Deltagere: Per Mansa, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen, Nanna Mariegaard og Dorte Meyer.
Afbud: Jann Poulsen, Elin Lambertsen, Holger Brodersen.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden
Christian blev valgt som dirigent, Dorte tog referat.
Under evt. tilføjet: låge mellem potteriet og arboretet.
2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 06.09.22
a)  Elin har fundet foredragsholder om biodiversitet. Det er aftalt til 08.03.23 kl. 19.00.
Per og Elin kontakter foredragsholder og booker lokale i Borgerhuset.
b) Nanna vil deltage i arbejdet med at få plantemarkedet op og stå igen sammen med Planteriet. Som tidligere aftalt skal der kun sælges hjemmeavlede planter.
c) Der har været en henvendelse fra en lokal børnehave om besøg.
d) Der afventes tilbagemelding ang. tilladelse til skiltning om fartbegrænsning.
e) Bestyrelsen har foreløbig kun kendskab til 2 personer til bemanding af have 6, dette tages op på januarmødet.
d) Ligeledes tages mangel på haveansvarlig og bemanding for Børnenes Medicinhave op på januarmødet.
e) Alfio Bonanno-projekt: der ansøges kunstfonde så etablering af projektet forhåbentlig kan ske i 2023.
3) Økonomisk overblik ved årsskiftet
Se Pers vedlagte vurdering
Tilføjelse;
a) Der skal afsættes penge til at få lavet et program til at lave plantelister i.
b) Der skal oprettes en ny side på Facebook, der er mere sikker, da det trods ihærdige anstrengelse ikke er lykkes at få den nuværende side til at fungere, efter at den er hacket.
c) Medicinhaverne er medlem af Turist og Erhvervsforening Langeland. Det besluttes, at medlemskab flyttes til den nystiftede forening ” Langeland sammen”.
d) Der orienteres om Medicinhaverne via de sociale medier. Omkostningerne i forbindelse med udsendelse af materiale til fx busselskaber er et stort og dyrt arbejde og fravælges derfor.
4. Vigende besøgstal
Der er kommet 100.000 kr. færre ind i entreindtægter i 2022. Tallet vurderes ikke at være alarmerende, da besøgstallet sammenlignet med årene før Corona har holdt en stigning på ca. 1000 om året. De mange besøgende i 2021 skyldes formentlig af danskerne endnu stort set ikke kunne rejse til udlandet pga. corona, mens mange tyskerne nåede at feriere i Danmark.
Det forventes, at Bonannos projekt kan være medvirkende til at øge besøgstallet, og ideer til at styrke besøgstallet er et emne, der tages op på januarmødet.
5. Status på have 6
Der foreligger et tilbud fra Stougaard på 303.750 kr. ex. moms.
Der er modtaget tilsagn om støtte på 145.000 kr. og pt. afventes svar på ansøgning om yderligere 75.000 kr. Svaret forventes at foreligge inden næste bestyrelsesmøde. Der er afsat 125.000 kr. til egenbetaling. Såfremt de 75.000 kr. bliver bevilget, vil der være penge til at udføre hele Stougaards tilbud.
6. Trailer og andre anskaffelser
Øvrige ønsker om udgifter og anskaffelser udsættes til næste møde.
7. Planlægningsmøde i januar 18.01.23, Hvem hjælper?
Per har lavet udkast til dagsorden. Denne gennemgås. Per vil udsende dagsordenen inden mødet.
Nanna sørger for kaffe og basser, samt kaffebryggere. Per, Kaj, Jørgen og Dorte møder ind og sætter borde og stole op.
8. Generalforsamling
Per spørger Lars Johansen om han vil være dirigent.
På valg er Jann, Kaj og suppleanter.
9. Entre for medlemmers børn/ børnebørn.
Medlemskab dækker husstand, børn under 18 gratis.
Per søger for besvarelse på konkret henvendelse.
10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes 09.02.23 kl. 19.00 i Frivilligcentret, (Pejsestuen er reserveret).
11. Eventuelt
Det er tidligere besluttet, at der skal etableres en låge mellem Planteriet og Arboretet.
Povl- Erik er iværksætter af dette. Dorte kontakter ham, så han kan gå i gang.