Referat af generalforsamling i Medicinhaverne i Tranekær
Onsdag 5. februar 2020 i Borgerhuset i Rudkøbing
Referat: Lene Anker (lara@privat.dk)

 

 

 

Velkomst
Formand Helle Ravn bød velkommen og glædede sig over, at så mange (54 medlemmer) deltog. Helle beklagede, at der har været problemer med mailudsendelsen af dagsorden/budget/regnskab til medlemmerne. De tre dokumenter var derfor kopieret og lå til fri afbenyttelse ved generalforsamlingen.
Valg af dirigent
Lars Lyholm Johansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter dagsordenen blev godkendt.
Valg af stemmetællere
Niels-Ove Nielsen og Peter Dragsbo blev valgt. Der blev dog ikke brug for dem, da alle valg foregik ved klapsalver.
Beretning
Helle Ravn, der ledsagede sin beretning med billeder fra haverne, indledte med at konkludere, at 2019 havde været endnu et rigtig godt år for Medicinhaverne: Flere gæster, flere medlemmer og en rigtig god økonomi. Besøgstallet landede i 2019 på 11.063 mod 10.380 i 2018. Heraf var knapt 9.600 betalende gæster. Medlemmer samt børn og unge under 18 år har gratis adgang.
Der var 27 rundvisninger med ca. 513 deltagere mod 40 i 2018. Måske skyldes det, at det ”lokale” marked er mættet. Derfor er der i november sendt direct mails til 76 busselskaber.
Det ærgrede formanden, at firmaet bag MobilePay, bl.a. Danske Bank, ”snupper” 60 øre pr. overførsel. Når dertil lægges et fast månedligt gebyr samt gebyrer af plantekøb og bogkøb betalt med MobilePay, ja så tjener MobilePay-udbyderne en hel del i kraft af godt 50 frivillige pensionisters arbejde.
I 2019 har Medicinhaverne udbudt 14 offentlige arrangementer og deltaget i fire, som var arrangeret af andre.
Helle Ravn takkede de otte fonde og bidragsydere, som også i 2019 med deres donationer gjorde det muligt at videreudvikle Medicinhaverne. Der blev bl.a. opført en betalingspavillon ved indgangen til alleen op mod haverne. Der blev lavet to pergolaer i Haven for infektioner og Hildegard af Bingens Have, der også fik en vandkunst, en thuja-kogle, som vandet risler ned ad. Thujaen er høstet i skovene ved Tranekær.
Helle Ravn takkede ligeledes havegruppen: Uden jeres gode humør, jeres arbejdsomhed, jeres kammeratskab havde der ikke været de Medicinhaver, som vi holder så meget af.
Helle Ravn røbede et par enkelte ting, der kommer til at ske i 2020: Vi håber at kunne skaffe penge til Trin 1 af Børnenes Medicinhave. Vi har bestilt en ny stor port til gavlen af laden, og der er nedsat en firepersoners gruppe, som skal arbejde videre med planerne om et formidlingscenter. Bestyrelsen har valgt at reservere størstedelen af overskuddet i 2019 til et egentligt forprojekt.
Du kan læse Helle Ravns fulde beretning her: https://medicinhaverne.dk/beretning-for-2019/ – hold Ctrl-tasten nede samtidig med at du klikker på linket, så åbner det automatisk.
Regnskab
Statsautoriseret revisor Torben Tranberg gennemgik – og roste – Medicinhavernes regnskab for 2019. Regnskabet kan ses i sin fulde længde på https://usercontent.one/wp/medicinhaverne.dk/wp-content/uploads/2020/02/%C3%85RSREGNSKAB-2019.pdf?media=1708107352 – hold Ctrl-tasten nede samtidig med at du klikker på linket, så åbner det automatisk.
Tranberg, der i 2019 har fungeret som bestyrelsesvalgt revisor, fortalte, at Medicinhaverne skal aflevere selvangivelse, men at der ikke bliver tale om at betale skat af indtægterne i 2019. Som det ses under punktet Valg, er Torben Tranberg i 2020 generalforsamlingsvalgt revisor.
Entreindtægterne udgjorde i 2019 217.103 kr. mod 177.892 kr. i 2018.
Indtægter fra guidede ture var på 23.200 kr. i 2019 mod 12.104 året før.
Kontingentindtægter udgjorde i 2019 61.050 kr. mod 51.500 i 2018.
Medicinhaverne havde ved udgangen af 2019 329 medlemmer mod 270 ved udgangen af 2018.
Valg
Formanden vælges hvert år direkte på generalforsamlingen, og Helle Ravn blev genvalgt. På valg var desuden tre bestyrelsesmedlemmer, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Kirsten Jørgensen og Jørgen Fischer. Alle tre blev genvalgt. Kaj Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Stig Joensen, der har flyttet fra øen. Bestyrelsessuppleant Lene Anker blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog valg af endnu en suppleant, og her blev Nanna Mariegaard valgt. Som ny revisor valgtes Torben Tranberg, og Lars Johansen blev valgt som revisorsuppleant. Ud over de nyvalgte/genvalgte er også Ole F. Jacobsen og Jann Poulsen medlemmer af bestyrelsen.
Emner til behandling
Der var ikke indkommet emner til behandling.
Kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. i 2021.
Budget 2020
De samlede indtægter er skønnet til 477.000 kr., mod udgifter på 401.800 kr. Blandt de større poster er 55.800 kr. til ny port i laden, 38.000 kr. til anlæg af første trin af Børnenes Medicinhave, 19.000 kr. til foldere og 40.000 kr. til genoptryk af bogen om Medicinhaverne, som lige nu er udsolgt. Posten ”Diverse havegruppen” på 28.000 kr. dækker over den årlige inspirationstur/sommerudflugt samt julefrokosten.
Eventuelt
Entrestigning
Gitte Dalskov udtrykte bekymring over entre-stigningen fra 30 til 50 kr. Helle Ravn: Stigningen blev foreslået på sidste års generalforsamling og derefter vedtaget af bestyrelsen. Der er allerede sat nye skilte op.
Markedsføring
Et medlem foreslog at kontakte Haveselskabets blad, HAVEN, med henblik på omtale. Helle Ravn fortalte, at det er forsøgt flere gange, men foreløbig uden held. Lene Anker orienterede om, at Medicinhaverne har sine egne sider på haveselskabet.dk, som Medicinhaverne selv opdaterer. Lene Sjørup fra havegruppen vil tage en evt. omtale i bladet HAVEN op i Haveselskabets lokalbestyrelse, som hun er medlem af.
Ros
Bjarne Møller Pedersen: Det er flot, at vi på Langeland har Nordeuropas største medicinplante-anlæg. Det er en sand fornøjelse at være med i fællesskabet omkring Medicinhaverne.