Helle Ravn aflægger beretning på generalforsamlingen 6. februar 2019.

Referat af generalforsamlingen i Medicinhaverne i Tranekær
onsdag 6. februar 2019 i Borgerhuset i Rudkøbing

Referent: Lene Anker
VELKOMST
Formand Helle Ravn bød velkommen til generalforsamling og glædede sig over, at så mange (52 medlemmer) deltog.
VALG AF DIRIGENT
Lars Lyholm Johansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter dagsordenen blev godkendt.
VALG AF STEMMETÆLLERE
Nanna Mariegaard og Lise Munk blev valgt. Der blev dog ikke brug for dem, da alle valg var genvalg og foregik ved klapsalver.
BERETNING
Helle Ravn nævnte bl.a., at der i 2018 har været udbudt 16 offentlige foredrag, kurser og rundvisninger, bl.a. havde et enkelt foredrag 100 deltagere.
Formanden kunne også fortælle om en 23 procents stigning i besøgstallet. I 2018 besøgte 10.380 haverne mod 8.433 i 2017.
2018 blev året hvor Medicinhaverne udgav bogen ”Medicinhaverne i Tranekær – En medicin-botanisk park”, skrevet af Helle Ravn og Ole Due Pedersen. Bogen blev trykt i 700 eksemplarer. Ved årsskiftet var der 240 på lager.
På anlægssiden blev 2018 et meget travlt år. Der blev bl.a. lavet handicapvenligt toilet og køkkenfaciliteter i laden og anlagt endnu en have, Haven for infektioner og immunsystem.
Formanden takkede de 48 medlemmer af havegruppen for deres store indsats, gode humør, entusiasme og ansvarlighed.
REGNSKAB
Bogholder Britta Christiansen gennemgik regnskabet, som viste et resultat i 2018 på 209.147 kr. mod 107.901 kr. året før.
Donationer fra fonde og private udgjorde i 2018 i alt 321.308 kr., heraf kom de 157.620 kr. fra en stor donation fra Fynske Bank Fonden samt private CEBI-investorer af de midler, der blev tilbage, da planteavlsprojektet CEBI nedlagde sig selv. I 2017 modtog Medicinhaverne 273.586 kr. i donationer.
Entreindtægterne samt indtægter fra guidede ture var i 2018 på 189.997 kr. mod 130.808 kr. året før. Kontingentindbetalingen udgjorde i 2018 51.500 mod 34.255 kr. i 2017.
Britta Christiansen fortalte, at ledelsen i Medicinhaverne i november 2018 forespurgte SKAT, om foreningen opgør momsen korrekt og om eventuel skattepligt for foreningen. Der ventes svar i marts.
VALG
Formanden vælges hvert år direkte på generalforsamlingen, og Helle Ravn blev genvalgt. På valg var desuden tre bestyrelsesmedlemmer, Jann Poulsen, Stig Joensen og Ole Jacobsen. Alle tre blev genvalgt. Også bestyrelsessuppleant Lene Anker blev genvalgt. Som ny revisor valgtes Lars Johansen. Det lykkedes ikke at få nogen til at stille op som revisorsuppleant.
EMNER TIL BEHANDLING
Der var ikke indkommet emner til behandling
KONTINGENT
Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. i 2020.
BUDGET FOR 2019
De samlede udgifter er skønnet til 481.530. Indtægterne til 438.000 kr. Blandt de større poster er anskaffelse af en traktor og en havetraktor. Der er ligeledes afsat 48.750 kr. til en ny port i nordsiden af laden og 35.000 kr. til etablering af bassin i Haven for infektioner og immunsystem.
Bjarne Møller Petersen: Ny port i nordsiden af laden samt tilmuring af den gamle port mod øst koster godt 100.000 kr. Det er mange penge, men måske kan det indgå sammen med andet i en stor ansøgning til en af de store fonde?
Helle Ravn: Et flertal i bestyrelsen har vedtaget at udskyde tilmuringen af den gamle port indtil videre.
Lars Johansen: I køber en del maskiner?
Helle Ravn: Ole Jacobsen har hidtil stillet en nyrenoveret Ferguson-traktor til rådighed for Medicinhaverne. Den har vi købt, og så mangler vi en plæneklipper, så arbejdet med græsklipning kan fordeles på flere frivillige. Det tager syv timer at slå græsset i Medicinhaverne.
EVENTUELT
Entre
Helle Ravn orienterede om, at bestyrelsen overvejer, at sætte entreen op til 40 kr. i 2020. Ib Nielsen foreslog, at der bliver gratis adgang i vintermånederne, og Bjarne Møller Petersen bad bestyrelsen overveje, om prisen skal sættes op til 50 kr. og derefter holdes i ro i en længere periode.
Helle Ravn: En stigning fra 30 til 50 kr. er voldsom, men bestyrelsen vil tage forslagene med i sine overvejelser, inden der træffes en beslutning.
Formidlingscenter
Det fremgår af Medicinhavernes vedtægter, at bestyrelsen skal arbejde for at skabe et formidlingscenter for medicinplanter og plantemedicin, og Helle Ravn fortalte kort om bestyrelsens tanker i den forbindelse. De går i retning af en moderne version af et gammeldags herregårdsorangeri, som bl.a. skal rumme foredragssal og plads til temaudstillinger og opbevaring af vinterfølsomme planter. Der skal kunne opsamles regnvand, og bygningen skal have termoglas. Formanden, der kunne fortælle, at Nordea Fonden har takket nej til at gå ind i projektet, vil søge udviklingsmidler hos LAG til konsulentbistand i forbindelse med den indledende planlægning. Bestyrelsen overvejer studieture til andre orangerier.
Lise Munk: Tænk i bæredygtighed. Det er der fondspenge i.
Ole Olsen: Gisselfeld er et besøg værd.
Ib Nielsen: Det er flot med disse visioner.
Ole Due Pedersen: Skal der være både tropiske og subtropiske planter og audiovisuelt udstyr?
Helle Ravn: Ja, til begge dele
Palle Lindegaard: Hvor skal det ligge?
Helle Ravn: Det er ikke besluttet endnu.
Bogen
Peter Dragsbo ville vide, om bogen ”Medicinhaverne i Tranekær – En medicinsk-botanisk park” har givet overskud.
Helle Ravn: Bogen har for nuværende givet ca. 23.000 kr. i overskud.
Børneaktiviteter
Peder Lollesgaard foreslog at lave en bambuslabyrint.
Helle Ravn: Der er nedsat en gruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter for børn, for det mangler vi virkelig.
Christoffer Lollesgaard: Tænk gerne i aktiviteter, hvor vand indgår.
Flemming Kunkel: Det er vigtigt, at det bliver aktiviteter, som forældre og børn kan være sammen om.
Anne Mette Wandsøe: Det er vigtigt, at børnene ikke bliver sluppet løs i fri dressur.
Helle Ravn: Der kommer et nyt skilt på indgangslågen, hvoraf det fremgår, at børn kun har adgang ifølge med voksne. Bl.a. af hensyn til de mange giftige bær og planter, bør børn ikke gå rundt uden opsyn af voksne.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
________________________________________________________________________________________________________________________________________