Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcentret, Rudkøbing, 5. oktober 2020
Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Kirsten Jørgensen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig.
Afbud: Lene Anker
Referent: Kirsten Jørgensen
Siden sidst
 Besøgstal 2020:
Sidste års besøgstal ved denne dato var 9312 i år er tallet 12260.
Besøg af plantepatolog:
Jann fortalte om, at Have 4 har haft besøg af plantepatolog Iben Thomsen, KU. Buksbomplanterne i hækken har i lang tid vist mistrivsel. Hun konstaterede, at der ikke er svamp i planterne, men at planterne var for store, da de blev plantet ud. Problemet løses nu ved, at planterne klippes tilbage,
Hun så også på nogle enebærplanter, som viste tegn på rust. De har ikke rust. Der er mus, der bider barken af. På Tranekær Slot er der en uddannet rottemand. Christian spørger ham, hvad der er bedst at gøre for at få musene væk.
Iben Thomsen kom med ny viden til os om, hvordan man bedst planter træer. De skal plantes højere i jorden, end man lige tror. Der skal snart plantes 80 nye træer i arboretet. Her vil denne nye viden blive brugt.
Økonomi
 Saldobalance:
Ole udleverede 4 printede sider med indtægter og udgifter i perioden 01.01. 2020 – 31.8 2020
Kassebeholdning:
685.000 kr.
Fondsbevillinger:
Vi har fået 80.000 kr. fra Langelands Elforsyning til belægning af vejen oppe fra Botofte Strandvej. Helle foreslår, at vi venter til foråret med at få det lavet. Helle hører med Jens Oldenborg, hvornår han kører halm fra laden.
Penge, der kommer ind på kontoen: De 80.000 kr. fra Langelands Elforsyning og 20.000 kr. som vi har til gode fra kommunen til Børnenes Medicinhave.
Helle skønner, at vores løbende udgifter året ud bliver ca. 120.000 kr.
Vi får kontanter ind for betaling af entré og salg af planter. De sættes i banken en gang om ugen. Det koster hver gang 125 kr. at sætte sedler ind. Plus et ekstra gebyr. Helle og Ole snakker med banken om at få en bedre aftale. Alle pengene går ind i Fynske Bank.
Ønsker til nyanskaffelser og opgaver
 Orangeri:
Helle har et godt indtryk af arkitekten Keld Slot. Han har bl.a. bygget noget flot ca. ved Højby.
Den 21. har Christian bestyrelsesmøde med Jepsen. Christian taler med dem om, at vi har planer om at bygge et orangeri.
 Beslutning: Der hensættes kr. 300.000 til forprojekt mv. til et orangeri, som også skal fungere som formidlingscenter.
Indgangsparti:
Jørgen fremlagde en tegnet plan med forslag til forbedringer af indgangspartiet. Han har haft et møde med anlægsgartner Stougaard. Stougaard foreslår, at der monteres 6 mm. tykke stålkanter støbt i beton udenom alle græsarealer. Også op gennem alléen. Således at alle græsområderne bliver omkranset. Dette skulle hindre græsset i at brede sig.
Kirsten: Ved plantemarkedet står salgsboderne i græsset op langs alléen i begge sider. Mange mennesker går på tværs af vejen og græsarealet. Forhåbentlig bliver kanterne lavet på en måde, så der ikke er niveauforskel i højden, så folk ikke snubler over dem.
I området ved plantesalget bliver der lagt 20 m2 betonfliser. Ved bænken ved toilettet lægges røde sten. De er indkøbt og står i laden.
Der købes 2 nye flagstænger af glasfiber. Og 2 nye flag, som vi kan hejse op og ned. Ca. 4000 kr, i alt. Vi sætter selv flagstængerne op.
Forbedring af parkeringspladsen blev drøftet. Skal belægningen være grus, slotsgrus eller andet?
Og hvordan holdes det bedst for ukrudt? Det blev ikke besluttet hvilken belægning det skal være.
Beslutning: Der sættes 100.000 kr. af til forbedring af indgangspartiet efter den tegnede plan. Jørgen kontakter Stougaard. Det skal være færdigt senest 1./4. 2020.
