Fra venstre ses Medicinhavernes kasserer Ole F. Jacobsen, Bente Wulff, Birthe Pranger-Rasmussen, Lene Anker, Gunvor Rosell, Gerd Andsager, Jann Poulsen, formand Helle Ravn og yderst til højre chefredaktør Troels Mylenberg ved overrækkelsen af Den Sydfynske Initiativpris 2017.

Referat af generalforsamlingen i Medicinhaverne
i Tranekær torsdag 2. februar 2017 i Borgerhuset i Rudkøbing

Referent: Lene Anker ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
VELKOMST OG DAGENS GODE NYHED
Formand Helle Ravn bød velkommen til generalforsamling i Medicinhaverne. 47 medlemmer deltog. Helle kunne indlede med den gode nyhed om, at Medicinhavernes havegruppe få timer tidligere var blevet tildelt Fyns Amts Avis’ Den Sydfynske Initiativpris på 30.000 kr. (se billedet på side 2) Juryen med formand, bibliotekar Anni Bagge Jensen, Rudkøbing, lagde vægt på havegruppens idealisme og personlige engagement, dens initiativ til at forandre virkeligheden og projektets holdbarhed og synlighed. Ud over de 30.000 kr. fik havegruppen en bronzestatuette af to hænder, der nænsomt folder sig om en spirende plante. Statuetten er udført af kunstneren Bo Larsen.
Valg af stemmetællere
Gitte Dalskov og Niels-Ove Nielsen, begge fra Havegruppen, blev valgt. Der blev dog ikke brug for dem, da alle valg/genvalg foregik ved klapsalver.
Valg af dirigent
Peter Dragsbo blev valgt.
BERETNING
Læs formandens beretning HER 
REGNSKAB
Se: ÅRSREGNSKAB 2016
Kasserer Ole Flintegaard Jacobsen gennemgik regnskabet, som viste et overskud i 2016 på 52.089 kr. Donationer fra fonde og private udgjorde i 2016 150.023,30 kr. – en fin stigning i forhold til 2015, hvor tallet var på 91.033 kr. entreindtægterne samt indtægter fra guidede ture var i 2016 på knap 95.498 kr. mod 74.410 kr. året før. Kontingentindbetalingen udgjorde i 2016 27.631 kr. mod 21.350 kr. i 2015. Foreningen er p.t. tæt på at nå 200 medlemmer.
AKTIVITETER I 2017
Der er allerede fastlagt en lang række arrangementer i 2017. Første arrangement er podekursus ved Peder Lollesgaard, Aage Hansen og Jann Poulsen. Det sker lørdag 18. marts i Borgerhuset i Rudkøbing. Læs mere om kommende aktiviteter i AKTIVITETSLISTEN
KONTINGENT
Efter forslag fra bestyrelsen vedtog generalforsamlingen at forhøje kontingent fra de nuværende 150 kr. til 200 kr. pr. husstand gældende fra 2018. Medlemskab giver gratis adgang til haverne for hele husstanden samt rabat på betaling ved diverse arrangementer.
VALG
Ifølge vedtægterne er formanden på valg hvert år og vælges direkte af generalforsamlingen. Helle Ravn blev genvalgt. På valg var desuden de tre bestyrelsesmedlemmer Mads Rosell Jørgensen, Stig Joensen og kasserer Ole F. Jacobsen. Stig Joensen og Ole F. Jacobsen blev genvalgt. Mads Rosell Jørgensen, der har været med i bestyrelsen siden foreningen blev stiftet 8. april 2008, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Jann Poulsen, der blev valgt. Alle valg og genvalg skete uden modkandidater.
BUDGET FOR 2016
Formanden gennemgik budgettet for 2017, der især er præget af etableringen af vandløbet mellem den nyeste have, Haven for nervesystem og bevægeapparat til Haven for urin- og kønsveje. De samlede udgifter for dette projekt beløber sig til 234.374 kr. Det samlede budget er på 425.051 kr. mod 193.300 i 2016.
EVENTUELT
Der var ikke indkommet emner til behandling.
ÅRETS GANG I BILLEDER
Efter generalforsamlingen viste formand Helle Ravn billeder fra årets gang i Medicinhaverne. Inden deltagerne forlod generalforsamlingen havde de mulighed for at erhverve to poser med grønkåls- og gulerodsfrø af gamle sorter.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________