DAGSORDEN
1. Velkomst.
Formand Bjarne Møller Petersen bød velkommen
2. Valg af stemmetællere.
Jesper Brandt og Asger Kristensen blev foreslået og valgt
3. Valg af dirigent
Lars Johansen blev foreslået – og enstemmigt valgt
4. Beretning for det forløbne år.
Kort opsummering: Den 5. generalforsamling i foreningen, vi har fået en flot turistattraktion, 3000 eksterne besøgende registreret i 2012, vi arbejder nu mod 6 haver i stedet for de oprindelige 9. Urin-og Kønsvejshaven indvies officielt den 2. juni af Joan Ørting og efterfulgt af plante sælge/bytte dag. Fælles udflugt den 9. juni til Botanisk have i København og Naturmedicinsk Museum.
Helle Ravn har overtaget foreningens fundraising med stor succes – flere af ansøgningerne har givet penge.
5. Regnskab for det forløbne år.
Kort opsummering: Fald i medlemskontingenter, måske mest fordi nogen ikke får betalt –  besluttet ikke at rykke flere gange – kontingent-opkrævning fremrykkes i 2013. Total 88 medlemmer i 2012.
Ca. 23.000 kr. i frivillige indgangsbidrag, skilt på indgangslågen ser ud til at virke positivt.
Besluttet at man ikke medtager ”tilgodehavende LAG tilskud ” før end det er udbetalt – der står der 0 kr. i 2012 selvom vi har en rate- udbetalingsanmodning på 153.990 kr.
Posten administrationsomkostninger betydelig – dækker over udgifter til udarbejdelse af havetegninger, hjælp til stor ansøgning, regnskabsassistance. Renteudgifter viser en renteudgift i forbindelse med mellemregning til CEBI – det forklares som en regnskabsteknisk opførelse, som vil blive modposteret i 2013 således, at der reelt ikke er betalt renter fra PRFO til CEBI.
Mads Jørgensen havde udsendt regnskab 2012 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt og forsamlingen udtrykte tilfredshed over gennemsigtighed i det udsendte og tilfredshed med forklaringerne på generalforsamlingen.
6. Valg af: Formand, bestyrelse m.m.
På valg er: Bjarne Møller Petersen. Blev genvalgt med klapsalver
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Gustav B. Kaadtmann og Mads Jørgensen: Begge genvalgt med klapsalver.
På valg også: Jan Steendorph Petersen – vi har desværre ikke set meget til ham, og han har ikke oplyst om han modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår som nyt medlem: Anne E. Jensen, blev valgt med klapsalver
Valg af suppleant
På valg er: Kirsten Jørgensen, blev genvalgt med klapsalver
Valg af revisor.
På valg er Ole Jacobsen der blev genvalgt med klapsalver
Valg af revisor suppleant
På valg er: Lars Johansen der blev genvalgt med klapsalver
7. Særlige emner til behandling
Testkøkkenet blev nævnt og Anne Mette Wandsøe redegjorde for, at det var heldigt, at vi ikke på nuværende tidspunkt havde en meget stor efterspørgsel – der var stadig nogen ting omkring godkendelsen af køkkenet, der ikke var helt på plads – køkkenet er korrekt indrettet – men det, at det skal benyttes af ”tredjemand” gør det noget kompliceret, og det skal levnedsmiddelkontrollen selv finde frem til en fremgangsmåde for – hvilket ikke kan ske førend forholdene er klar til det – der arbejdes med det. Gunvor Rosell har indtil videre testet køkkenet, der er foretaget nogle supplerende indkøb, Anne Dall har forhandlet med myndighederne om krav til os og endelig er der enkelte forhold omkring bygningens toiletforhold, der skal på plads. Der kommer et hold kursister den 8. og 9. april der skal arbejde med tang. Der blev spurgt fra salen om det havde sin rigtighed, at der var købt en rengøringsmaskine til 100.000 kr. for det gik der rygter om (Anne Mette Wandsøe har efter generalforsamlingen fundet bilag på den indkøbte maskine – det lød på 10.000 kr.)
8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
Dirigenten konstaterede, at der med det fornødne varsel var indkommet et forslag fra Peter Lollesgaard om at ændre foreningens navn fra PRFO til Medicinhaverne i Tranekær. Peter Lollesgaard begrundede sit forslag med, at det var medicinhaverne, der var synlige og kendte i daglig tale, en del af de tilstedeværende henledte opmærksomheden på, at det var brochuren om Medicinhaverne, der skabte mest forvirring – her blev alle navne brugt i skøn forvirring. Der er påbegyndt et arbejde med opsætning og ændringer af brochuren, som Helle Ravn står for – Helle Ravn var imidlertid forhindret i at deltage på generalforsamlingen – så det blev foreslået, at formanden sørgede for at sende arbejdspapiret ud til havegruppen og bestyrelsen for tilføjelse af rettelser. Der kom en række forslag til kosmetiske ændringer på hjemmesiden. Derefter fulgte en lang debat om historikken med foreningens stiftelse, udskillelsen af CEBI, tilføjelsen af testkøkkenet m.m. Peter Lollesgaard fastholdt sit forslag som dirigenten sendte til afstemning – der var 7 stemmer for, ud af de der deltog i alt 22.  Forslaget var dermed faldet.
9. Fastsættelse af næste års kontingent.  Forslag uændret 150 kr. Forslaget vedtaget
10. Budget for næste år – 2013. Kasserer Mads Jørgensen viste bestyrelsens beslutningsgrundlag: regnskab for 2012. Et optimistisk budget med flest mulige indtægter og færrest mulige udgifter (her er der ikke gennemført særlig mange anlægsinvesteringer i Medicinhaverne – det sidste blev kommenteret fra Havegruppen, da få anlægsinvesteringer ikke anses for at være optimistisk) – de store smil bredte sig hele vejen rundt. Et pessimistisk budget, og endelig – bestyrelsens skønnede budget.
11. Eventuelt.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________