Til stede I borgerhuset i Rudkøbing: Helle Ravn, Jann Poulsen, Kirsten Jørgensen, Ole F. Jakobsen, Jørgen Fischer og Lene Anker. Afbud fra Stig Joensen og Christian Ahlefeldt-Laurvig.
Referent: Lene Anker.
1. GENERALFORSAMLINGEN 9. FEBRUAR 2018
Dirigent
Lars Lyholm Johansen har sagt ja til at være dirigent.
Valg
Følgende er på valg: Formand Helle Ravn, bestyrelsesmedlemmerne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Fischer og Kirsten Jørgensen, bestyrelsessuppleant Lene Anker og revisor Ole Olsen. Alle genopstiller.
Bestyrelsen foreslår Niels-Ove Nielsen og Gitte Dalskov som stemmetællere. Der skal desuden vælges en revisorsuppleant.
Regnskabet 2017
På forslag fra revisor Ole Olsen og bogholder Britta Christiansen venter vi med at afskrive investeringen i drivhuset på Hou til 0 kr. i regnskabet af 2018.
Forslag
Der er indkommet et skriftlig forslag fra revisor Ole Olsen om, at foreningen fremover vælger et registreret revisionsfirma til at revidere regnskabet, fordi det efterhånden er omfattende.
Forslaget blev diskuteret: Bestyrelsen er tryg ved den nuværende løsning med en generalforsamlingsvalgt revisor. Det tæller også, at denne løsning er omkostningsfri. Udgifter til en registreret revisor vil skønsmæssigt ligge på 9000 kr.
Kontingent
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at kontingentet fastsættes uændret til 200 kr. i 2019.
Frø af gammel gulerodssort
Vi uddeler frø af den gamle gulerodssort Valoria til interesserede på generalforsamlingen.
2. RENOVERING AF LADEN
Under ledelse af Povl Erik Hansen er der sammensat en gruppe, der vil istandsætte væggene i laden. Arbejdet går i gang, når vejret tillader det.
Jørgen Fischer foreslog, at porten i laden flyttes til den anden ende af bygningen, eller evt. til langsiden mod nord. Det vil betyde, at traktor og havetraktor ikke skal køre gennem hele laden, når de skal ud og ind af bygningen. Det vil være billigst at lave en port i gavlen. Det kan gøres uden ændringer i taget. Den nuværende port erstattes af en dør, evt. en dobbeltdør.
Helle Ravn og Povl Erik Hansen har holdt et positivt møde med Bo Nissen og Nynne Printz, henholdsvis formand og næstformand for teknisk udvalg i Langelands nye kommunalbestyrelse. Mødet drejede sig som Medicinhavernes ansøgning om midler til etablering af et isoleret helårstoilet i laden. Helle Ravn har søgt Langeland Kommunes pulje til idrætshaller og klubhuse om 133.000 til toilettet. Det er meningen, at toilettet skal kunne benyttes året rundt af bl.a. vandrere på Øhavsstien. Medicinhaverne vil stå for driften af toilettet. Der kommer svar på ansøgningen i begyndelsen af marts.
3. ØKONOMI
Søgte fondsmidler i 2018:
Energi Fyn til bog kr. 20.000
Fionia Fond til vand og el i Have 4 samt fontæne af egetræ kr. 51.700
Langeland kommune til toilet og kloakering 133.613
Langelands revyforening til skilte kr. 5.000
Fynske Bank 169.250 til Have 4
Indkomne fondsmidler og donationer i 2017:  273.585,76 kr. Se oversigten på www.medicinhaverne.dk/sponsorer 
4. ORIENTERINGSSAGER
Priser
Vedtaget:  Deltagerpriser i pode- og beskæringskurser 30 kr. for medlemmer, 60 for ikke-medlemmer. Evt. særskilt betaling for kaffe/kage 10 kr.
Skilte
Skiltene til låge og indgang (pris + div. oplysninger) er leveret og ligger klar i laden til opsætning. Det samme gør pylonskiltet med tysk omtale. Ole Due og Nanna Mariegaard har skrevet tekster til ca. 180 nye skilte. De bliver leveret fra Harboes Grafisk i løbet af foråret.
Bog
Helle Ravn og Ole Due har skrevet manuskript til en bog med beskrivelser af 75 planter i Medicinhaverne samt 15 træer i arboretet. Helle har indhentet tilbud på lay out, billedbehandling (Marie Wøldike, Tullebølle) og trykning (Mark & Storm, Ringe). Det koster i alt 45.000 at fremstille bogen. Vi har allerede fået 22.500 fra Havefondet. Resten af beløbet er søgt hos Energi Fyn. Der trykkes 800 stk. Prisen besluttes, når økonomien er endelig på plads.
Sær-rundvisninger
Jann Poulsen, Ole Due og Lene Anker havde 2. februar rundvisning for ca. 40 Fyns Amts Avis-læsere i forbindelse med uddelingen af Den Sydfynske Initiativpris 2018. Helle Ravn er ny formand for komiteen, som vælger årets prismodtager.
Græsslåning
Ole Jacobsen og Helle Ravn foreslog, at der samles et ”græsslåningshold”, som evt. kommer to gange om ugen i højsæsonen. Ole foreslog ligeledes, at vi køber den veterantraktor, som vi tidligere lejede af Arne Egelund. Den kan købes for ca. 9000 kr. Den vil så kunne have græsklipperen fast monteret. Det vil frigøre Ferguson-traktoren til andet arbejde. Den lejer vi p.t. af Ole Jacobsen, men det er meningen, at vi køber den af ham, når økonomien er til det.
Foredrag og kurser i februar/marts/april
Foredrag torsdag 22. februar i Borgerhuset i Rudkøbing: Der findes ikke ukrudt. Foredragsholder: Gorm Rasmussen, Askeby. Tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk.
Podekursus lørdag 17. marts kl. 10 i Borgerhuset i Rudkøbing. Undervisere: Jann Poulsen, Peder Lollesgaard og Aage Hansen. Helle Ravn køber grundstammer. Tilmelding til Helle på helleravn@gmail.com. Lene kopierer skriftligt materiale til deltagerne.
Beskærekursus, lørdag 7. april kl. 10 i haverne. Jann Poulsen underviser. Der er tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk. Lene kopierer skriftligt materiale til deltagerne.