Ordinær generalforsamling i Medicinhaverne 02.03.2023 – referat
Valg af stemmetællere:
 Helle Ravn, Gitte Dalsgaard og Annie Steen Andersen blev valgt.
Valg af dirigent:
Lars Johansen blev valgt:
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt iht vedtægter, via nyhedsbrev, annoncer i Øboen, og på FB.
Kommentar til dagsorden:
Obs at der kun er valg af en suppleant.  Per Mansa svarede, at der allerede, inden han tiltrådte som formand, var 2 suppleanter, at det har fungeret godt, og at planen er at nedsætte en gruppe til at gennemgå vedtægterne i 2023.
Beretning for det forløbne år:
Per fremlagde beretning for 2022 – KLIK HER for at læse beretningen.
Kommentar til beretning:
Har bestyrelsen overvejet, om der fremadrettet skal være transportmulighed op i haverne for gangbesværede.
Svar på dette: det er ok at køre gangbesværede op og ned i privatbil, når der køres over græsset bag om haverne. Der har tidligere været snak om at undersøge muligheden af at få etableret en låge, så der kan køres op fra Botofte Strandvej. Der er ikke sket yderligere i forhold hertil.
Der spørges ind til de forslag, der er fremkommet på havegruppens januarmøde, og Per svarer, at det var et rigtig godt møde med mange gode forslag som den nye bestyrelse vil arbejde videre med.
Der blev spurgt ind til Alfio Bonanno-projektet, og Per forklarede, hvordan det vil komme til at se ud, hvis foreningen får de økonomiske midler til det. Det anslås, at projektet kan komme til at koste op imod 500.000 kr., og at foreningens egen betaling kan være i form af levering af de sten der skal bruges (som vi allerede er i besiddelse af), evt køb af egeplanker, deltagelse i opførelsen og levering og plantning af den kaprifolie, som skal gro op af projektet. Der afventes tilbud fra det firma Alfio Bonanno arbejder sammen med, inden der kan søges penge hertil.
Per Mansa takkede de i beretningen nævnte fonde for deres støtte, personerne i havegruppen for deres indsats, og Lene Anker takkes for hendes store indsats for at få oprettet ny profil på Facebook efter hackerangreb.
Regnskab fremlagt af revisor Torben Tranberg:
Kommentarer:
Det ønskedes, at regnskabet var sendt ud med dagsordenen. Torben svarede, at der ifølge vedtægterne ikke skal udsendes regnskab inden generalforsamlingen, men at det kan overvejes.
Regnskabet vil ligge på hjemmesiden.
Der er kommet 13 nye medlemmer til. Udgifter til kørsel er bl.a. brugt i forbindelse med familiedagen.
Der ønskes særskilt regnskab for indtægter for marmelade. Dette vil kræve, at der skal indbetales i 2 forskellige kasser/ MobilePay-numre (marmelade og planter betales pt på samme MobilePay- nummer eller i samme pengekasse), og er dette hensigtsmæssigt i forhold til kunderne?
Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse.
Det blev foreslået, at man i stedet hænger en seddel på opslagstavlen i laden, hvor man skriver, hvor mange glas man sætter ud til salg.
Regnskabet godkendes.
Valg af Formand:
Per Mansa genvalgtes som formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole Jacobsen blev valgt
Jann Poulsen og Kaj Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelsen består desuden af Max Jørgen Fischer, Christian Ahlefeldt- Laurvig og Elin Lambertsen.
Valg af suppleanter:
Nanna Mariegaard og Dorte Meyer genvalgtes som suppleanter.
Valg af revisor:
Torben Tranberg genvalgtes som revisor
 
Emner til behandling:
Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag
Næste års kontingent:
Kontingent uændret 200 kr. pr. husstand
Næste års budget:
Per fremlagde budget for 2023 med kommentarer om, at det er med en vis usikkerhed, da der er flere ukendte parametre som fx dårligt vejr om sommeren, eller om folk vil se noget andet, som har indflydelse på besøgstal. Samtidig havde Per dog store forhåbninger i fht flere besøgende, da der har været gode artikler i både Ældresagens blad og i Hjemmet i 2023.  Der er i budgettet afsat penge til at lave en plantedatabase.
Kommentarer:
Budgettet er et styringsredskab for bestyrelsen. Per svarede herpå er, at det er vanskeligt at lægge et budget, når man ikke ved, hvad der kommer ind af fondsmidler.
Eventuelt:
Det blev foreslået, at budget og beretning udsendes med dagsordenen.
Helle Ravn takkede Per Mansa for den store indsats i det forgangne år.
Referent Dorte Meyer