Slotsgrus til udbedring af gangene i haverne.: Helle bestiller 1 træk. Dvs. 30 tons.
Indkøb af traktor med vogn:
McCormic-traktoren er sat til salg for 16.000 kr. Det er besluttet at der skal købes en bedre traktor med tipvogn. Den skal være med plader, så den kan køre på landevejen.
Christian: Brugte traktorer ligger på 20-45.000 kr.
Jørgen: Vi har et stort behov for transport internt i haverne. Der bruges nu meget tid og kræfter på at køre trillebøre med haveaffald ned til komposten. Dette kunne lettes ved, at affaldet fra haverne i stedet blev lagt udenfor den enkelte have og at traktor med vogn kunne køre rundt efter endt havearbejde, og samle affaldet op i vognen. Ole: Det kunne så køres direkte til genbrugsstationen. For ikke at skulle læsse det af ved kompostbunken for så senere igen at læsse det på for at køre det væk. Hvis vi gør dette, vil der ikke også være brug for en lille traktor kun til at køre rundt i haverne.
Den nye traktor skal også bruges til at slå græs med græsslåmaskinen. Helle: Reelt slås der ikke græs hver uge. Det er tidligere besluttet, at nogle græsområder skal stå uden at blive slået.
Når mælkebøtterne blomstrer over hele græsarealet skal græsset dog slås i den periode.
Beslutning: Der bliver købt en anden god brugt traktor og tipvogn. Den skal indregistreres. Der afsættes 70.000 kr. til det.
Beslutning: Mindre traktor droppes. Golfbil droppes.
Havemøbler:
De havemøbler vi har nu bliver kørt ind i laden når sæsonen er slut. De skal males og vedligeholdes. Nogle er for gamle. Der er ønske om købe nye havemøbler, så de er ens i alle haver. Helst vedligeholdelsesfri, så havegruppen slipper for dette arbejde. Nanna og Jørgen har undersøgt markedet. Den bedste kvalitet er en Københavnerbænk. 1 bænk koster 10.000 kr. 1 sæt med bord og 2 bænke koster 30.000 kr. Til 6 haver med 2 sæt i hver have koster det så i alt 360.000 kr. Jørgen: Vi kunne købe til 1 – 2 haver pr. år. Til sammenligning havde Nanna set på mærket Rosenborg. Her koster et tilsvarende sæt 5000 kr. De er hvide og vil så blive grønne af alger. Det er svært at finde en god kvalitet, der er billig.
Beslutning: Der købes foreløbig 1 sæt af den gode kvalitet for at prøve det af. Nanna bestiller 2 bænke og 1 bord.
Børnenes Medicinhave;
Bent laver højbede af træ fra Lollesgaard. Jann taler med Bent om antal, placering og størrelse på højbede. Der afsættes 5000 kr. til dette.
Beslutning: Infohus udskydes til senere år.
Grubning af Have 6:
Det blev drøftet om der skal grubes nu. Det gøres normalt 50 – 70 cm ned. Christian ser på tegninger om der ligger drænrør. For at holde jorden fri for ukrudt før haven anlægges, skal der harves 7-8 gange om året.
Beslutning: Der skal ikke grubes nu. Vi forsøger at låne en plov til at pløje jorden i år.
Vandbeholder:
Helle spørger Flemming Kunkel om at skaffe vandbeholder. Den skal stå på en trailer bl.a. til vanding af nyplantede træer.
Beslutning: Der indkøbes en boremaskine og metalringe til ustyrlige planter.
Hildegaard Haven:  
Der bliver ikke anlagt nye bede. Vi holder os til Janns plan.
Beslutning: Muldtoilet: Ikke aktuelt nu.
Eventuelt
Vand i Have 1:
Nanna og Helle: Det er et problem, at der i ca. januar – februar kommer vand ind og ødelægger planterne. Vandet står ud af bakken; næsten som kildevæld. Christian: Det kan være et dræn, der er faldet sammen. Han finder kort over dræn på Smørtoften. Det er forpagteren, der betaler for at vedligeholde dræn.
Vinteropbevaring af planter:
Vi har et telt der kan opvarmes. Nanna spørger i haverne om de vil bruge teltet til vinteropbevaring af planter.