Referat af generalforsamling i Medicinhaverne 02.03.2022.
Referat: Nanna Mariegaard
Formand Per Mansa bød velkommen.
Godkendelse af dagsordenen: godkendt.
Valg af stemmetællere: Niels Ove Nielsen og Helle Ravn.
Valg af dirigent: Peter Dragsbo.
Beretning for det forløbne år: Per Mansa fremlagde beretningen.
Beretningen godkendt.
Regnskab for det forløbne år. Pensioneret statsaut. revisor Torben Tranberg der fremlægger regnskabet.
Det er for 3. år et flot regnskab.
Medlemstallet er steget.
Der er donationer for 116.000 kr.
Årets resultat 168.755 kr.
Foreningens formue er på 1.258.000 kr. hvoraf likvide beholdninger udgør 280.481 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Valg af:
a. Formand – Per Mansa genvalgt.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen består af:
Per Mansa,
Christian Ahlefeldt Laurvig,
Jørgen Fischer,
Kirsten Jørgensen genopstiller ikke,
Kaj Nielsen,
Ole Flintegård Jakobsen trækker sig pga. sygdom,
Jann Poulsen.
Christian Ahlefeldt Laurvig og Jørgen Fischer genvælges.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Holger Brodersen og Elin Lambertsen.
c. 2 bestyrelsessuppleanter: Nanna Mariegaard og Lene Anker, der ikke genopstiller.
Nanna Mariegaard genvalgt og ny suppleant Dorte Meyer.
d. 1 revisor- på valg er Torben Tranberg, der bliver genvalgt
e. 1 revisorsuppleant (vælges kun hvert andet år) – På valg er Lars Johansen, der bliver genvalgt.
Emner til behandling
Behandling af skriftlige indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslagene skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Kontingent uændret 200 kr. pr. husstand.
Budget for næste år.
Per fremlagde budgettet til orientering (Vedlagt)
Eventuelt
Spørgsmål til databasen med alle planter i Medicinhaverne: Ole Due har lavet den i privat regi. Det er meningen, at den på sigt skal lægges i en ny database med billeder. Max 3 personer der kan redigere i databasen. Der er ikke indhentet priser endnu.
Stor ros til Ole Due for at have styr på databasen.
Helle takkede bestyrelsen for godt samarbejde.
Per takkede for valget og takkede bestyrelsen og mange andre for et godt samarbejde. Vi skal passe på haverne og hinanden.
Tak til dirigenten.
Tak til de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer: Kirsten, Ole og Lene.