Referat af bestyrelsesmøde 8. januar 2020 i Frivilligcentret, Rudkøbing

Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Kirsten Jørgensen, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Lene Anker.
Referat: Lene Anker
ØKONOMI
 Regnskab 2019/Hensættelse af overskud til formidlingscenter
Helle: Vi kommer dødflot ud af 2019. Det giver os mulighed for at hensætte 180.000 kr. til forarbejdet i forbindelse med etableringen af et formidlingscenter.
Helle orienterede desuden om, at jordlejen er sat op fra 11.000 til 13.000 kr. Næste gang beløbet forhandles er i 2029. Kontrakten med Tranekær Gods løber til 2050.
Helle oplyste desuden, at Medicinhaverne i år (inden 2. marts) skal betale knap 4987 kr. i moms.
Fondsmidler 2019
Status på fondsansøgninger                             
Anonym giver: 25.000 kr.
Energi Fyns Almene Fond: Vi søgte 12.468 kr. til engelsksproget pylonskilt og foldere: Afslag.
Langeland Kommune blev søgt om 10.949 kr. til aktiviteter. Bevilget 11.000 kr.
Velux Fonden blev søgt om 54.396 kr. til en græsslåmaskine. Bevilget 45.000 kr.
Rudkøbing Borgerforening blev søgt om 32.150 til ny indgang. Bevilget 32.150
Langelands Kommunes økonomiudvalg blev søgt om 48.750 kr. til ny port. Afslag.
Danske Bank Fyns Fond blev søgt om 32.668 kr. til planter. Afslag.
Foreningen PlanDanmark blev søgt om 72.000 til to pergolaer til Have 4. De blev imidlertid billigere end forventet, så ansøgningen blev ændret til også at omfatte planter. Bevilget 62.121,75, som dog først blev udbetalt 2. januar 2020.
Havefonden af 2007 blev søgt om 26.384 kr. til planter. Bevilget 27.000.
Povl M. Assens Fond blev søgt om 22.783 kr. til A-3 skilte. Bevilget 22.783.
Lolland Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond blev søgt om 12.675 kr. til engelsksproget pylonskilt. Bevilget 7.500. 
Fonden Langelands Elforsyning blev søgt om 19.878 til havemøbler. Afslag.
Fondsansøgninger 2020
Helle planlægger bl.a. at søge Den Faberske Fond, Aslaug og Carl Friis’ Legat og Frøken Alma Carolines Mindelegat i 2020. Hun vil især prioritere ansøgninger om fondsmidler til Børnenes Medicinhave og arboretet.
BESØGSTAL 2019
2019: 11.063, 2018: 10.380, 2017: 8.443.
Helle: Da vi ikke har bemandet billetsalg, er besøgstallet som altid delvis skønnet. Der er kommet 217.103,20 kr. (beløbet er uden moms) ind i entreindtægter. Oveni det antal gæster, det giver, skal lægges gratis besøg af de 325 husstandsmedlemmer samt børn- og unge-gæster, der også har gratis adgang året rundt.
Det blev besluttet at præcisere, at husstandsmedlemmer, der har gratis og ubegrænset adgang til haverne, skal have bopæl på medlemsadressen.
GENERALFORSAMLING
Helle foreslog, at der vælges endnu en suppleant til Medicinhavernes bestyrelse.
Forslaget blev vedtaget.
Der skal derfor i år bl.a. vælges to suppleanter samt et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Stig Joensen, som er flyttet.
Revision af regnskab
Ole J. og bogholder Britta Christiansen har på vegne af bestyrelsen indhentet tilbud fra revisor Torben Tranberg samt EY Revision på revision af regnskabet.
Det blev vedtaget at benytte tilbuddet fra revisor Torben Tranberg. Prisen for 2019 er 4000 kr. plus moms. Prisen for 2020 er den samme, men i 2020 yder Tranberg et momsfrit sponsorbidrag til Medicinhaverne på 2000 kr.
VISIONSPLAN
Helle har på vegne af bestyrelsen udarbejdet en syv siders visionsplan for Medicinhaverne.
Visionsplanen blev rost og godkendt og er 9. januar mailet til havegruppen. Den ligger også på medicinhaverne.dk under menupunktet FORENINGEN.
BØRNENES MEDICINHAVE
Helle har – på baggrund af forslag fra Bent, Bente og Jan Oskar – udarbejdet dokumentet Børnenes Medicinhave. Dokumentet er vedhæftet mailen med dette referat.
Projektet, der tænkes gennemført i tre trin, blev vedtaget. Helle prioriterer, som det fremgår under punktet Fondsansøgninger 2020, ansøgninger til Børnenes Medicinhave.
TRYKNING
Medicinhavebogen
Ole Due, Gitte og Nanna har gennemgået bogen. Grafiker Marie Wöldike, der har lavet lay out på bogen, laver rettelser og gør manuskriptet klar til genoptryk.
Det blev vedtaget at trykke 500 stk.
Tresproget folder
Helle foreslog, at der i stedet for tre forskellige foldere på dansk, tysk og engelsk, trykkes én folder, som rummer alle tre sprog. Hun foreslog ligeledes, at folderen forsynes med en flap med en konkurrence (rebus), hvor man ved rigtigt svar, som lægges i postkassen på ladeporten, kan være med i en lodtrækning om bogen om Medicinhaverne.
Helle foreslog at give opgaven med lay out til grafiker Marie Wöldike.
Begge forslag blev vedtaget.
EVT.
 Nye skilte
Ole J. og Flemming har i begyndelsen af januar sat skilte op med den nye entre (50 kr.).
Engelsksproget pylonskilt ligger i laden klar til opsætning.
Arbejdsgruppe for formidlingscenter
Der blev på Jørgens forslag nedsat en gruppe, der skal arbejde videre med etablering af et formidlingscenter. Gruppen består af Helle, Christian, Povl Erik og Jørgen.
Projektor
Helle har købt en projektor, som Ole J. klargør til havegruppemødet 14. januar.
Nyhedsbrevet
Helle fortalte, at nyhedsbrevet genererer nye medlemmer.
Emner til foredrag
Helle er i gang med at planlægge foredrag og kurser i 2020. Hun nævnte bl.a. botaniker Peder Friis Møller, hortonom Louise Windfeld samt evt. foredragsholdere fra Nordisk Genbank og Arboretet i Hørsholm som en mulighed. Hun nævnte ligeledes et kursus i tørring af frø og krydderurter som en mulighed.
Møde om skiltning/aktiviteter i Tranekær
Lene deltager i et møde 21. januar. Mødet er indkaldt af Leif Koch Madsen, der repræsenterer biavlerne.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Onsdag 5. februar 2020 kl. 18.30 i Borgerhuset, Rudkøbing.