Referat af bestyrelsesmøde 31. maj 2022 i Medicinhaverne.
Til stede: Per Mansa, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen, Holger Brodersen og Elin Lambertsen samt Helle Ravn v pkt. 5 og 6.
Afbud fra Jann Poulsen og Christian Ahlefeldt-Laurvig.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Kaj blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 17. maj 2022.
Pkt. 7: Tilfredshedsundersøgelsen vil ske efter sommerferien.
Pkt. 13: Holger viste et eksempel på et gavekort. Bestyrelsen var enige om, at gavekort er fast på 100 kr. svarende til 2 billetter og så må køberen købe det antal gavekort, der svarer til det ønskede beløb. Det er dog undtagelsesvis, at der udstedes gavekort.
Ib er i kontakt med leverandøren af “koglen”, om de vil levere et skilt.
3. Indvielse af Børnenes Medicinhave.
De ansøgte penge (knap 50.000 kr.) er bevilliget. Per og Elin indkalder snarest relevante personer til møde (Bi-folkene, Tickon og Pichardts).
4. Planlægning af foredrag i efteråret.
Jytte og Elin har meldt sig. Og andre er velkomne.
5. Udvælgelse af planter, hvor Helle Ravn deltog.
Bestyrelsen besluttede, at fremadrettet skal nye planter være raidet – og gerne på minimum. 3 ud af 5 mulige på databasen Plant for a future (pfaf.org).
Eksisterende planter – i een af haverne – som ikke har en nuværende eller tidligere medicinsk betydning, skal hen ad vejen udskiftes. Nanna og Dorte kigger på alternativer i samarbejde med haveformanden.
Helle oplyste, at forslag til planter i Have 6 alle er raidet 3-5.
6. Budget for Have 6, hvor Helle Ravn deltog.
Jørgens oplæg til anlægsbudget blev gennemgået. Han sender et revideret oplæg. Budgettet er på 455.100 kr. excl. moms.
Helle går i løbet af sommeren i gang med at søge penge til etablering af Have 6.
Såfremt det ikke er muligt at skaffe det fulde beløb, vil Have 6 etableres løbende.
7. Evt.
Jørgen informerede om, at det gamle kompostanlæg nedlægges, idet komposten flyttes til det nye kompostanlæg, og grenene bruges i et nyt rishegn.
Formidlingsvæggen med tema om “Henrik Harpestreng” det første år bliver udsat. Ole Due og Helle skal stå for det skriftlige, men Ole er pt sygemeldt, og Helle oplyste, at hun ikke magter det alene her og nu.
Men den fysiske opbygning forberedes: Poul Erik udarbejder skitse til formidlingsvæggen, og Jørgen indhenter pris.