Til stede i Frivilligcenter Langeland, Rudkøbing: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Stig Joensen og Lene Anker. Afbud fra:  Kirsten Jørgensen og Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referat: Lene Anker.
SIDEN SIDST
Besøgstal
2018: 10.380 mod 8433 i 2017, en fremgang på 23 pct.
Henvendelser/invitationer
Helle: Vi får flere og flere henvendelser/invitationer om bl.a. at deltage i forskellige ting.
Vedtaget: Helle videresender henvendelser til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis ingen kan/vil deltage, melder Helle afbud.
Lene deltager i et møde 27. januar på Frivilligcentret vedr. en fælles Langelandskalender.
Helle: Vi har takket nej til Langeland Kommunes tilbud om at deltage i en ungelejr i 2020, hvor unge fra udlandet ville kunne arbejde i Medicinhaverne mod kost og logi.
Helle: Vi takker nej til at deltage i et ungekulturmøde 6. feb.
Helle: Vi har fået henvendelser fra Helle Solhøj og Karen Elberg, der vil lave rundvisninger i Tranekær med besøg i Medicinhaverne. Der er fint, bare man giver besked til Annie om dato og tid og lægger 30 kr. i kassen pr. deltager. Det samme gælder Fru Grøn.
Åbne haver på Langeland og Tåsinge
Helle har holdt møde med Hannu Sarenström, svensk haveguru og -kendis, nu bosat i Kædeby, og turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe om Hannus ide med et Åben Have-arrangement på Langeland og Tåsinge én dag i juni og august. Det er op til de enkelte haveejere, om de vil tage entre og tilbyde guidede ture. Næste møde er i slutningen af januar. Hvis arrangementet forløber tilfredsstillende, vil Anne Mette Wandsøe indstille til Langeland Kommune, at man giver et tilskud til det efterfølgende års arrangement.
Cph Garden Show 2019
Helle: Haveselskabet har inviteret Hannu Sarenström til at lave en udstillingshave i forbindelse med det store haveshow den 20-23. juni i Ballerup. Han har fået et område lige indenfor portene. Han vil promovere Medicinhaverne og Langeland i stor stil. Derfor yder vi ham et tilskud på 5000 kr.
Forskningsprojektet “Danish Medicinal Plant Biobank”
Helle: Vi har fået en invitation fra kurator, ph.d. Jens Soelberg, Naturmedicinsk Museum, om at deltage i et treårigt forskningsprojekt, hvor han skal dokumentere og indsamle materiale af samtlige danske lægemiddelplanter fra perioden 1619-2020: Ca. 330 arter. Det er de udvalgte “danske” arter af de i alt 750 arter, som har været anført i middelalderlige skrifter, de danske farmakopéer eller i den nuværende europæiske farmakopé.
Vedtaget: Helle inviterer Jens Soelberg, der tidl. har holdt foredrag for os, til at komme til Langeland og fortælle bestyrelsen mere om projektet, inden vi beslutter os.
Folder
Vedtaget: Folderen trykkes på dansk, tysk og engelsk. Der ændres ikke på layoutet, men QR-koden tages ud.
Have 6
Ole D. luftede ideer om nyt navn til den kommende Have 6, der hidtil er blevet kaldt sansehaven med undertemaet kosmetiske planter. Der var flere forslag til nyt navn på havegruppemødet 8. januar, bl.a. ”De fem sansers have”. I den forbindelse kunne det overvejes, om man skal flytte planterne fra den nuværende Duftafdeling i Have 1 til Have 6.
Generalforsamling
Der er generalforsamling i Borgerhuset onsdag 6. februar kl. 19. På valg er Stig, Ole J., Jann og Helle. Alle modtager genvalg. På valg er også revisor Ole Olsen, der ikke genopstiller. Ole Olsen anbefaler, at vi fremover bruger en statsautoriseret revisor.
Vedtaget: Helle henvender sig til Ole Olsen for at høre hans argumenter for brug af registreret revisor.
