Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2022 i laden i Medicinhaverne
Til stede: Per Mansa, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen og Elin Lambertsen. Jann Poulsen deltog fra pkt. 5.
Afbud fra Christian Ahlefeldt-Laurvig og Holger Brodersen.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Per blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 16. august 2022.
Ad pkt. 2: rettelse til vedr. Jann, Helle og Lisbeth´s gennemgang af haverne – det primære formål er at konstatere om planterne står som anført i plantelisterne og om skiltene står korrekt.
Ad pkt. 6: Poul Erik er i samarbejde med smeden allerede igang med at kortlægge elkabler og vandrør.
Ad pkt. 6: Vi har fået et tilbud – som tages til efterretning – på en robotplæneklipper – 42.232 kr. inkl. moms – , til klipning af græs-området mellem haverne 4-5. Dvs. at den ikke købes.
3. Økonomisk overblik
Kassebeholdning pt. er 481.000 kr., hvoraf der 30.000 kr. er bundet til Nordeaprojekt og 25.000 kr. til formidlingsvæg.
Der forventes i resten af 2022 indtægter for 40.000 og driftsudgifter for 100.000 kr.
Desuden skal mindst 100.000 reserveres til driftsudgifter i starten af 2023.
Det betyder et råderum til nye initiativer på maksimum 266.000.
4. Have 6
Bestyrelsen besluttede at etape 1 skal starte (etablering af veje fra have 1 og 5 samt plantning af hæk (avnbøg).
Jørgen indhenter et bindende tilbud fra Stougaard, og derefter bliver etape 1 igangsat.
Nanna bestiller hæk-planterne, som forventes at komme i november.
Bestyrelsen besluttede at afsætte 50.000 kr. af Medicinhavens midler til etape 1. Der vil blive søgt fonde til efterfølgende etaper, og bestyrelsen var enige om der i 2023 afsættes yderligere 100.000 som medfinansiering hertil.
5. Strategi for maskinpark
Vurdering af behov for kirkegårdstransporter:
Denne kan bl.a. bruges af Peder Lollesgaard ifm. beskæring af træer, rengøring af gange (slæbenet, kan friholde den lille plæneklipper), til dårligt gående mm. Der er søgt om 50.000 kr. v. Langelands Elforsyning.
Bestyrelsen besluttede, at såfremt vi modtager nævnte 50.000 kr. og at de 30.000 fra Nordea kan anvendes til indkøb af kirkegårdstransporteren, så indkøbes en. Vi har efterfølgende fået pris på 96.000 kr. exl. moms. Dvs. Medicinhaverne selv financierer 16.000 kr.
Registrering af nuværende maskiner:
Dorte og Nanna udarbejder en inventarliste (diverse maskiner) med hjælp af Flemming (alternativt Kaj).
Salg af overflødigt materiel:
Bestyrelsen besluttede at følgende skal sælges:
– den store traktor; Jørgen har en henvendelse herom. Det blev aftalt, at så vidt muligt sælger han den til den interesserede (mindstepris 70.000 kr. + moms).
– flishugger, rød vogn og rive. Per kontakter Kædeby Maskinforretning, om de vil formidle salg af disse (hvis ikke Jørgens kontakt køber det hele).
Hvis traktoren sælges anskaffes en mindre med frontskovl og anhængertræk.
6. Evt.
Planteriet ønsker et læhegn. Jørgen og Kaj aftaler nærmere med Planteriet.
Planteriet oplever en del forstyrrelse fra besøgende, som benytter lågen, der benyttes af traktorer. Det blev aftalt, at der opsættes skilte “Kun for personale” (lamineret papir) v. Øhavsstien og lågen. Nanna sørger for skiltene.
Samarbejdet med Afio Bonanno er i gang. Planen er et “sneglehus” med bænke til en rundvisningsgruppe. Det beklædes indvendigt med Kalmar-brædder i forskellige højder og udvendig som grøn væg, dvs m. planter. Der opsættes bænke af planker og store sten inde i ”huset”.
Bonanno og Per tager snarest kontakt til de relevante firmaer, så der kan laves et budget.
Per sender en foreløbig skitse til bestyrelsens medlemmer.