i august, lige inden skoleferien slutter. Per kontakter Michael Hansen, Kulinarisk Sydfyn, og Christian og Jeanette Pichardt for at høre, om vi kan lave et samarbejde vedr. ”Mad på bål”. Han kontakter ligeledes Jens Salomonsen, Cirkus Fyr og Flamme (http://www.cirkusfyrogflamme.dk/), for at høre, hvad en forestilling vil koste. Per har med stor succes brugt ham i forbindelse med Fjordens Dag. Lene foreslog, at Sofie Linde eller hendes mand, Joakim Ingversen, der har købt flexbolig i Snøde, indvier haven.  Per kontakter Sofie Linde.
Evt.
Bonannos Bænk. Per: Der er fundet en leverandør af egnet egetræ til den kunstbænk, vi har talt med Alfio Bonanno om. Nu skal der udvælges planker og sten. Per laver en aftale med Alfio.
Opbevaring: Vi må efter aftale med Christian indtil videre bruge den røde lade til opbevaring af brænde, champost og klinker.
NY MAIL: Bemærk at Medicinhaverne har fået ny mailadresse: medicinhaverne@fynpost.dk