Vedtaget: Helle henvender sig til Lars Johansen for at høre, om han vil være revisor, indtil der findes en evt. anden løsning.
Vedtaget: Ole J. og Lene henvender sig i juni til to forskellige revisorer for at høre om priser. Vi afventer svar på spørgsmål fra SKAT i maj, derfor først møde i juni.
Entrestigning
Vedtaget: Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at entreprisen hæves til 40 kr. pr. voksen fra 2020
Netdækning
Helle har henvendt sig til Langeland Kommune, der har fået statspenge til at oprette såkaldte hot spots med netdækning. Sådan et vil vi gerne have placeret i nærheden af betalingsanlægget, så der uden problemer kan betales entre og planter via MobilePay.
Fondsansøgninger
Vi har fået fondsmidler for i alt 318.893 kr. i 2018.
Vedtaget: Helle søger midler til ny port i nordfacaden af laden samt ændring af den nuværende port, der i stedet bliver en dør. Vi har fået prisoverslag på ny port i nordfacaden: 48.750 kr. Der søges desuden til børneaktiviteter, planter til Have 4, foredrag/aktiviteter, ny havetraktor incl. klipper og evt. rive., midler til forundersøgelser vedr. nybygget formidlingscenter samt tre pergolaer, to i Have 4 samt en overdækket pergola ved det nye betalingsanlæg.
Nyt indgangsparti/betalingsanlæg
Jann, Povl Erik, Jørgen, Flemming og Stig holder møde om det nye indgangsparti/betalingsanlæg ved laden tirsdag den 22. januar kl. 13.
STRATEGI FOR MEDICINHAVERNES UDVIKLING
Bestyrelsen ønsker – som det også fremgår af formålsparagraffen i foreningens vedtægter – at etablere et formidlingscenter. Der arbejdes ud fra ideer om en nybygget moderne og energirigtig version af de gamle herregårdsorangerier. Der skal være plads til at holde møder og udstillinger. Bygningen skal rumme toilet- og køkkenfaciliteter samt mulighed for billetsalg. Der skal være plads til vinteropbevaring af sarte planter. Der arbejdes umiddelbart med en placering inden for lågerne. Det er vigtigt, at bygningen projekteres så bæredygtigt som muligt, og at den bliver så lidt energikrævende som muligt. Mulighed for opvarmning med jordvarme og solceller eller anden miljøvenlig energi skal indgå i planerne. Ligesom der skal opsamles regnvand til vanding i haverne.
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at fremtidige driftsudgifter skal tilpasses driftsindtægterne (entreindtægter og medlemskontingenter).
Vedtaget: Helle kontakter Nordea for at sondere muligheden for en stor donation til realisering af projektet. Helle søger – efter opfordring fra Anne Mette Wandsøe – LAG-midler til research, ideudvikling samt fremstilling af brochuremateriale, der skal indgå i ansøgninger til store fonde.
NYESTE: Bestyrelsen arbejdede videre med planerne om et formidlingscenter på et møde mandag 14. januar. Resultatet af dette møde, vil Helle fremlægge på generalforsamlingen 6. februar.
EVENTUELT
Hedeselskabet
Helle har meldt Medicinhaverne ind i Hedeselskabet. Medlemskab koster 200 kr. årligt og er en forudsætning for, at vi kan søge deres fond.
Oprydning
Vedtaget: Ole J. beder vognmand Karl Henning Pedersen om tilbud på at fjerne de bunker af betonblandet jord, der ligger ved Svinestien. Der skønnes at være ca. 15 kubikmeter.
Helle vil pænt opfordre naboen, Orangeriets ejere, til at rydde op på deres side af vejen. Vi vil til gengæld bruge buskrydderen langs modsatte side, så indkørslen til haverne – og Orangeriet – kommer til at fremstå ryddelig.
Uddeling af brochurer på turistmesser
Helle:  Turistbureauet uddeler Medicinhavernes brochurer på en stor turistmesse i Odense i januar og på en endnu større turistmesse i Hamborg i februar.