Referat af generalforsamlingen i Medicinhaverne i Tranekær
torsdag 8. februar 2018 i Borgerhuset i Rudkøbing

Referent: Lene Anker
VELKOMST
Formand Helle Ravn bød velkommen til generalforsamling i Medicinhaverne og glædede sig over, at så mange (57 medlemmer) deltog.
VALG AF DIRIGENT
Lars Lyholm Johansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter dagsordenen blev godkendt.
VALG AF STEMMETÆLLERE
Gitte Dalskov og Niels-Ove Nielsen blev valgt. Der blev dog ikke brug for dem, da alle valg var genvalg og foregik ved klapsalver.
BERETNING (Læs formandens beretning. KLIK HER)
REGNSKAB (Se regnskabet. KLIK HER)
Kasserer Ole Flintegaard Jacobsen gennemgik regnskabet, som viste et resultat i 2017 på 107.901 kr. mod 52.089 kr. året før.
Donationer fra fonde og private udgjorde i 2017 273.586 kr. I 2016 var tallet var på 150.023 kr.
Entreindtægterne samt indtægter fra guidede ture var i 2017 på 130.808 kr. mod 95.498 kr. året før. Kontingentindbetalingen udgjorde i 2017 34.255 kr. mod 27.631 kr. i 2016. Foreningen har p.t. 233 medlemmer.
Ole Jacobsen: På forslag fra revisor Ole Olsen og bogholder Britta Christiansen venter vi med at afskrive investeringen i drivhuset på Hou til 0 kr. i regnskabet for 2018. Vi har i 2017 frasagt os retten til at bruge drivhuset, der ejes af Charlottenlund Gods, fordi det er for besværligt at køre til Hou for at vande og holde opsyn med planterne. Fremover opbevarer vi de mest vintersarte planter på et plantebord i laden.
VALG
Ifølge vedtægterne er formanden på valg hvert år og vælges direkte af generalforsamlingen. Helle Ravn blev genvalgt. På valg var desuden de tre bestyrelsesmedlemmer, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Kirsten Jørgensen og Jørgen Fischer. Alle tre blev genvalgt. På valg var også bestyrelsessuppleant Lene Anker og revisor Ole Olsen. De blev begge genvalgt. Det lykkedes ikke at få nogen til at stille op som revisorsuppleant.
EMNER TIL BEHANDLING
Forslag om brug af registreret revisor
Foreningens revisor Ole Olsen havde skriftligt forslået bestyrelsen, at foreningen fra 2019 benytter sig af en registreret revisor, når regnskabet skal revideres. Han anslog, at det vil koste ca. 9000 kr.
Helle Ravn: Bestyrelsen har ikke truffet nogen beslutning, men jeg synes, at det er mange penge ud af vores lille regnskab.
Christian Ahlefeldt-Laurvig: Jeg foreslår, at bestyrelsen indhenter tilbud på revision og derefter tager stilling til det.
KONTINGENT
Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. i 2019. Ole Olsen påpegede, at det er vigtigt at holde kontingentet lavt. Formand Helle Ravn gjorde opmærksom på, at det er et husstandskontingent, og at det er første gang i foreningens 10-årige historie, at kontingentet er hævet.
BUDGET FOR 2018
Formanden gennemgik budgettet for 2018. De samlede udgifter er skønnet til 378.686 kr. Det er knap 70.000 kr. mere end de 310.000 kr. i indtægter, som der budgetteret med.
EVENTUELT
Danke Sigrun
Tyske Sigrun Eisermann har kvit og frit oversat store dele af medicinhavernes hjemmeside til tysk, bl.a. er alle plantelister nu på både dansk, latin og tysk. Som tak for det store arbejde overrakte formand Helle Ravn Sigrun en kurv med langelandske specialiteter.
Renovering af laden
Arkitekt Povl Erik Hansen, der er frivillig i havegruppen, har udarbejdet en plan for istandsættelse og nyindretning af laden. Et hold tager fat på at pudse og kalke væggene, så snart vejret tillader det. Der er søgt penge fra Langeland Kommunes pulje til idrætshaller og klubhuse til et vandskyllende kloset. Det er planen, at det skal være åbent året rundt og også kunne benyttes af vandrere på Øhavsstien.
10 års jubilæum
Bjarne Møller Pedersen spurgte til planerne for fejring af foreningens 10 års jubilæum den 8. april 2018.
Helle Ravn: Det er for koldt på selve jubilæumsdagen, og planterne er heller ikke kommet rigtig i vækst på det tidspunkt, så vi fejrer det sidste lørdag i maj (26. maj) i forbindelse med det årlige plantemarked. Vi har i år rykket plantemarkedet til den sidste lørdag i maj for at koordinere med biavlerne, der samme dag indvier deres nye hus i Tranekær. Vi håber, at kunne trække flere til, når der er to store arrangementer i Tranekær samme dag. Der er flere andre planer for fejring af jubilæet, bl.a. vil vi i juli lave rundvisninger i haverne med forskellige temaer.
Bogudgivelse
Helle Ravn og Ole Due har skrevet manuskript til en bog med beskrivelser af 75 planter i Medicinhaverne samt 15 træer i arboretet. Der trykkes 800 stk. Prisen besluttes, når økonomien er endelig på plads. Bogen finansieres via fondsansøgninger. Bogen er ikke tænkt som en jubilæumsudgave, men udkommer som et led i fejringen af 10-års jubilæet.
Aktiviteter i februar/marts/april/maj
Foredrag torsdag 22. februar i Borgerhuset i Rudkøbing: Der findes ikke ukrudt. Foredragsholder: Gorm Rasmussen, Askeby. Tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk.
Podekursus lørdag 17. marts kl. 10 i Borgerhuset i Rudkøbing. Undervisere: Jann Poulsen, Peder Lollesgaard og Aage Hansen. Tilmelding til Helle Ravn på helleravn@gmail.com.
Beskærekursus, lørdag 7. april kl. 10 i haverne. Jann Poulsen underviser. Der er tilmelding til Lene Anker på medicinhaverne@mail.dk.
Gratis rundvisning i løbet af maj med smagsprøver for medlemmer af den nye kommunalbestyrelse samt ægtefæller/kærester.
Plantemarked samt fejring af 10 års jubilæet, lørdag 26. maj.
Flere frivillige
Gitte Dalskov, der er frivilligkoordinator, er tirsdag 20. februar kl. 10 vært for otte nye frivillige, som vil være med i havegruppen. Gitte viser rundt i haverne og fortæller, hvordan vi arbejder. Interesserede kan stadig nå at tilmelde sig til Gitte på gittedalskov@hotmail.com.
Gulerodsfrø
Inden deltagerne forlod generalforsamlingen havde de mulighed for at erhverve en pose med gulerodsfrø af den gamle sort Valoria, som dyrkes i Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 42 83 40 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________