Referat af generalforsamling i Medicinhaverne i Tranekær
Tirsdag 18. maj 2021 i Medicinhaverne i Tranekær
Referat: Lene Anker (lara@privat.dk)

Velkomst
Formand Helle Ravn bød velkommen til generalforsamling i utraditionelle omgivelser. På grund af faren for corona-smitte og det deraf følgende forsamlingsforbud inden døre på 25 personer blev generalforsamlingen, som det ses på billedet, afviklet foran laden i Medicinhaverne.
Godkendelse af dagsordenen
Forsamlingen godkendte den udsendte dagsorden.
Valg af stemmetællere
Niels-Ove Nielsen og Torben Tranberg blev valgt.
Valg af dirigent
Lars Johansen blev valgt som dirigent, og Helle Ravn kunne i øvrigt konstatere, at Lars har været dirigent på samtlige generalforsamlinger i Medicinhavernes historie.
Beretning
I sin beretning sagde Helle Ravn bl.a.:
På sidste års generalforsamling sagde jeg, at året 2019 var gået ufattelig godt. Det samme kan stå med store og fede typer for året 2020. Der er nemlig kommet flere medlemmer, flere der modtager nyhedsbrevet, flere besøgende, og flere indtægter end vi havde drømt om.
Og så må man jo alligevel sige, at det har været et yderst mærkværdigt år. Først troede vi, at der praktisk taget ikke ville komme besøgende på grund af corona-restriktionerne. Derfor trøstede vi os med, at det var et held, at der var overskud fra 2019, så vi kunne komme året igennem uden store skrammer.
Og hun tilføjede, at vi igen, igen kan kippe med flaget for de fonde, som velvilligt har støttet arbejdet. Det gælder Langeland Kommunes udviklingsfond med kr. 20.000 til Børnenes Medicinhave, Havekulturfonden af 2007 med kr. 31.900 til træer i Arboretet, og kr. 80.000 fra Fonden Langelands Elforsyning til udbedring af vejen ind til Medicinhaverne.
Den flotte økonomi satte os blandt andet i stand til at investere i en Massey Ferguson traktor, en kvashugger, en vandvarmer, havemøbler mm.
Regnskab
Pensioneret statsautoriseret revisor Torben Tranberg gennemgik Medicinhavernes regnskab for 2020.
Torben Tranberg: Det er et superflot regnskab. Og for første gang skal vi betale skat: 39.000 kr. som skal indbetales 20. nov. Og vi har også betalt negativ rente, dog kun godt 100 kr. Han fremhævede bl.a. følgende tal:
Entreindtægterne udgjorde i 2020 517.427 kr. I 2019 var det 217.103 kr.
Kontingentindtægter udgjorde i 2020 71.637 kr. mod 61.051 kr. i 2019
Salget af planter, marmelade m.m. var i 2020 på 87.128 mod 55.987 i 2019.
Torben Tranberg fremhævede ligeledes den positive udvikling i antallet af husstandsmedlemmer: 2020: 359, 2019: 329, 2018: 270, 2017: 233, 2016: 190.
Valg
Formanden vælges hvert år direkte på generalforsamlingen. I stedet for Helle Ravn, der ikke ønskede genvalg, blev Per Mansa valgt. På valg var desuden tre bestyrelsesmedlemmer Ole Flintegaard Jacobsen, Kaj Nielsen og Jann Poulsen. Alle tre blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanterne Lene Anker og Nanna Mariegaard blev ligeledes genvalgt. Torben Tranberg genvalgtes som revisor. Ud over de nyvalgte/genvalgte er også Christian Ahlefeldt-Laurvig, Kirsten Jørgensen og Jørgen Fischer medlemmer af bestyrelsen. Lars Johansen er revisorsuppleant og kun på valg hvert andet år.
Emner til behandling
Der var indkommet to forslag fra Jan Oskar Andersen:
1) På den generalforsamling hvor vi enedes om at hæve prisen fra de 30 til de nuværende 50 kr., blev der af Ib fremsat forslag om, at vi godtog stigningen mod, at der blev gratis adgang i vintermånederne. Dette skete jo så desværre ikke. Derfor pålægger denne generalforsamling bestyrelsen til fremover at skilte med gratis adgang i november, december, januar og februar måneder. Dette kræver ikke nye pjecer, blot skiltning ved indgangen (pavillonen) i de nævnte måneder.
