Planteressource Foreningen Langeland
Referat fra: PRFO Generalforsamling 22. marts 2011.  i Borgerhuset, hvor knap 40 medlemmer deltog.
Dagsorden ifl. vedtægter
 1. Velkomst
  2. Godkendelse af dagsordenen. Dagsorden var ”kun” udsendt indeholdt i forslag til Nye Vedtægter. Det blev påtalt!
  3. Valg af dirigent Erik Pilegaard Petersen valgt.
  4. Valg af stemmetællere Bjarne Mahler Schou og Lars Johansen valgt.
  5. Beretning for det forløbne år Se udsendt beretning. Lidt debat, men ingen klarhed over, hvad retning PRFO skal følge fremover? (se under evt.)
  6. Regnskab for det forløbne år: Mads Jørgensen fremlagde regnskab. En del spørgsmål. Man så gerne regnskab inkl. noter udsendt på forhånd til medlemmer. Administrationsudgifter burde opdeles mere. Sætte tæring efter næring! Se udsendt regnskab og budget fra Mads Jørgensen.
  7. Valg: Formandsvalg. Står ikke i nuværende dagsorden!!! Bjarne Møller Pedersen genvalgt
  a. 3 bestyrelsesmedlemmer: Gustav Kaadtmann genopstiller.  Valgt. Mads Jørgensen genopstiller. Valgt. Hans Elbers genopstiller ikke. Jan Steendorph Petersen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
  b. 1 bestyrelsessuppleant Kirsten Jørgensen genopstiller. Valgt.
  c. 1 revisor Ole Jacobsen genopstiller. Valgt
  d. 1 revisorsuppleant (hvert andet år). Anne Jensen, valgt i 2010, men rejser.  Lars Johansen nyvalgt
  8. Særlige emner til behandling
  a.  Vedtægtsændringer. Vedtaget som foreslået, dog således at i Paragraf 3, stk. 1, bibeholdes den oprindelige tekst, især grundet bedre muligheder ved nye fondsansøgninger. Paragraf 10 Fastsættelse af næste års kontingent flyttes frem som punkt 7.  Paragraf 11. Budget for næste år flyttes frem som punkt 8. Øvrige paragrafer forskydes så to pladser ned. Alle, minus Klaus Eggert, vedtog så dette forslag til Nye Vedtægter, som skal gennem en Ekstraordinær Generalforsamling snarest muligt?
  b.
  c.
  9. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  a. Ingen forslag indkommet
  b.
  c.
  10. Fastsættelse af næste års kontingent.  Forslag: Uændret. Forslaget vedtaget: 150 kr. pr husstand
  11.
  12.
  13.
  14. Budget for næste år.
  15. Mads Jørgensen fremlagde dette lige efter regnskab.  Ret megen debat. Der ønskes mere overskuelighed. Mere specifikt. Budget sat op efter samme system som regnskab. Bestyrelsens svar:  Gerne forbedringer, men der er stor usikkerhed. Fondsindtægter er bedste estimat!
  12. Eventuelt. Michael Martin Jensen fandt, at PRFO skulle melde positivt ud omkring Nationalpark Sydfyn.   Christian Ahlefeldt afviste klart dette ønske. Formanden slog fast, at PRFO bør være helt politisk neutral, og kun arbejde efter sine formålsparagraffer. Jan Steendorph foreslog et Ide/Visionsmøde for PRFO-medlemmer snarest. Meget vel modtaget.
Annette Sanchez holdt efter generalforsamlingen et meget inspirerende indlæg om Sansehaven Tranegården og anvendelse af denne. Kan blive en interessant samarbejdspartner for Medicinhaverne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________