Referat af bestyrelsesmøde i Medicinhaverne 8. oktober 2019
Til stede: Christian Ahlefeldt, Helle Ravn, Jann Poulsen, Kirsten Jørgensen, Jørgen Fischer, Stig Joensen, Ole Jacobsen
Afbud fra Lene Anker.
Referent Helle Ravn, 10.10.2019
Stig Joensen orienterede om, at det var sidste gang, han var til et bestyrelsesmøde, da han er flyttet til Aarhus.
Økonomi
Ole Jacobsen fremlagde de aktuelle tal for 2019 sammenlignet med året før. Også i 2019 har vi rekord i besøgstallet, hvilket alle glædede sig over. I runde tal:
Antal betalende                  entréindtægt              salg af planter mm
I 2018 var der til 7.10      8.460                                     205.000                           40.000
I 2019 har der til 7.10      9.300                                     260.000                           70.900
Lene Anker har efterfølgende sendt følgende flotte webbaserede tal:
4500 brugere besøgte vores hjemmeside i juli måned.
Vi har pr. 10.10.2019 1268 følgere på Facebook
Vi har pr. 10.10.2019 225 følgere på Instagram.
Vi har godt 600, som får vores nyhedsbrev.
Og endelig har vi nu 319 husstandsmedlemmer.
Helle Ravn orienterede om, at der er balance mellem foreningens indtægter og udgifter, men at der kun kan iværksættes nye tiltag, når der foreligger eksterne tilskud i form af fondsmidler.
Fra 2020 vil det blive forsøgt at få flere indtægter fra salg.
Beslutning:
Jørgen Fischer kontakter Biavlerne i Tranekær og forhører om evt. salg af honning.
Børnenes Medicinhave
Hele bestyrelsen var meget glade for, at Bent, Bente og Jan Oskar arbejder med planlægning af Børnenes Medicinhave. De har tanker om en tre-trin opbygning, så arbejdet er overkommeligt både økonomisk og arbejdsmæssigt. Bestyrelsen var imponeret over arbejdet, men forud for ansøgninger til fonde, skal der laves detailbeskrivelse af vandanlæg og planter samt sandkassen.
Såfremt der skaffes midler, bliver Fase 1 af Børnenes Medicinhave det nye projekt i 2020, og Børnenes Medicinhave skal placeres inden for takshækken i den tidligere depothave. I 2020 arbejdes der med vandanlæg og sandkasse.
Fase 2 og 3 udføres de følgende to år. Fase 2 er et Læringshus for børn. Der opføres et mindre skævt træhus med stråtag, og en væg udføres som insekthotel. I huset skal vises plancher med planter og insekter. Bestyrelsen ønsker en liste over planchernes temaer.
Gruppen ønsker at plante buske med spiselige bær, men bestyrelsen anbefaler plantning allerede i fase 1. Endvidere skal der etableres plantekasser med spiselige, medicinske planter.
Fase 3 er anlæggelse af en labyrint. Bestyrelsen ønsker den beplantet med bambus. Der var dog uenighed, om en labyrint skal plantes allerede i 2020. Labyrinten skal bestå af bambusplanter, og der skal være flere udgange.
Beslutning:
Jann Poulsen skal medvirke ved placeringen af de enkelte elementer.
Børnenes Medicinhave placeres i den tidligere depothave.
Arbejdsgruppen udarbejder detaljeret beskrivelse af projektet, så det kan vedlægges ansøgninger.
Skiltning 2020
Introduktionsteksten på pylonskiltene oversættes til engelsk, der fremstilles et
A-3 skiltet om Hildegards have på engelsk, og det tyske skilt gennemlæses med kritiske øjne. Der fremstilles ikke flere skilte på tysk eller engelsk, da intro-skiltene har henvisning til hjemmesiden og alle planteskilte er forsynet med både latinske og danske navne.
Ole Due er omkring halvvejs med at skrive de cirka 100 nye planteskilte, der skal opsættes inden sæsonen 2020. Bestyrelsen er imponeret.
Helle orienterede om, at det ikke er lykkedes at få et godt dronebillede til et nyt skilt ved betalinspavillonen.
Inden sæsonen fremstilles et nyt opdateret skilt om Tranekærs lyksaligheder til erstatning for det forældede skilt over for Orangeriet.
Beslutning:
Helle arbejder videre med skiltene og forhører sig om priser på oversættelse af dele af hjemmesiden til engelsk.
Ole Jacobsen tager billede i begyndelsen af sæsonen 2020.
Christian Ahlefeldt arbejder med nyt generelt skilt
Gruppebesøg og rundvisninger 2020
Entreprisen per person for grupper (både med og uden rundvisning) er 40 kr. og der betales for minimum 15 personer. Hertil kommer eventuel betaling for rundvisning.
Annie Steen Andersen anbefaler, at der betales et depositum ved bestilling af rundvisning.
Der har været et begrænset antal deltagere ved sommerens generelle rundvisninger, og mange kommer uden at have tilmeldt sig. Til gengæld er der mange til temaer som bær & frugt samt Hildegard.
Beslutning:
Der betales et depositum på kr. 500 ved bestilling af rundvisning. Det skal fremgå af hjemmesiden.
Jann Poulsen laver to offentlige rundvisninger om bær og frugt. Der laves to offentlige rundvisninger om Hildegard.
5. Visioner og tidsplan
Bestyrelsen havde på forhånd fået tilsendt et oplæg til en visionsplan med tidsplan for gennemførelse 2020-2025 inc. Planen var udarbejdet af Helle Ravn
Der var stor enighed om, at det var formålstjenligt med en visionsplan, og der var kun to små rettelser. Der arbejdes videre med planen i bestyrelsen
Beslutning
Der arbejdes videre i Bestyrelsen i oktober – medio december.
Planen udsendes til Havegruppen inden nytår og den gennemgås på januarmødet.
Den reviderede plan fremlægges på generalforsamlingen.
6. Eventuelt
Der anskaffes en projektor, som er let at betjene, til foreningen.
Der laves ikke en julekalender i 2019.
Der er 35 eks tilbage af Medicinhavebogen, som bør genoptrykkes i 500 eksemplarer. Gitte gennemlæser den eksisterende for småfejl. Redaktør endnu ikke fastlagt.