2) 2020 blev et rekordår for Medicinhaverne. Grunden hertil var at alle danskere skulle holde ferie i eget land. Med en ferie på Langeland er der jo ikke mange turistmål at vælge imellem. Medicinhaverne jo et af dem. Derfor havde vi ekstraordinært mange besøgende sidste år. I år kan vi igen se frem til mange besøgende af samme grund, men hvordan med fremtiden? Min holdning er at indgangsprisen er alt for høj – hvorfor man måske nok ser Medicinhaverne en gang i sit liv (eller hvert 10’ende år), men jeg synes at haverne er lavet for at man skal komme igen og se haverne på de forskellige årstider. Medicinhaverne henvender sig jo hovedsageligt til den ældre generation og især til den langelandske befolkning, som ikke har de store indkomster. Da jeg ikke forventer at prisen sænkes til de 30 kr. igen, vil jeg foreslå at et årskort for en husstand fremover koster 3 x indgangsprisen eller 75 kr. per person. Vi passer ikke haverne for at tjene kassen, men for at give de besøgende gode oplevelser året igennem. Jeg forventer også at såfremt forslaget vedtages, at det vil forøge antallet af medlemmer.
Helle Ravn læste begge forslag op for generalforsamlingen.
Helle Ravn: Bestyrelsen har drøftet forslagene, og vi er ikke enige med Jan Oskar. Èntreprisen er ifølge vores vedtægter en bestyrelsesbeslutning, og vi vil derfor invitere dig med til næste bestyrelsesmøde, så vi kan drøfte dine forslag yderligere.
Generalforsamlingen diskuterede ligeledes Jan Oskar Andersens forslag.
Ole Due: Informationsmængden i haverne er den samme sommer og vinter.
Helle Ravn: Vi har gratis adgang for alle på det årlige plantemarked, og medlemmer og børn og unge under 18 år har gratis adgang. Og vi har tilbudt gratis rundvisninger til tilflyttere.
Gitte Dalskov: Jeg synes, det er rimeligt, at det er billigere om vinteren end om sommeren, og jeg vil gerne lave gratis rundvisninger.
Max Jørgen Fischer: Det er rørende billigt at komme i Medicinhaverne i forhold til mange andre steder.
Chr. Ahlefeldt Laurvig: 50 kr. er ikke dyrt i forhold til, hvad Medicinhaverne byder på.
Marianne Justesen: Er der nogen, der ikke har økonomi til det? Hvis der er, så kunne vi overveje flere gratis rundvisninger.
Jan Oskar Andersen: For mig er det vigtigt, at der også kommer gæster om vinteren, og jeg er derfor skuffet over, at mit forslag om gratis adgang i vintermånederne ikke kommer til afstemning.
Kontingent 
Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. i 2022.
Budget 2021
De samlede indtægter er skønnet til 690.000 kr. mod udgifter på 580.500 kr. Blandt de større poster er 100.000 til renovering af vej, parkeringspladser og vejen i alleen op mod de hvide låger samt 40.000 kr. til en kompoststation. Posten ”Diverse Havegruppen” på 40.000 kr. dækker over den årlige inspirationstur/sommer-udflugt samt julefrokosten til de frivillige.
Eventuelt
Ros og mindre vogn
Flemming Kunkel: Jeg vil rose bestyrelsen, der med indkøb af flere redskaber og materiel har gjort entreprenørgruppens arbejde nemmere, men vi er nogle stykker, der vil bede bestyrelsen om at overveje at bytte den nyindkøbte vogn ud med en mindre og lavere vogn, som er god for os, der skal arbejde med den.
Farvel til Helle og velkommen til Per
Der var stor ros, blomster og gaver til Medicinhavernes afgående formand, der bl.a. fik disse ord med på vejen: Per Mansa: “Helle er pissegod, hun er handlekraftig og knaldgod til at søge fondsmidler. Hun er som Laudrup – hun går, mens hun er på toppen”. Ole Due: “Helle er grundlaget for alt det, der er sket de seneste syv år. Du har været vores mor, og du er god til at skære igennem”. Jann Poulsen: “Du er fantastisk til at søge fondsmidler, derfor har vi kunnet udvikle haverne og arboretet. Vi har fået to fine pavilloner, et toilet, en smuk vandkogle i Have 4, Børnenes Medicinhave og til min store glæde kunne vi i efteråret plante 80-90 træer i arboretet”. Ib Nielsen: ”Tak fordi du har styret skibet så sikkert”.
Helle Ravns afløser som Medicinhavernes formand, Per Mansa, er tidl. ungdomsskoleinspektør og tidl. projektleder på Fjordens Dag, som han selv udviklede og ledede, indtil han gik på pension og flyttede til Langeland. Og så blev han i øvrigt i 2001 valgt som Årets Fynbo. Den nyvalgte formand fortalte på generalforsamlingen, at han bl.a. har disse fokuspunkter: “Fællesskabet – vi skal have det godt og gøre det godt. Planter og haver skal være i fin form, og vi skal være stolte af vores fælles projekt, og så er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler Medicinhaverne, så der er noget nyt at komme efter”.
Du kan læse hele Helle Ravns beretning og  Medicinhavernes årsregnskab for 2020, hvis du klikker på de to links herunder.
BERETNING 2020
ÅRSREGNSKAB 2020