Til stede I Borgerhuset, Rudkøbing: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Stig Joensen, Kirsten Jørgensen og Lene Anker. Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referat: Lene Anker
GENERALFORSAMLINGEN
Budget
Efter diskussion vedtog et flertal i bestyrelsen, at udskyde tilmuringen af den grønne port mod øst og i første omgang satse på at få lavet en port i nordsiden af laden, som traktorer og havetraktorer kan benytte.
Valg
Formand Helle Ravn samt bestyrelsesmedlemmerne Jann Poulsen, Stig Joensen og Ole Jacobsen og suppleant Lene Anker genopstiller.
Helle Ravn: Lars Johansen stiller op som revisor.
Regnskabet underskrives
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev regnskabet
Powerpoint
Helle Ravn: Under kaffen viser vi to forskellige billedserier med fotos fra Medicinhavernes første 10 år og Livets gang i Medicinhaverne i 2018.
UDVIKLINGSPLAN
Hvornår tur og hvortil?
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde på grund af tidnød.
Hvordan kommer vi videre?
Helle Ravn: Nordea takker nej til at gå ind i formidlingscenterprojektet. Jeg søger LAG-midler til forundersøgelse. Skal vi evt. søge til en konsulent, der kan hjælpe os i ide- og planlægningsfasen?
Beslutningen blev på grund af tidnød udsat til næste bestyrelsesmøde.
ANSØGNINGER
Helle har søgt Langeland Kommunes Udviklingspulje om penge til den nye port i nordsiden af laden.
Hun har søgt 6000 kr. hos Langeland Kommunes Rådighedspulje til aktiviteter og 18.000 kr. hos Energi Fyn til skilte og brochurer på engelsk.
Helle oplyste, at vi får 25.000 kr. af en anonym familiefond.
LANGELANDS UNIKKE HAVER
Helle arbejder sammen med den svenske havebogsforfatter og haveguru Hannu Sarenström og turistdirektør Anne Mette Wandsøe på at lave et arrangement med åbne haver på Langeland to dage i løbet af sommeren 2019. Ud over Medicinhaverne er der bl.a. tale om museets have i Østergade i Rudkøbing, Hannus og Helles egne haver og Hans Elbers have på Nordlangeland. Yderligere er Heerwagens i Lohals, en haveejer på Hov og en i Stoense, hosta-samleren i Kassebølle, Niels Vodder med Apotekerhaven, Peter Petersen i Sdr. Longelse, Ib Christensen, Fuglsbølle, Morten Wistoft Larsen, Søvertorp, Aksel Rubæk i Kædeby Haver, Rahbæk i Tryggelev og Ulla Keramik i Bagenkop inviteret. Arrangørerne håber på i alt 10 åbne haver.
Beslutning: Det er ok, at Medicinhaverne tager teten og søger penge til markedsføringsmateriale til ”Langelands unikke haver”.
Til orientering vedr. lejekontrakt med Tranekær Gods
Helle Ravn: Vi har kontrakt på leje af den jord, Medicinhaverne råder over, frem til 2050.
Til orientering vedr. Haven for infektioner og immunsystem
Jann Poulsen mailer plantelisten til Helle, så vi kan få et tilbud på planter og derefter søge fondsmidler.
Helle Ravn: Bødkeren oplyser, at vi ikke kan få trækarret til Hildegard-haven før om et år. Jeg taler med Nordea, der har doneret 28.500 kr. til karret, for at høre, om det er ok, at vi finder en anden løsning.
Beslutning: Helle søger Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond om penge til en kopi af en middelalderlig fontæne, der er ansøgningsfrist 15. februar.
SENESTE NYT: Helle Ravn har kontaktet bødker Kristian Pedersen, Frilandsmuseet Hjerl Hede, for at høre, om han evt. vil lave et trækar til os, hvis vi kan skaffe Tivolis originaltegninger.
Stig Joensen: Have 4 mangler nogle haveredskaber og spande.
Beslutning: Stig køber de redskaber, der mangler.
NYE TILTAG
Indgangsparti
Povl Erik Hansen deltog i bestyrelsesmødet for at fortælle om sit forslag om at købe en pavillon til indgangs/betalingsområdet. Han har fået tilbud på tre forskellige typer pavilloner.
Beslutning: Povl Erik reserverer en sekskantet åben pavillon med tag på ca. 9 kvm. Den koster 15.600 kr. Prisen er uden opsætning og maling. Povl Erik indhenter tilbud fra en tømrer på opsætning. Entreprenørgruppen maler selv pavillonen, der tidligst kan leveres ultimo marts.
Blomstereng
Flere medlemmer af havegruppen har foreslået, at der bliver lavet en blomstereng. Bestyrelsen har tidligere afvist forslaget, som nu igen er blevet fremført. Bestyrelsen mener dog stadig det samme:
Bestyrelsen har vedtaget, at haverne samt den kommende 6. have skal have 1. prioritet. Der er her, vi skal lægge kræfterne for nuværende, og vi skal huske at holde fast i medicinhavekonceptet. Andre tiltag vil derfor først kunne effektueres derefter.
Ny græsslåmaskine
Jørgen Fischer har indhentet tilbud på en ny græsklipper fra et firma i Ringe. Ole Jacobsen har talt med Kædeby Maskinstation, der matcher det andets firmas tilbud.
Beslutning: Helle søger Velux-fonden om 50.000 kr.  til en Raptor Flipup græsklipper med en slåbredde på 120 cm. Vi lægger selv de sidste 10.000-15.000 kr. til.