Til stede: Per Mansa, Jann Poulsen, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen og Elin Lambertsen. Ole Jacobsen deltog også, som fungerende kasserer.
Afbud fra Christian Ahlefeldt-Laurvig og Holger Brodersen.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Per blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 9. januar 2023.
– foredraget den 8. marts 2023 m. Ann Berit Frostholm, Nature Works, er på plads. Elin kontakter Lene vedr. annoncering i Øboen, Medicinhavernes hjemmeside, Facebook og Instagram.
– Nanna har talt med Planteriet vedr. plantemarked. Planteriet har som første prioritet at få planteriet op at stå. Så plantemarkedet må være på et senere tidspunkt.
– vedr. bemanding af have 6, så er John tovholder og Mette og Gunver ønsker at være med.
– Dorte har kontaktet Poul Erik vedr. låge mellem Planteriet og Arboretet.
3. Evaluering af Januarmødet den 18. januar og drøftelse af forslagene fra mødet.
Alle var enige om, at det var et godt møde. Der var dog mange punkter til drøftelse, så det blev lidt uoverskueligt. Det var godt, at alle kunne komme med ideer, og at så mange kom til orde.
Følgende punkter blev drøftet:
– Involvering/indflydelse: Der var enighed om at haverne/grupperne skal involveres mere. Så når der er emner/beslutninger, der vedrører en gruppe, mødes nogle fra bestyrelsen med formanden/evt. gruppen. Dette inden bestyrelsen tager en beslutning.
– Børnenes Medicinhave; Per vil indgå i denne gruppe. Have 4 vil gerne give en hånd med.
– Der tages et nyt dronebillede, så Børnenes Medicinhave og Have 6 også kommer med (af Ole Jacobsen).
– Referat fra bestyrelsesmødet gennemgås på frokostmøde.
– Opstart af det nye år meldes ud senest ved generalforsamlingen den 2. marts.
– De nye frivillig skal have en kontaktperson i den gruppe, de havner i.
– Ændring af velkomstområdet skal prioriteres: tages op af den nye bestyrelse. Dette berører også placeringen af formidlingsvæggen.
Det overlades til den nye bestyrelse at vurdere de mange øvrige forslag fra januarmødet og lægge en plan for at realisere de mest relevante.
4. Generalforsamling den 2.3. Indkaldelse og budget.
Generalforsamlingen foregår i Borgerhuset, kl. 19.00.
Pers forslag til dagsorden blev drøftet. Per arrangerer annoncering, bestilling af Borgerhuset og forplejning.
Forslag til budget blev gennemgået. Per sender et rev. forslag til bestyrelsen.
5. Have 6, status herunder om vi skal igangsætte etape 2 nu.
Etape 2 omfatter etablering af stier fra have 1 og have 5, etablering af bede og interne pladser med stålkanter og stabilgrus, 2 stk. Pergolaer og sætning af marksten ved 3 små bede. Stougaards tilbud lyder på 303.750 kr. Der er modtaget tilsagn om støtte på i alt 182.500 kr., så Medicinhaverne egenbetaling bliver 121.250 kr. Alle beløb er ex. moms.
Fase 2 omfatter ikke udskiftning af jorden i bedene. Dette vurderes af nogle bestyrelsesmedlemmer som ikke nødvendigt. Det besluttes dog senere i samarbejde med have 6.
Per kontakter John (som tovholder for have 6) om han er indforstået med igangsættelsen af fase 2.
6. Kurser, foredrag og arrangementer.
Der er podekursus den 11. marts 2023 kl. 10.00 i Frivilligcenteret v. Peder Lollesgaard og Jann Poulsen.
Der er beskærekursus den 1. april 2023 kl. 10.00 i Medicinhaverne v. Jann Poulsen.
Der er som før nævnt foredrag den 8. marts 2023 “Sådan får du flere sommerfugle, vilde bier og andre dyr i din have”.
Der er planlagt foredrag 2. halvår 2023 med Jens Soelberg vedr. medicinske planter. Per arrangerer.
Elin foreslog, at der afholdes offentlige rundvisninger evt. med et tema. Således at man ikke skal være med i en gruppe for at komme på rundvisning.
Rundviserne vil tage det op på deres næste møde.
7. Rekruttering af frivillige
Der er siden nytår udmeldt 4 personer, og 3 har meldt interesse som frivillig.
På kontaktlisten er der navne, som ikke længere er aktive i Medicinhaverne. Det blev aftalt, at Elin sender en liste til de enkelte formænd, om han/hun vil fjerne de navne, der ikke længere er aktuelle.
Dorte foreslår, at vi laver et indstik til Medicinhavernes folder, som appetitvækker for potentielle nye frivillige. Med overskrift over, hvad man laver og årets gang. Elin og Dorte kigger på det.
8. Brug af gødning og sprøjtemidler. Foreslået af Dorte.
Det blev besluttet, at Medicinhaverne dyrkes efter økologiske principper. Dvs. der må ikke bruges kunstgødning og kemiske/syntetiske sprøjtemidler.
9. Entre for skoler og børnehaver. Theresa har bedt os afklare, inden hun tager kontakt til flere. Er det gratis for børn og 50 kr. pr. voksen? Hvad med institutionsmedlemskab?
Dette punkt udsættes til næste møde.
10. Annoncering 2023.
Det blev besluttet følgende annoncering med en halv side:
Tillægget “Rundt om Langeland” som udkommer 7. maj sammen med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis samt den 10. maj med Øboen
Tillægget “Sommeroplevelser på Fyn” som udkommer d 25. juni sammen med 14 dagblade.
Og som “pop-up” reklame på Facebook.
11. Næste møde.
Aftales efter generalforsamlingen.
12. Evt.
Frivilligcenteret har snart generalforsamling. Elin deltager pva. Medicinhaverne.